Lietuva prašo palaikymo dėl Astravo AE
Lie­tu­va pra­šo už­sie­nio ša­lių dip­lo­ma­tų pa­lai­ky­mo, ša­liai ban­dant su­stab­dy­ti Bal­ta­ru­si­jos As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės (AE) pro­jek­tą bei ke­liant klau­si­mus dėl jė­gai­nės sau­gu­mo Es­po kon­ven­ci­jos ša­lių su­si­ti­ki­me.

Penk­ta­die­nį Vil­niaus ra­jo­ne, Bui­vy­džiuo­se, ne­to­li sie­nos su Bal­ta­ru­si­ja, su­reng­ta­me iš­va­žiuo­ja­ma­ja­me po­sė­dy­je Lie­tu­vos at­sto­vai dau­giau nei 20 vals­ty­bių dip­lo­ma­tų pra­šė pa­lai­ky­mo bir­že­lį vyk­sian­čia­me Es­po su­si­ti­ki­me Mins­ke.

„Lie­tu­va pra­šo, kad bū­tų pa­lai­ky­ta mū­sų po­zi­ci­ja, kad tu­ri bū­ti ne dvi­ša­lė Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos, bet tarp­tau­ti­nė eks­per­tų gru­pė, ku­ri ver­tin­tų šiuos sau­gu­mo klau­si­mus“, – dis­ku­si­jo­je sa­kė ap­lin­kos mi­nis­tras Kęs­tu­tis Na­vic­kas.

Pa­sak jo, As­tra­vo AE sta­ty­bos aikš­te­lė pa­si­rink­ta, ne­si­lai­kant rei­ka­la­vi­mų, jė­gai­nė ne­lai­mės at­ve­ju ke­lia grės­mę ne tik Vil­niui, bet ga­li už­terš­ti Ne­ries van­de­nį, ku­rį ke­ti­na nau­do­ti au­ši­ni­mui.

Po­sė­dy­je­da­ly­va­vo dau­giau­siai že­mes­nio ran­go dip­lo­ma­tų, o ne am­ba­sa­do­riai. K.Na­vic­ko tei­gi­mu, tai ne­reiš­kia, kad ki­tos vals­ty­bės As­tra­vo AE ski­ria ma­žiau dė­me­sio.

„Ma­nau, svar­bu, kad am­ba­sa­dos da­ly­vau­ja, vis tiek jos dir­ba kaip tar­pi­nin­kas, jos tu­rės per­teik­ti ži­nią sa­vo ša­lies at­sto­vams. Aš pats esu kal­bė­jęs su dau­gu­ma mi­nis­trų“, – žur­na­lis­tams sa­kė K.Na­vic­kas.

Jis pa­brė­žė, kad svar­bu tai, jog Lie­tu­vo­je re­zi­duo­jan­tys ES am­ba­sa­do­riai ne­vy­ko į As­tra­vą, o iš­klau­sė Lie­tu­vos po­zi­ci­ją.

„Nors am­ba­sa­dos yra ga­vu­sios ofi­cia­lų kvie­ti­mą da­ly­vau­ti Bal­ta­ru­si­jos or­ga­ni­zuo­ja­mo­se eks­kur­si­jo­se į As­tra­vo bran­duo­li­nę jė­gai­nę, bet ypa­tin­gai Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lys ne­pa­si­nau­do­jo tuo ir at­vy­ko iš­klau­sy­ti Lie­tu­vos po­zi­ci­jos“, – sa­kė mi­nis­tras.

Lat­vi­jos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Ei­na­ras Se­ma­nis po­sė­dy­je par­eiš­kė, kad Lat­vi­ja pa­lai­ko Lie­tu­vą, šiai sie­kiant už­ti­krin­ti, kad As­tra­vo AE bū­tų lai­ko­ma­si sau­gu­mo stan­dar­tų. Ta­čiau, anot jo, Lat­vi­jos po­zi­ci­ja ski­ria­si nuo Lie­tu­vos – ša­lis ne­sie­kia su­stab­dy­ti pro­jek­to.

