Lietuva rengia naują „juodąjį“ sąrašą
Ru­si­jos teis­mui pri­pa­ži­nus Ukrai­nos pi­lo­tę Na­di­ją Sav­čen­ko kal­ta dėl dvie­jų ru­sų žur­na­lis­tų žū­ties, pa­si­gir­do siū­ly­mų mū­sų ša­liai ne­lauk­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) po­zi­ci­jos ir sa­va­ran­kiš­kai pa­skelb­ti sank­ci­jas as­me­nims, pri­si­dė­ju­siems prie ne­tei­sė­to ukrai­nie­tės pa­gro­bi­mo ir nu­tei­si­mo. Toks są­ra­šas jau ren­gia­mas.

Lie­tu­va, Šve­di­ja, Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Ru­mu­ni­ja ir Len­ki­ja yra pa­siū­liu­sios ES su­da­ry­ti va­di­na­mą­jį Na­di­jos Sav­čen­ko są­ra­šą, į ku­rį įtrauk­tiems Ru­si­jos par­ei­gū­nams dėl veiks­mų prieš Ukrai­nos pi­lo­tę bū­tų nu­ma­ty­tos sank­ci­jos. Ta­čiau ES iki šiol ne­priė­mė spren­di­mo šiuo klau­si­mu. Tuo me­tu mū­sų ša­lies dip­lo­ma­tai sa­va­ran­kiš­kai ren­gia as­me­nų, ku­riems ga­li pri­tai­ky­ti sank­ci­jas, są­ra­šą.

Sie­kia­ma išlaisvinimo

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius pri­mi­nė, kad ini­cia­ty­vą dėl „Sav­čen­ko są­ra­šo“ jis Briu­se­ly­je iš­kė­lė jau prieš ke­lias sa­vai­tes. „Tu­ri­me įver­tin­ti as­me­nis, ku­rie tie­sio­giai su­si­ję su ši­tuo far­su, jiems tu­rė­tų bū­ti tai­ko­ma at­sa­ko­my­bė. De­ri­na­me šį klau­si­mą su sa­vo par­tne­riais ES. Ta­čiau jei­gu tai už­si­tęs, be abe­jo, esa­me pa­si­ren­gę, tą sa­kiau ir bū­da­mas Ukrai­no­je pre­zi­den­tui Pe­tro Po­ro­šen­kai, ir ruo­šia­me tą są­ra­šą pa­tys“, – sa­kė jis.

ES pa­siū­ly­mas dėl „Sav­čen­ko są­ra­šo“, anot L. Lin­ke­vi­čiaus, su­tik­tas įvai­riai. Kai ku­rių Bend­ri­jos ša­lių at­sto­vai jį įver­ti­no kaip kons­truk­ty­vų, ki­ti skep­tiš­kai į tai žiū­ri. Mi­nis­tras ne­siė­mė spręs­ti, ka­da ES ap­sisp­ręs dėl sank­ci­jų įve­di­mo. „Tik ga­liu pa­sa­ky­ti, jog mū­sų nuo­sta­ta yra to­kia, kad tu­ri bū­ti at­sa­kin­gi žmo­nės, ir šį klau­si­mą ruo­šia­me“, – pa­ti­ki­no jis.

L. Lin­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, į mū­sų ša­ly­je ren­gia­mą „Sav­čen­ko są­ra­šą“ bus įtrauk­ti as­me­nys, ku­rie tie­sio­giai su­si­ję su N. Sav­čen­ko teis­mo far­su, da­ly­va­vę su­kur­piant is­to­ri­ją apie Ukrai­nos pi­lo­tės at­sa­ko­my­bę už dvie­jų ru­sų žur­na­lis­tų žū­tį.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras pa­ti­ki­no, kad mū­sų ša­lis klau­si­mą dėl N. Sav­čen­ko iš­lais­vi­ni­mo kels tiek, kiek rei­kės – kol pi­lo­tė bus iš­lais­vin­ta. Jis ne­si­bai­mi­na ne­igia­mos Ru­si­jos reak­ci­jos ir at­sa­ko­mų­jų prie­mo­nių. „Tai yra Ru­si­jos klau­si­mai, te­gul ji pa­ti spren­džia, ką įsi­vaiz­duo­ja. Tai ne­tu­rė­tų var­žy­ti mū­sų tei­sės ir­gi ver­tin­ti si­tua­ci­ją ir iš­dės­ty­ti po­zi­ci­ją, ypač kai klau­si­mai yra re­zo­nan­si­niai, įgi­ję di­de­lę vi­suo­me­ni­nę ir po­li­ti­nę reikš­mę, tam ti­kra pra­sme net sim­bo­li­niai. No­riu pri­dur­ti, kad čia kal­ba­me tik apie N. Sav­čen­ko, bet dar yra Ole­gas Sen­co­vas, Alek­sand­ras Kol­čen­ka, dau­giau to­kių, ku­rių by­los pa­na­šios. Ši is­to­ri­ja ne­ga­li ra­miai nu­rim­ti“, – pa­žy­mė­jo L. Lin­ke­vi­čius.

