Lietuva remia naująją UNESCO vadovę – reformatorę
Va­kar Par­yžiu­je Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė su­si­ti­ko su UNES­CO va­do­ve Aud­rey Azou­lay. Pa­sak pre­zi­den­tės, Lie­tu­va re­mia nau­jo­sios pa­vel­do sau­go­ji­mo or­ga­ni­za­ci­jos va­do­vės veiks­mus, nes ji sie­kia de­po­li­ti­zuo­ti UNES­CO ir iš­ves­ti vie­ną di­džiau­sių tarp­tau­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų iš keb­lios pa­dė­ties, ku­rio­je ši at­si­dū­rė pa­sta­ruo­ju me­tu.

Audrey Azoulay praėjusiais metais gana vėlai įsijungė į rinkimų lenktynes, tačiau nedidele balsų persvarą jas laimėjo. Tarp vasario 15 dieną pareigas pradėjusią eiti Audrey Azoulay palaikiusių UNESCO narių buvo ir Lietuva.

Po vakarykščio susitikimo Dalia Grybauskaitė žurnalistams teigė, kad šiuo metu UNESCO „pergyvena sunkius laikus, jos identiteto, misijos, tikslų ir finansavimo prasme. Naująją vadovę mes palaikėme seniai, dar rinkimų metu“.

Anot prezidentės, Lietuvos palaikymą prancūzė Audrey Azoulay pelnė kaip tik dėl siekių reformuoti organizaciją. „Tai nelengva, nes kai kurios šalys įprato ramiai gyventi ir pokyčių nenori“, – sakė Dalia Grybauskaitė. Pokyčių įgyvendinimas, pasak Lietuvos prezidentės, bus rimtas iššūkis, bet Lietuva žada savo paramą reformų siekiančiai UNESCO vadovei.

Prezidentė neslėpė, kad „politizavimosi“ prasme, turima omenyje UNESCO pozicija arabų – Izraelio konflikto atžvilgiu, kas lėmė JAV pasitraukimą ir finansavimo atšaukimą praėjusiais metais. Tai buvo skaudus smūgis UNESCO, nes JAV teko daugiau nei 20 procentų UNESCO finansavimo.

Susitikimo metu Lietuvos UNESCO objektų sąrašo plėtra aptarta nebuvo.