Lietuva ruošiasi deryboms dėl pabėgėlių skaičiaus
Lie­tu­vos ir ki­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­lių at­sto­vai ruo­šia­si de­ry­boms, kaip pa­skirs­ty­ti Pie­tų Eu­ro­pą užp­lū­du­sius pa­bė­gė­lius iš Af­ri­kos.

ES ša­lys su­ta­rė per dve­jus pa­si­da­ly­ti 40 tūkst. pa­bė­gė­lių iš Ita­li­jos bei Grai­ki­jos ir dar 20 tūkst., esan­čių tre­čio­sio­se ša­ly­se. Pa­si­da­ly­ti naš­ta siū­lo­ma po to, kai ban­dy­da­mi pa­tek­ti į Eu­ro­pą Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­do tūks­tan­čiai žmo­nių iš Af­ri­kos ir Ar­ti­mų­jų Ry­tų.

Dvie­jų die­nų su­si­ti­ki­mas Liuk­sem­bur­ge dėl kiek­vie­nai vals­ty­bei ten­kan­čio skai­čiaus pra­si­dės ket­vir­ta­die­nį.

De­ry­bo­se Lie­tu­vai at­sto­vaus vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras El­vi­nas Jan­ke­vi­čius, nes mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis at­os­to­gau­ja.

Vi­ce­mi­nis­tras su­si­ti­ki­mo iš­va­ka­rė­se BNS tei­gė, kad „pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis vyks­ta in­ten­sy­vus de­ry­bi­nis dar­bas tiek dvi­ša­liu pa­grin­du, tiek dar­bi­niuo­se for­ma­tuo­se“.

Pa­sak jo, Lie­tu­va yra pa­si­ren­gu­si „pa­dė­ti žmo­nėms, bė­gan­tiems nuo ka­ro ir ko­vo­jan­tiems už sa­vo gy­vy­bes“.

„Lie­tu­va (...) yra pa­si­ry­žu­si bū­ti so­li­da­ria ES vals­ty­be na­re ir pri­siim­ti sa­va­no­riš­kus įsi­pa­rei­go­ji­mus dėl as­me­nų per­kė­li­mo pa­gal sa­vo rea­lias ga­li­my­bes“, - tei­gė vi­ce­mi­nis­tras.

Liuk­sem­bur­ge tu­rė­tų bū­ti ta­ria­ma­si dėl kri­te­ri­jų, ku­riais re­mian­tis bū­tų pa­skirs­ty­ti pa­bė­gė­liai.

Lie­tu­va ne­pri­ta­rė pir­mi­niam Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos siū­ly­mui pri­im­ti iki 710 pa­bė­gė­lių. Lie­tu­vos dip­lo­ma­tų tei­gi­mu, tą­kart ma­žes­nėms ES ša­lims ten­kan­tį pa­bė­gė­lių skai­čių iš­pū­tė tai, jog Briu­se­lis ver­ti­no anks­čiau vyk­dy­tas per­kė­li­mo ir pri­ėmi­mo prog­ra­mas. Lie­tu­va to­kios pa­tir­ties pra­ktiš­kai ne­tu­ri iš da­lies dėl to, kad pa­tys sve­tim­ša­liai ne­no­ri bū­ti per­ke­lia­mi į Lie­tu­vą, o ren­ka­si tur­tin­ges­nes Eu­ro­pos ša­lis.

E.Jan­ke­vi­čius tei­gė siek­sian­tis, kad „Lie­tu­vai rei­kė­tų per­kel­ti ma­žes­nius skai­čius, nei bu­vo pir­mi­niai siū­lo­mi Ko­mi­si­jos“, bet kon­kre­čių nau­jų skai­čių ne­nu­ro­dė.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius pra­ėju­sią sa­vai­tę pri­pa­ži­no, kad Lie­tu­vai ga­li tek­ti pri­im­ti dau­giau nei 250 pa­bė­gė­lių - to­kį kie­kį anks­čiau yra pa­tvir­ti­nu­si Vy­riau­sy­bė. Pa­sak jo, Lie­tu­va pa­si­sa­ko už tai, kad skirs­tant pa­bė­gė­lius bū­tų at­siž­velg­ta į ša­lies eko­no­mi­kos dy­dį ir gy­ven­to­jų skai­čių.

Pa­bė­gė­liai pir­miau­sia bū­tų ap­gy­ven­din­ti Pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tre Ruk­lo­je, o vė­liau ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos rū­pin­tų­si jų įsi­kū­ri­mu ki­to­se Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­se. Pa­bė­gė­liai bū­tų mo­ko­mi lie­tu­vių kal­bos, įtrau­kia­mi į Dar­bo bir­žą. Iš ES lė­šų už kiek­vie­ną pa­bė­gė­lį bū­tų ski­ria­ma 6 tūkst. eu­rų.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę į Lie­tu­vą at­vy­ko 15 Ira­ko krikš­čio­nių, ku­riuos per­se­kio­ja gru­puo­tį „Is­la­mo vals­ty­bė“. Šiais pa­bė­gė­liais rū­pin­sis Lie­tu­vos ka­ta­li­kų baž­ny­čia.