Lietuva prieš „Gazprom“
Stok­hol­mo ar­bi­tra­žas tre­čia­die­nį pra­de­da nag­ri­nė­ti Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bės ieš­ki­nį Ru­si­jos du­jų kon­cer­nui „Gazp­rom“ dėl mi­li­jar­di­nės kom­pen­sa­ci­jos už per bran­giai pirk­tas du­jas.

Stok­hol­mo ar­bi­tra­že by­los klau­sy­mai vyks lie­pos 1-10 die­no­mis Par­yžiu­je, o ga­lu­ti­nio ar­bi­tra­žo spren­di­mo ti­ki­ma­si šių me­tų pa­bai­go­je ar ki­tų me­tų pra­džio­je.

Klau­sy­muo­se tre­čia­die­nį da­ly­vau­ja ener­ge­ti­kos mi­nis­tras Ro­kas Ma­siu­lis, o vi­są lai­ką - Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai bei jos pa­sam­dy­ti tei­si­nin­kai.

Lie­tu­va 2012 me­tų spa­lį krei­pė­si į Stok­hol­mo ar­bi­tra­žą dėl maž­daug 1,4 mlrd. eu­rų per­mo­kos, ku­ri su­si­da­rė dėl 2004-2012 me­tais „Gazp­rom“ Lie­tu­vai per bran­giai tiek­tų du­jų, grą­ži­ni­mo.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius ko­vą tei­gė, kad Stok­hol­mo ar­bi­tra­žui pri­ėmus Lie­tu­vai pa­lan­kų spren­di­mą, iš „Gazp­rom“ gau­ta kom­pen­sa­ci­ja bū­tų ati­duo­ta ša­lies var­to­to­jams. Vis dėl­to ne­bu­vo kon­kre­tu­mo, kaip pi­ni­gai juos pa­siek­tų. Taip pat ne­at­me­ta­ma, kad lė­šos ga­lė­tų bū­ti skir­tos vi­suo­me­nei svar­biems du­jų inf­ras­truk­tū­ros pro­jek­tams.

Kai ku­rie BNS kal­bin­ti ana­li­ti­kai tuo­met tei­gė, kad Vy­riau­sy­bės no­ras par­ody­ti „Gazp­rom“, jog pi­ni­gai už per­mo­kė­tas du­jas bus grą­žin­ti ga­lu­ti­niams var­to­to­jams, yra ge­ras spren­di­mas ir ga­li pa­si­tar­nau­ti jai ar­bi­tra­žo by­lo­je.

Per­nai ge­gu­žę, bend­ro­vei „Lie­tu­vos du­jos“ pa­gra­si­nus nau­ju ar­bi­tra­žu, „Gazp­rom“ maž­daug 20 proc. su­ma­ži­no du­jų kai­ną įmo­nei, ku­ri tie­kė du­jas vi­siems gy­ven­to­jams ir da­liai ko­mer­ci­nių var­to­to­jų. Kai­na bu­vo su­ma­žin­ta už du­jas, tiek­tas bei tie­kia­mas 2013-2015 me­tais.

Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, bai­gu­si 3 me­tus tru­ku­sį ty­ri­mą dėl „Gazp­rom“ ga­li­mo pikt­nau­džia­vi­mo mo­no­po­li­ne pa­dė­ti­mi kai ku­rio­se Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­pos ša­ly­se, šių me­tų ba­lan­dį par­eiš­kė, kad kon­cer­nas ga­lė­jo nu­sta­ty­ti ne­są­ži­nin­gas du­jų kai­nas bei pikt­nau­džiau­ti pa­dė­ti­mi.

Ba­lan­džio pra­džio­je „Gazp­rom“ at­siė­mė ieš­ki­nį prieš Lie­tu­vą Jung­ti­nių Tau­tų UN­CIT­RAL ar­bi­tra­že dėl ES tre­čio­jo ener­ge­ti­kos pa­ke­to.