„Mes, ži­no­ma, da­li­na­mės su­si­rū­pi­ni­mu, ku­ris su­si­jęs su sta­ty­bos pro­ce­su ir sau­gu­mo stan­dar­tais As­tra­vo at­omi­nė­je elek­tri­nė­je ir mes ke­lia­me šiuos klau­si­mus tarp­tau­ti­niu ly­giu. (...) Jė­gai­nė ti­krai tu­ri ati­tik­ti vi­sus skir­tin­gų svar­bių tarp­tau­ti­nių kon­ven­ci­jų sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mus – pa­vyz­džiu, Es­po, Or­hu­so. Šiuo klau­si­mu mes ti­krai su­ta­ria­me su Lie­tu­va“, – žur­na­lis­tams penk­ta­die­nį sa­kė E.Se­ma­nis.

„Mes pa­tys šiuo me­tu dir­ba­me su Bal­ta­ru­si­ja, kad pa­siek­tu­me su­si­ta­ri­mą dėl in­for­ma­ci­jos apie bran­duo­li­nę sau­gą kei­ti­mo­si“, – pri­dū­rė am­ba­sa­do­rius.

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas Vi­ta­li­jus Aug­lys po­sė­dy­je kri­ti­ka­vo Bal­ta­ru­si­ją, kad ši vie­tą at­omi­nei jė­gai­nei pa­si­rin­ko jau 2008 me­tais, sta­ty­ti ją pra­dė­jo 2009 me­tais, nors ne­bu­vo at­lik­tos jo­kios bū­ti­nos pro­ce­dū­ros.

„Ži­niask­lai­dai, vi­suo­me­nei, kai­my­ni­nėms ša­lims jie sa­kė, kad sta­to kaž­ko­kią inf­ras­truk­tū­rą, nors sta­tė bran­duo­li­nę jė­gai­nę“, – sa­kė V.Aug­lys.

Pa­sak ener­ge­ti­kos vi­ce­mi­nis­tro Si­mo­no Ša­tū­no, ne­aiš­ku, kiek at­omi­nė elek­tra kai­nuos Bal­ta­ru­si­jos vi­suo­me­nei, abe­jo­ja­ma, ar Bal­ta­ru­si­ja yra pa­si­ren­gu­si pa­sta­ty­ti bran­duo­li­nių at­lie­kų sau­gyk­lą.

„Di­dy­sis klau­si­mas, kur pa­nau­do­tas bran­duo­li­nis ku­ras ke­liaus?“, – klau­sė ener­ge­ti­kos vi­ce­mi­nis­tras.

Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis tei­gė, kad As­tra­vo AE klau­si­mas yra pa­na­šus į rū­ky­mą – ge­riau­sias bū­das mes­ti yra ne­pra­dė­ti rū­ky­ti.

Su­si­ti­ki­me su am­ba­sa­dų at­sto­vais taip pat da­ly­va­vo Sei­mo na­rys To­mas To­mi­li­nas, siū­lęs ban­dy­ti kal­bė­tis tie­sio­giai su Bal­ta­ru­si­jos vi­suo­me­ne, ku­ri ga­lė­tų net ir au­to­ri­ta­ri­nei val­džiai da­ry­ti spau­di­mą.

Po­sė­dy­je da­ly­va­vo Lat­vi­jos, Ita­li­jos, Šve­di­jos, Če­ki­jos, Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės, Mol­do­vos, Ny­der­lan­dų, Ru­mu­ni­jos am­ba­sa­do­riai. Sa­vo at­sto­vus taip pat at­siun­tė Kroa­ti­jos, Suo­mi­jos, Ja­po­ni­jos, Is­pa­ni­jos, Ka­na­dos, Pra­ncū­zi­jos, Nor­ve­gi­jos, Len­ki­jos, Es­ti­jos, JAV, Tur­ki­jos am­ba­sa­dos.

Bir­že­lio 13–16 die­no­mis Mins­ke vyks 7-asis Es­po kon­ven­ci­jos ša­lių su­si­ti­ki­mas, ku­ria­me bus ap­ta­ria­mi As­tra­vo AE sau­gu­mo klau­si­mai.