Lietuva prisijungs prie NATO logistikos koordinavimo centro
Lie­tu­va pri­si­jungs prie NA­TO Dau­gia­na­cio­na­li­nio lo­gis­ti­kos koor­di­na­vi­mo cen­tro.

Me­mo­ran­du­mą dėl Lie­tu­vos pri­si­jun­gi­mo prie šio cen­tro veik­los pa­si­ra­šys Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Lo­gis­ti­kos val­dy­bos va­das pul­ki­nin­kas Si­gi­tas Mund­ris, ku­ris gruo­džio 2-3 die­no­mis Tbi­li­sy­je da­ly­vaus NA­TO Dau­gia­na­cio­na­li­nio lo­gis­ti­kos koor­di­na­vi­mo cen­tro su­si­ti­ki­me, an­tra­die­nį pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Lo­gis­ti­kos val­dy­bos va­das S.Mund­ris pa­brė­žia, kad pa­si­kei­tus geo­po­li­ti­nei si­tua­ci­jai Lie­tu­vos pri­si­jun­gi­mas prie NA­TO lo­gis­ti­kos koor­di­na­vi­mo cen­tro įgy­ja ypa­tin­gą reikš­mę, ka­dan­gi itin svar­bu su­koor­di­nuo­ti per­dis­lo­kuo­ja­mų NA­TO pa­jė­gų ir pri­iman­čio­sios ša­lies po­rei­kius.

Pa­grin­di­niai šio cen­tro tiks­lai – pa­dė­ti ša­lims ge­riau su­pras­ti NA­TO lo­gis­ti­kos rei­ka­la­vi­mus ir leis­ti Al­jan­sui ge­riau ver­tin­ti ša­lių na­cio­na­li­nius lo­gis­ti­nius pa­jė­gu­mus, di­din­ti pa­si­ti­kė­ji­mą tarp NA­TO par­tne­rių tei­kiant lo­gis­ti­nę par­amą. Taip pat cen­tras, siek­da­mas di­din­ti ša­lių lo­gis­ti­kos vie­ne­tų są­vei­ką, ren­gia lo­gis­ti­kos spe­cia­lis­tų mo­ky­mus ir tre­ni­ruo­tes.

Sie­kiant plės­ti lo­gis­ti­nių ope­ra­ci­jų koor­di­na­ci­ją tarp NA­TO na­rių ir jos par­tne­rių 2009 me­tų spa­lio 28 die­ną Če­ki­jos ini­cia­ty­va Briu­se­ly­je bu­vo pa­si­ra­šy­tas su­si­ta­ri­mas dėl cen­tro stei­gi­mo, o 2011 me­tų sau­sio 1 die­ną Pra­ho­je įsteig­ta jo nuo­la­ti­nė būs­ti­nė. Šiuo me­tu prie NA­TO lo­gis­ti­kos koor­di­na­vo cen­tro yra pri­si­jun­gu­sios 11 ša­lių: Aus­tri­ja, Bos­ni­ja ir Her­ce­go­vi­na, Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė, Če­ki­ja, Gru­zi­ja, Grai­ki­ja, Is­pa­ni­ja, Jung­ti­nės Ame­ri­kos Vals­ti­jos, Kroa­ti­ja, Len­ki­ja ir Slo­va­ki­ja.