Lietuva ruošiasi perimti pirmininkavimą JT Saugumo Tarybai
Lie­tu­va ruo­šia­si ge­gu­žę pe­rim­ti pir­mi­nin­ka­vi­mą Jung­ti­nių Tau­tų Sau­gu­mo Ta­ry­bai, ku­riai pa­gal Jung­ti­nių Tau­tų Char­ti­ją ten­ka pa­grin­di­nė at­sa­ko­my­bė už tarp­tau­ti­nės tai­kos ir sau­gu­mo pa­lai­ky­mą.

Pir­mi­nin­ka­vi­mo me­tu Lie­tu­vai teks koor­di­nuo­ti klau­si­mus, su­si­ju­sius su si­tua­ci­ja Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se ir kri­ze dėl mig­ra­ci­jos iš Šiau­rės Af­ri­kos į Eu­ro­pos Są­jun­gą.

Pa­sak L.Lin­ke­vi­čiaus, ini­cia­ty­vas, kaip spręs­ti pa­bė­gė­lių prob­le­mą Vi­dur­že­mio jū­ro­je, tu­rė­tų ro­dy­ti Ita­li­ja per Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­res Is­pa­ni­ją ir Jung­ti­nę Ka­ra­lys­tę. Bri­tai, pa­sak mi­nis­tro, pa­si­ry­žę im­tis ly­de­rys­tės šiais klau­si­mais.

„Vie­nas as­pek­tas yra ko­va su kri­mi­na­li­nė­mis gru­puo­tė­mis, taip pat svar­bi yra hu­ma­ni­ta­ri­nė par­ama, yra ga­li­my­bė ir tam ti­kros mi­si­jos Šiau­rės Af­ri­ko­je“, - BNS sa­kė mi­nis­tras.

Lie­tu­va į Jung­ti­nių Tau­tų Sau­gu­mo Ta­ry­bą iš­rink­ta 2014 ir 2015 me­tais. Pir­mą kar­tą šiai ins­ti­tu­ci­jai lie­tu­viai pir­mi­nin­ka­vo per­nai va­sa­rį.

L.Lin­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, Lie­tu­vos pri­ori­te­tai yra tei­sės vir­še­ny­bės pri­nci­po įtvir­ti­ni­mas, ci­vi­lių ap­sau­ga konf­lik­tų me­tu, gink­lų kon­tro­lė. Lie­tu­va taip pat pir­mi­nin­kau­ja ko­vos su te­ro­riz­mu ko­mi­te­tai ir dviems sank­ci­jų ko­mi­te­tams - Cen­tri­nės Af­ri­kos Res­pub­li­kos ir Je­me­no, ku­rio sos­ti­nę Sa­ną kon­tro­liuo­ja šii­tų su­ki­lė­liai.

Pir­mi­nin­ka­vi­mo me­tu Lie­tu­va Niu­jor­ke taip pat su­rengs vie­šuo­sius de­ba­tus dėl žur­na­lis­tų sau­gu­mo.

Sau­gu­mo Ta­ry­bo­je yra 15 ša­lių. Pen­kios nuo­la­ti­nės ša­lys - JAV, Ki­ni­ja, Ru­si­ja, Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja ir Pra­ncū­zi­ja - tu­ri ve­to tei­sę.