Lietuva ragina laikytis vieningos pozicijos dėl Rusijos
Nau­jo­ji eu­ro zo­nos na­rė Lie­tu­va an­tra­die­nį dar la­biau pa­kurs­tė dis­ku­si­jas dėl Grai­ki­jos, par­eiš­ku­si, kad ša­lys pri­va­lo lai­ky­tis sa­vo pa­ža­dų, ir par­agi­no Eu­ro­pą užim­ti vie­nin­gą po­zi­ci­ją dėl Ru­si­jos.

Fi­nan­sų mi­nis­tras Ri­man­tas Ša­džius nau­jie­nų agen­tū­rai „Reu­ters“ sa­kė, kad ti­ki­si to­les­nio eu­ro kur­so kri­ti­mo, Eu­ro­pos cen­tri­niam ban­kui (ECB) pa­skel­bus, kaip jis ti­ki­si, apie „e­fek­ty­vius, bet ga­na at­sar­gius“ veiks­mus šią sa­vai­tę.

Jis taip pat sa­kė, kad Lie­tu­vo­je yra ga­li­my­bių at­vi­ra nau­joms au­gi­mą pa­lai­kan­čioms prie­mo­nėms.

Pir­ma­die­nį R.Ša­džius da­ly­vaus sa­vo pir­ma­me eu­ro zo­nos fi­nan­sų mi­nis­trų su­si­ti­ki­me po sau­sio 1 die­nos, kai Lie­tu­va ta­po 19-ąja eu­ro zo­nos na­re.

Svar­biau­sias su­si­ti­ki­mo dar­bot­var­kės klau­si­mas bus Grai­ki­ja, pra­ėjus die­nai po ša­lies par­la­men­to rin­ki­mų, ku­rie vyks dau­ge­liui grai­kų nu­si­vy­lus eu­ro zo­na ir iki šiol vyk­dy­ta griež­to tau­py­mo prog­ra­ma.

Ma­ža to, lau­kia­ma, kad ECB iš­dės­tys di­de­lio mas­to vy­riau­sy­bės ob­li­ga­ci­jų pir­ki­mo prog­ra­mos pla­nus, ku­rie pa­sta­ty­ti blo­ko vy­riau­sy­bes į pa­vo­jin­gą pa­dė­tį dėl šim­tus mi­li­jar­dų sie­kian­čių ki­tų ša­lių sko­lų.

R.Ša­džius sa­kė, kad nė­ra kal­bos apie Grai­ki­jos pa­si­trau­ki­mą iš eu­ro zo­nos, ta­čiau jis taip pat par­odė, kad Lie­tu­va pri­ta­ria ki­tų šiau­ri­nių, kon­ser­va­ty­ves­nių Eu­ro­pos ša­lių, tarp jų ir Vo­kie­ti­jos, nuo­mo­nei.

„Ma­nau, kad yra du pri­nci­pai, ku­rių mes (eu­ro zo­no­je) tu­ri­me griež­tai lai­ky­tis, – sa­kė R.Ša­džius. – Pir­miau­sia, mes Eu­ro­po­je esa­me vie­nin­gi sa­vo įvai­ro­vė­je ir kiek­vie­na ša­lis ga­li ir tu­ri pa­si­rink­ti sa­vo li­ki­mą de­mo­kra­tiš­kai iš­si­rink­da­ma sa­vo vy­riau­sy­bę“.

„An­tra­sis pri­nci­pas yra tas, kad mes tu­ri­me lai­ky­tis anks­čiau mū­sų pri­siim­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų“, - pri­dū­rė jis.

Vie­nin­gu bal­su apie Rusiją

R.Ša­džius taip pat par­agi­no blo­ką „kal­bė­ti vie­nin­gu bal­su“ apie Ru­si­jos ag­re­si­ją Ukrai­no­je, nuo ku­rios Lie­tu­vą ski­ria tik­tai Bal­ta­ru­si­ja.

