Lietuva renka parlamentą
Lie­tu­vo­je sek­ma­die­nį vyks­ta Sei­mo rin­ki­mai. Bal­sa­vi­mas rin­ki­mų apy­lin­kė­se pra­si­de­da 7 ir baig­sis 20 va­lan­dą.

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja Lau­ra Mat­jo­šai­ty­tė sa­ko, jog rin­ki­mų re­zul­ta­tai ga­li pa­aiš­kė­ti pir­ma­die­nio ry­tą ar­ba pir­mo­je die­nos pu­sė­je, pri­klau­so­mai nuo rin­kė­jų ak­ty­vu­mo.

„Su­dė­tin­ga prog­no­zuo­ti ir mes ne­sa­ko­me kon­kre­taus lai­ko. Per iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo die­nas ma­tė­me, kad rin­kė­jų ak­ty­vu­mas yra šok­te­lė­jęs, per dvi pir­mą­sias iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo die­nas – 25 tūks­tan­čiais. Jei to­kios ten­den­ci­jos bus ir sek­ma­die­nį, ti­krai rin­kė­jų ak­ty­vu­mas bus di­des­nis, tai ati­tin­ka­mai reiš­kia dau­giau biu­le­te­nių, rei­tin­ga­vi­mo, skai­čia­vi­mo“, – BNS sa­kė L.Mat­jo­šai­ty­tė.

Sei­mą su­da­ro 141 Sei­mo na­rys – Tau­tos at­sto­vai ren­ka­mi ket­ve­riems me­tams vien­man­da­tė­se ir dau­gia­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­se slap­tu bal­sa­vi­mu tie­sio­gi­niuo­se miš­rios sis­te­mos rin­ki­muo­se.

Rin­ki­mų tei­sę tu­ri pil­na­me­čiai Lie­tu­vos pi­lie­čiai, o į Sei­mą ren­ka­mas ga­li bū­ti pi­lie­tis, ku­ris ne­su­si­jęs prie­sai­ka ar pa­si­ža­dė­ji­mu su už­sie­nio vals­ty­be, rin­ki­mų die­ną yra ne jau­nes­nis kaip 25 me­tų bei nuo­lat gy­ve­na Lie­tu­vo­je.

Sei­mo rin­ki­muo­se da­ly­vau­ja per 1400 kan­di­da­tų, de­šimt į vie­ną vie­tą. Dvy­li­ka par­ti­jų sa­va­ran­kiš­kai da­ly­vau­ja rin­ki­muo­se, o ke­tu­rios yra su­da­riu­sios dvi koa­li­ci­jas.

Per pra­ėju­sius rin­ki­mus di­des­nis bu­vo ir kan­di­da­tų, ir kan­di­da­tus ke­lian­čių par­ti­jų skai­čius – rin­ki­muo­se da­ly­va­vo 17 par­ti­jų ir vie­na ke­tu­rių par­ti­jų koa­li­ci­ja, rin­ki­muo­se iš vi­so da­ly­va­vo per 1900 kan­di­da­tų.

Rin­kė­jų są­ra­šuo­se šie­met įra­šy­ti 2 mln. 504 tūkst. 267 rin­kė­jai, maž­daug 75 tūkst. ma­žiau nei per 2012 me­tų rin­ki­mus. Rin­kė­jų ak­ty­vu­mas per pra­ėju­sius Sei­mo rin­ki­mus bu­vo 52,93 pro­cen­to.

Lie­tu­vo­je 70 Sei­mo na­rių iš­ren­ka­mi dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je iš par­ti­jų ir koa­li­ci­nių są­ra­šų, o 71 – vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se, kur žmo­nės bal­suo­ja už kon­kre­tų kan­di­da­tą.

Dau­gia­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je rin­ki­mai lai­ko­mi įvy­ku­siais, jei­gu juo­se da­ly­va­vo dau­giau kaip vie­nas ket­vir­ta­da­lis vi­sų rin­kė­jų. Par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­šas da­ly­vau­ja skirs­tant man­da­tus, jei už jį bal­sa­vo ne ma­žiau kaip 5 proc. rin­ki­muo­se da­ly­va­vu­sių rin­kė­jų. Koa­li­ci­ja į man­da­tus pre­ten­duo­ja, jei už ją bal­sa­vo ne ma­žiau kaip 7 proc. rin­ki­muo­se da­ly­va­vu­sių rin­kė­jų.

Vien­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je iš­rink­tu lai­ko­mas kan­di­da­tas, jei­gu rin­ki­muo­se da­ly­va­vo ne ma­žiau kaip 40 proc. į tos rin­ki­mų apy­gar­dos rin­kė­jų są­ra­šus įra­šy­tų rin­kė­jų ir tas kan­di­da­tas ga­vo dau­giau kaip pu­sę rin­ki­muo­se da­ly­va­vu­sių rin­kė­jų bal­sų ar­ba su ma­žes­niu ak­ty­vu­mu kan­di­da­tas su­ren­ka penk­ta­da­lį vi­sų apy­gar­dos rin­kė­jų bal­sų.

Jei Sei­mo na­rys vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je pir­ma­ja­me tu­re ne­iš­ren­ka­mas, po dvie­jų sa­vai­čių ren­ka­mas an­tras tu­ras, ku­ria­me da­ly­vau­ja du dau­giau­siai bal­sų ga­vę kan­di­da­tai.