Ru­si­jai blo­ges­ni neatrodysime

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Ge­di­mi­no Kir­ki­lo ti­ki­ni­mu, rei­kia steng­tis, kad „Sav­čen­ko są­ra­šas“ bū­tų su­da­ry­tas ES ly­giu. Esą jei­gu sank­ci­jas dėl ne­tei­sė­to pi­lo­tės ka­li­ni­mo at­sa­kin­giems as­me­nims įves­tų tik Lie­tu­va, tai bū­tų dau­giau sim­bo­li­nis žings­nis, ku­ris ne­duo­tų rea­lios nau­dos. „Ma­nau, kad šiuo at­ve­ju rei­kia siek­ti rea­laus po­vei­kio. Jei­gu ne vi­sos ES, tas nė­ra la­bai rea­lu, tai bent Bal­ti­jos vals­ty­bių, Len­ki­jos, ki­tų par­tne­rių par­ama bū­tų la­bai svar­bi“, – pa­brė­žė jis.

G. Kir­ki­las svars­tė, kad į „Sav­čen­ko są­ra­šą“ įtrauk­tiems as­me­nims ga­lė­tų bū­ti tai­ko­mas ne tik ke­lio­nių ap­ri­bo­ji­mas, bet gal­būt ir tam ti­kri eko­no­mi­niai su­var­žy­mai, pa­na­šūs į tuos, ko­kie nu­ma­ty­ti kai ku­riems Ru­si­jos po­li­ti­kams. „Čia jau dip­lo­ma­tų rei­ka­las nu­sta­ty­ti sank­ci­jas. Kuo dau­giau ša­lių prie to pri­si­dė­tų, tuo di­des­nis po­vei­kis bū­tų“, – kal­bė­jo par­la­men­ta­ras.

Kar­tu G. Kir­ki­las įsi­ti­ki­nęs, kad spren­di­mus dėl „Sav­čen­ko są­ra­šo“ bū­ti­na pri­im­ti kaip ga­li­ma grei­čiau. Anot jo, ne­de­rė­tų bai­min­tis ir Ru­si­jos reak­ci­jos. „Jei nie­ko ne­da­ry­si­me, ge­res­ni ne­pa­si­ro­dy­si­me. Lie­tu­va bent jau Krem­liaus aky­se blo­ges­nė ne­pa­si­ro­dys. Vien Sei­mas jau yra pa­skel­bęs ke­tu­ris ar pen­kis par­eiš­ki­mus dėl N. Sav­čen­ko. Lie­tu­va vi­sais sa­vo veiks­mais de­mons­truo­ja la­bai aiš­kią po­zi­ci­ją. Var­gu ar ji ka­da nors bus pri­im­ti­na da­bar­ti­niam Krem­liui“, – sa­kė so­cial­de­mo­kra­tas.

Ne­ga­li­me lik­ti nuošalyje

Ini­ci­juo­ti sank­ci­jas Ru­si­jos par­ei­gū­nams, pri­si­dė­ju­siems prie ne­tei­sė­to N. Sav­čen­ko pa­gro­bi­mo ir nu­tei­si­mo, va­kar Vy­riau­sy­bę par­agi­no di­džiau­sios opo­zi­ci­nės par­ti­jos Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų pir­mi­nin­kas, eu­ro­par­la­men­ta­ras Gab­rie­lius Lands­ber­gis. „U­krai­nos ko­vo­to­ja už lais­vę prieš Ru­si­jos ag­re­si­ją pi­lo­tė N. Sav­čen­ko iš­gir­do ru­siš­ko „teis­mo“ nuo­spren­dį. Šis ap­gai­lė­ti­nas spek­tak­lis, skir­tas ukrai­nie­čiams pa­že­min­ti, ne­pa­vy­ko. Vie­toj pa­že­mi­ni­mo Ukrai­na tu­ri sa­vą­ją Ža­ną d'Ark, lais­vės ir ko­vos su ru­siš­kuo­ju im­pe­ria­liz­mu sim­bo­lį. Lie­tu­va ne­tu­ri lik­ti nuo­ša­ly­je“, – pa­brė­žė jis.