„Mes esa­me sank­ci­jų ša­li­nin­kai, nes mes ... tvir­tai ti­ki­me, kad nie­kas ne­tu­ri tei­sės pa­žeis­ti tarp­tau­ti­nę tei­sę be at­sa­ko“, – pa­brė­žė jis.

Eu­ro­pos Są­jun­gos iš­orės po­li­ti­kos va­do­vė pir­ma­die­nį sa­kė, kad bet koks ES sank­ci­jų Ru­si­jai švel­ni­ni­mas bus tik tuo­met, kai pa­ge­rės pa­dė­tis Ukrai­no­je, kur tai­kos pro­ce­sas yra įstri­gęs.

R.Ša­džius pa­žy­mė­jo, kad su­stip­rė­jęs sau­gu­mas ta­pus eu­ro zo­nos na­re yra vie­na pa­grin­di­nių prie­žas­čių, dėl ku­rių Lie­tu­vos vi­suo­me­nė pri­ta­rė eu­ro įve­di­mui.

Lie­tu­vos, kaip ki­tų bu­vu­sių so­vie­ti­nių Bal­ti­jos ša­lių, vy­riau­sy­bė pa­lai­ko griež­tus veiks­mus Ru­si­jos at­žvil­giu. R.Ša­džius pa­sa­kė, kad jo ša­lies įsto­ji­mas į eu­ro sfe­rą bu­vo pa­sku­ti­nis žings­nis pe­rei­nant į Va­ka­rų pa­sau­lį po ne­prik­lau­so­my­bės pa­skel­bi­mo 1990 me­tais ir įsto­ji­mo į NA­TO bei Eu­ro­pos Są­jun­gą 2004 me­tais.

„Geo­po­li­ti­nė pa­dė­tis, su­si­da­riu­si da­bar ap­link mū­sų sie­nas, Lie­tu­vo­je jau­čia­ma ge­ro­kai aiš­kiau ne­gu se­no­sio­se de­mo­kra­ti­nė­se vi­du­rio Eu­ro­pos ša­ly­se“, – pa­žy­mė­jo jis.

Lie­tu­vos fi­nan­sų mi­nis­tras sa­kė, kad rug­sė­ji prog­no­zuo­tas 2015 me­tams bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to au­gi­mas 3,4 pro­cen­to, pa­ko­re­guo­tas nuo 4 proc. dėl to, kad Ru­si­jos, kaip pre­ky­bos par­tne­rės, eko­no­mi­kos au­gi­mas ėmė lė­tė­ti, tu­ri bū­ti dar kar­tą ap­kar­py­tas.

„Ma­nau, kad mes jau pa­ty­rė­me vi­są blo­gė­jan­čios Ru­si­jos eko­no­mi­kos smū­gį, – sa­kė jis. – Ma­nau, kad 3 proc. ar pa­na­šus au­gi­mas, taip pat spar­tes­nis au­gi­mas 2016 me­tais yra pa­sie­kia­mas“.

R.Ša­džius, ku­ris fi­nan­sų mi­nis­tru 2007-2008 me­tais, prieš di­džią­ją fi­nan­sų kri­zę, trum­pai pa­bu­vęs, da­bar vėl dir­ba šia­me pos­te an­trą ka­den­ci­ją, sa­ko, kad vis dar ke­lia­mas tiks­las su­ba­lan­suo­ti biu­dže­tą iki 2017 me­tų, ta­čiau esa­ma šio­kios to­kios erd­vės ir nau­jam sti­mu­lui.

„Ma­nau, kad tu­rė­tu­me im­tis prie­mo­nių to­liau di­din­ti au­gi­mą, taip pat ma­nau, kad to­kiam veiks­mui esa­ma erd­vės“, – nu­ro­dė jis, pri­dur­da­mas, kad stip­res­nė eko­no­mi­ka yra ge­riau­sias bū­das bend­rai sko­lai su­ma­žin­ti.