Lietuva ragina aktyviau kovoti su džihadistais
Lie­tu­vos pir­mi­nin­kau­ja­ma Jung­ti­nių Tau­tų Sau­gu­mo Ta­ry­ba penk­ta­die­nį par­agi­no vals­ty­bes im­tis ak­ty­ves­nių prie­mo­nių prieš už­sie­nio ko­vo­to­jus, ku­rie jun­gia­si prie eks­tre­mis­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų Si­ri­jo­je ir Ira­ke.

Po­sė­dy­je Niu­jor­ke Lie­tu­va pa­skel­bė pir­mi­nin­kės par­eiš­ki­mą, ku­ria­me ša­lys ra­gi­na­mos nu­ma­ty­ti bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę už pri­si­dė­ji­mą prie eks­tre­mis­ti­nių gru­pių, su­stip­rin­ti sie­nų ap­sau­gą, da­ly­tis in­for­ma­ci­ja apie ke­liau­to­jus.

Sau­gu­mo Ta­ry­ba taip pat pa­kvie­tė skir­ti dau­giau dė­me­sio švie­ti­mui ir so­cia­li­nės ži­niask­lai­dos kam­pa­ni­joms, nu­kreip­toms prieš eks­tre­mis­tų ver­ba­vi­mą.

„Nė vie­na ša­lis nė­ra ap­sau­go­ta nuo už­sie­nio te­ro­ris­tų ko­vo­to­jų grės­mės. Lauk­ti, kol tai įvyks, yra blo­giau­sias įma­no­mas pa­si­rin­ki­mas“, - sa­kė Sau­gu­mo Ta­ry­bos po­sė­džiui pir­mi­nin­ka­vęs Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius.

Sau­gu­mo Ta­ry­bos de­ba­tuo­se da­ly­va­vo Jung­ti­nių Tau­tų ge­ne­ra­li­nis se­kre­to­rius Ban Ki-moo­nas, Jung­ti­nių Vals­ti­jų kraš­to sau­gu­mo se­kre­to­rius Jeh John­so­nas, ke­li vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trai, In­ter­po­lo va­do­vas Jur­ge­nas Stoc­kas.

Šiuo ren­gi­niu Lie­tu­va bai­gė mė­ne­sį tru­ku­sį pir­mi­nin­ka­vi­mą Jung­ti­nių Tau­tų Sau­gu­mo Ta­ry­bai.

Pa­sku­ti­nis Sau­gu­mo Ta­ry­bos su­si­ti­ki­mas dėl prie­mo­nių už­sie­nio ko­vo­to­jams pa­ža­bo­ti vy­ko per­nai rug­sė­jį, tuo­met jam pir­mi­nin­ka­vo Jung­ti­nių Vals­ti­jų pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma.

Dip­lo­ma­tų tei­gi­mu, prie gru­puo­čių, su­si­ju­sių su „Al-Qai­da“, jau pri­si­jun­gė per 25 tūkst. ko­vo­to­jų iš dau­giau kaip šim­to ša­lių.

Daug ko­vo­to­jų į Si­ri­ją, Ira­ką ir, pa­sku­ti­niu me­tu, Li­bi­ją vyks­ta iš Tu­ni­so, Ma­ro­ko, Pra­ncū­zi­jos ir Ru­si­jos.

Lie­tu­va 2014 ir 2015 me­tais iš­rink­ta ne­nuo­la­ti­ne Jung­ti­nių Tau­tų Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­re. Šiai ins­ti­tu­ci­jai pri­klau­so 15 ša­lių, iš jų pen­kios - JAV, Ki­ni­ja, Ru­si­ja, Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja ir Pra­ncū­zi­ja - tu­ri ve­to tei­sę. Sau­gu­mo Ta­ry­ba pa­gal tarp­tau­ti­nę tei­sę vie­nin­te­lė ga­li sank­cio­nuo­ti jė­gos pa­nau­do­ji­mą.