G. Lands­ber­gio nuo­mo­ne, mū­sų ša­lis tu­ri pa­de­mons­truo­ti pri­nci­pin­gą lai­ky­se­ną ir bū­ti pir­mą­ja vals­ty­be, su­da­riu­sia „Sav­čen­ko są­ra­šą“. „Užd­raus­ki­me į Lie­tu­vą at­vyk­ti tiems, ku­rie pri­si­dė­jo prie Na­di­jos pa­gro­bi­mo, ne­tei­sė­to su­lai­ky­mo ir nu­tei­si­mo. Ge­ras pa­vyz­dys ir ana­lo­gi­ja – JAV pa­tvir­tin­tas „Mag­nic­kio są­ra­šas“, – ra­gi­no jis.

Sim­bo­li­nė pa­si­pik­ti­ni­mo išraiška

Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to dės­ty­to­jas Kęs­tu­tis Gir­nius pa­žy­mė­jo, kad prog­no­zuo­ti, ar vi­sos ES ly­giu bus pa­tvir­tin­tas „Sav­čen­ko są­ra­šas“, yra su­nku, spren­di­mas pri­klau­sys nuo vi­di­nės kon­junk­tū­ros, ko­kios po­zi­ci­jos lai­ky­sis pa­grin­di­nės Bend­ri­jos žai­dė­jos. Jo ma­ny­mu, Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja pri­tar­tų są­ra­šo su­da­ry­mui, Pra­ncū­zi­ja ga­li lik­ti skep­tiš­ka, Vo­kie­ti­jos po­zi­ci­ja nė­ra aiš­ki.

Vis dėl­to po­li­to­lo­gas pri­mi­nė, jog vie­na pa­sta­rų­jų ša­lių ke­lis­kart yra par­eiš­ku­si, kad N. Sav­čen­ko teis­mas pa­žei­džia tei­si­nės vals­ty­bės pri­nci­pus, o Ukrai­nos pi­lo­tė tu­rė­tų bū­ti iš­lais­vin­ta. Be to, svar­bi ir ki­tų vals­ty­bių, pa­vyz­džiui, Veng­ri­jos, nuo­mo­nė.

K. Gir­nius įsi­ti­ki­nęs, kad N. Sav­čen­ko įka­lin­ta ir tei­sia­ma ne­tei­sė­tai, Ru­si­jo­je vyks­tan­tis teis­mo pro­ce­sas yra par­odo­ma­sis. Va­ka­rų ša­lys tu­ri ban­dy­ti pa­veik­ti Ru­si­ją, kad ji pa­leis­tų Ukrai­nos pi­lo­tę. Ta­čiau, kaip pa­brė­žė po­li­to­lo­gas, „Sav­čen­ko są­ra­šo“ su­da­ry­mas ga­li bū­ti šiek tiek kon­trap­ro­duk­ty­vus – kai Ru­si­ja ir jos pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas yra spau­džia­mi, ša­liai tam­pa itin svar­bu pa­de­mons­truo­ti, kad spau­di­mui ji ne­pa­si­duos.

K. Gir­niaus ma­ny­mu, ES nu­spren­dus ne­tai­ky­ti sank­ci­jų už N. Sav­čen­ko ne­tei­sė­tą su­ėmi­mą ir ka­li­ni­mą at­sa­kin­giems as­me­nims, Lie­tu­va tai pa­da­rys sa­va­ran­kiš­kai. Ta­čiau jis abe­jo­jo, ar mū­sų ša­lies tai­ko­mi ap­ri­bo­ji­mai bū­tų veiks­min­gi. „Tie, ku­rie pa­teks į „Sav­čen­ko są­ra­šą“, vei­kiau­siai ne­ke­ti­na ar­ti­miau­siu me­tu va­žiuo­ti į Vil­nių. Ki­taip ta­riant, tai bus sim­bo­li­nė ne­pa­si­ten­ki­ni­mo, pa­si­pik­ti­ni­mo iš­raiš­ka“, – sa­kė jis.

Po­li­to­lo­gas taip pat ne­ma­to rei­ka­lo bai­min­tis dėl Ru­si­jos reak­ci­jos, jei Lie­tu­va pa­skelb­tų sa­vo „Sav­čen­ko są­ra­šą“. „Lie­tu­va ir pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė yra tiek pa­smer­ku­si Ru­si­ją ir tiek pik­tų žo­džių pa­sa­kiu­si, kad koks nors „Sav­čen­ko są­ra­šas“ ne­pa­da­rys di­des­nio po­vei­kio. Lie­tu­va pir­mau­ja Ru­si­jos juo­da­ja­me są­ra­še. Vie­nas ar ki­tas nau­jas veiks­nys rei­ka­lų ti­krai ne­pab­lo­gins. Ki­ta ver­tus, bū­tų gai­la, jei vi­są lai­ką spren­di­mai bū­tų pri­ima­mi tik aps­kai­čiuo­jant, ko­kios ga­li bū­ti pa­sek­mės ūkiui“, – pa­brė­žė K. Gir­nius.