Lietuva prisijungė prie NATO pajėgumų kūrimo grupės
Briu­se­ly­je tre­čia­die­nį vyks­tan­čio NA­TO gy­ny­bos mi­nis­trų su­si­ti­ki­mo me­tu Lie­tu­va kar­tu su Bul­ga­ri­ja, Es­ti­ja, Lat­vi­ja, Ru­mu­ni­ja ir Slo­va­ki­ja pri­si­jun­gė prie Vo­kie­ti­jos va­do­vau­ja­mos bend­rų ka­ri­nių pa­jė­gu­mų kū­ri­mo gru­pės.

„Bend­rų pa­jė­gu­mų kū­ri­mas yra ne­at­sie­ja­mas nuo šiuo me­tu mū­sų ša­ly­je są­jun­gi­nin­kų vyk­do­mų sau­gu­mo už­ti­kri­ni­mo prie­mo­nių ir NA­TO Par­eng­ties veiks­mų pla­no įgy­ven­di­ni­mo. Tiek Vo­kie­ti­ja, tiek ir ki­tos gru­pei pri­klau­san­čios vals­ty­bės ak­ty­viai da­ly­vau­ja Lie­tu­vo­je ren­gia­mo­se tarp­tau­ti­nė­se pra­ty­bo­se, NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­jo­je Bal­ti­jos vals­ty­bė­se, ski­ria lai­vus Bal­ti­jos jū­ro­je bu­din­čiam NA­TO jū­ri­niam jun­gi­niui“, - sa­kė Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas.

Pa­sak mi­nis­tro, ši ini­cia­ty­va leis ge­riau pa­nau­do­ti at­ski­rų vals­ty­bių ga­li­my­bes ir pa­tir­tį re­gio­no sau­gu­mui už­ti­krin­ti, pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Gru­pės na­rės pla­nuo­ja plė­to­ti pa­jė­gu­mus lo­gis­ti­kos, oro gy­ny­bos, žval­gy­bos sis­te­mų, me­di­ci­ni­nės par­amos ir pa­na­šio­se sri­ty­se. Pa­sak KAM, tai yra iš­ma­nio­sios gy­ny­bos pri­nci­pu par­em­tas bend­ra­dar­bia­vi­mas, kai ša­lys su­tel­kia iš­tek­lius kur­da­mos pa­jė­gu­mus, ku­rių jos ne­pa­jėg­tų su­kur­ti pa­vie­niui, toks bend­ra­dar­bia­vi­mas taip pat su­da­ro ga­li­my­bes ša­lims ge­riau pa­si­reng­ti bend­roms NA­TO ope­ra­ci­joms, tarp jų ir ko­lek­ty­vi­nės gy­ny­bos.

Pro­jek­te da­ly­vau­jan­čios vals­ty­bės su­ta­rė, kad šiuo me­tu vie­na svar­biau­sių bend­ra­dar­bia­vi­mo kryp­čių tu­rė­tų bū­ti stip­rin­ti prie­mo­nes, lei­sian­čias NA­TO ge­riau rea­guo­ti į pa­ki­tu­sią si­tua­ci­ją Ry­tų Eu­ro­po­je, taip pat stip­rin­ti gy­ny­bos ir at­gra­sy­mo prie­mo­nes šia­me re­gio­ne.

Vo­kie­ti­jos va­do­vau­ja­ma bend­rų ka­ri­nių pa­jė­gu­mų kū­ri­mo gru­pė (angl. Fra­me­work Na­tion Con­cept) bu­vo įsteig­ta 2014 me­tais Vel­se vy­ku­sio NA­TO ša­lių va­do­vų su­si­ti­ki­mo me­tu. Prie gru­pės pri­si­jun­gus Lie­tu­vai ir dar pen­kioms nau­joms ša­lims, da­bar šią gru­pę su­da­ro 16 vals­ty­bių.