Lietuva reiškia paramą Krymo totoriams
Ru­si­ja yra at­sa­kin­ga už blo­gė­jan­čią Kry­mo to­to­rių pa­dė­tį, tei­gia Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, pir­ma­die­nį su­si­ti­ku­si su Kry­mo to­to­rių ly­de­riais – Medž­li­so pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jais.

Prezidentės teigimu, Rusija yra atsakinga už stipriai blogėjančią Krymo totorių padėtį, šiurkščius jų teisių pažeidimus, nuolatinį persekiojimą, prievartinę rusifikaciją, žodžio, spaudos ir religijos laisvės suvaržymus.

Pasak Prezidentūros, Lietuva deda visas pastangas, kad informacija apie Rusijos vykdomą ir prieš Krymo totorius nukreiptą priešišką politiką išliktų nuolatiniame tarptautinės bendruomenės dėmesio centre.

Susitikime su Medžliso pirmininko pavaduotojais Ahtemu Čijgozu ir Ilmi Umero, kuriame taip pat dalyvavo Lietuvos totorių bendruomenių pirmininkas Adas Jokubauskas, D. Grybauskaitė pakvietė Krymo totorius aktyviai teikti paraiškas pagal vystomojo bendradarbiavimo programas. Pernai Lietuva jau skyrė finansinės paramos, kuri buvo panaudota priverstinai perkeltų asmenų integracijos programoms, pagalbai moterims ir totorių televizijos laidoms.

Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis po susitikimo su Krymo totoriais sakė sulaukęs prašymo per UNESCO siekti, kad būtų išsaugoti Krymo Chanų rūmai Bachčisarajuje.

„Jie paprašė per UNESCO inicijuoti jų kultūrinio objekto, senovinės mečetės ir komplekso išsaugojimo, kad jis nebūtų dabartiniais remontais niokojamas, kas bandoma lyg tai šiuo metu daryti, ir tokį įsipareigojimą mes galime prisiimti per mūsų atstovybę prie UNESCO“, – žurnalistams sakė V. Pranckietis.

Aneksavus Krymą A.Čijgozas ir I.Umero buvo dėl savo politinės veiklos persekiojami ir įkalinti. Pernai spalį tarpininkaujant Turkijos prezidentui jie buvo išlaisvinti ir savo veiklą tęsia Kijeve.

Susitikimas su Lietuvos vadovais surengtas minint 4-ąsias Krymo aneksijos metines ir siekiant pareikšti paramą nuo jos nukentėjusiems Krymo totoriams.

Šalies vadovė dar kartą pabrėžė, kad Lietuva griežtai smerkia Krymo aneksiją ir laikosi principingos jos nepripažinimo politikos. Lietuva taip pat siekia, kad ES sankcijos Rusijai, kurios buvo įvestos po pusiasalio okupacijos, būtų tęsiamos tol, kol agresorius nepasitrauks iš užimtų teritorijų.

Tokią poziciją po susitikimo su Krymo totoriais išsakė ir Seimo pirmininkas: „Jie labai patenkinti, kokiame kelyje esame, Lietuva pasisakė aiškiai ir pasisako dėl Krymo aneksijos nepripažinimo, ir Lietuva visada kalbės vienoda gaida“.

Totoriai yra istorinė etninė ir religinė bendruomenė Lietuvoje. Šiuo metu šalyje gyvena 4 tūkst. totorių, daugiausia Vilniaus, Kauno ir Alytaus apskrityse.