Lietuva prašo JAV išduoti galimai 100 mln. dolerių išviliojusį Evaldą Rimašauską
Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra krei­pė­si į teis­mą, pra­šy­da­ma Jung­ti­nėms Ame­ri­kos Vals­ti­joms iš­duo­ti Lie­tu­vos pi­lie­tį Eval­dą Ri­ma­šaus­ką, ku­ris įta­ria­mas iš dvie­jų JAV tarp­tau­ti­nių kom­pa­ni­jų „Goog­le“ ir „Fa­ce­book“ su­kčiau­jant iš­vi­lio­jęs 100 mln. do­le­rių (be­veik 91,5 mln. eu­rų).

„Pa­reiš­ki­mas ati­duo­tas teis­mui, teis­mas spręs“, – BNS tre­čia­die­nį sa­kė pro­ku­ro­rė Ro­zi­ta Po­žars­kie­nė.

Teis­mo po­sė­dis dėl eks­tra­di­ci­jos Vil­niaus apy­gar­dos teis­me ren­gia­mas penk­ta­die­nį.

Bri­tų na­cio­na­li­nis trans­liuo­to­jas BBC yra skel­bęs, kad dėl kom­piu­te­ri­niu su­kčia­vi­mu kal­ti­na­mo lie­tu­vio veiks­mų 100 mln. do­le­rių ža­lą pri­pa­ži­no pa­ty­ru­siuos ir JAV in­ter­ne­to mil­ži­nės „Goog­le“ ir „Fa­ce­book“.

Pra­šy­mas dėl eks­tra­di­ci­jos Lie­tu­vą pa­sie­kė ba­lan­džio 18 die­ną dip­lo­ma­ti­niais ka­na­lais. Pra­šy­mą iš pra­džių ga­vo JAV am­ba­sa­da Lie­tu­vo­je, jis bu­vo per­siųs­tas Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai. Ta­da mi­nis­te­ri­ja do­ku­men­tus per­da­vė Ge­ne­ra­li­nei pro­ku­ra­tū­rai.

Pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vai su­si­pa­ži­no ir įver­ti­no JAV pra­šy­mą.

Pro­ku­ra­tū­ra E.Ri­ma­šaus­ką pra­šo iš­duo­ti rem­da­ma­si tarp­tau­ti­ne su­tar­ti­mi į su JAV dėl eks­tra­di­ci­jos, taip pat na­cio­na­li­niais įsta­ty­mais.

48 me­tų įta­ria­ma­sis bu­vo su­lai­ky­tas ko­vo 16 die­ną, Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mas le­do jį su­im­ti vie­nam mė­ne­siui. Ba­lan­džio 13 die­ną Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mas E.Ri­ma­šaus­ko su­ėmi­mą pra­tę­sė dar mė­ne­siui. Įta­ria­ma­sis ir jo ad­vo­ka­tai su su­ėmi­mo pra­tę­si­mu ne­su­ti­ko ir su ape­lia­ci­niu skun­du krei­pė­si į Vil­niaus apy­gar­dos teis­mą. Ta­čiau jis skun­dą at­me­tė.

Kaip skelb­ta, Jung­ti­nių Vals­ti­jų tei­sė­sau­ga pa­tei­kė kal­ti­ni­mus lie­tu­viui dėl su­kčia­vi­mo, pi­ni­gų plo­vi­mo ir ta­pa­ty­bės va­gys­tės.

JAV Tei­sin­gu­mo de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, E.Ri­ma­šaus­kas su­kčia­vi­mo sche­mą or­ga­ni­za­vo nuo 2013 iki 2015 me­tų.

„Ki­to­je pa­sau­lio pu­sė­je E.Ri­ma­šaus­kas tai­kė­si į tarp­tau­ti­nes in­ter­ne­te vei­kian­čias kom­pa­ni­jas ir ap­ga­vo jų agen­tus bei dar­buo­to­jus, kad šie per­ves­tų 100 mln. do­le­rių į už­jū­rio ban­ko sąs­kai­tas, ku­rias jis kon­tro­lia­vo“, – JAV Tei­sin­gu­mo de­par­ta­men­tas pra­ne­ši­me spau­dai yra ci­ta­vęs Niu­jor­ko Pie­tų apy­gar­dos fe­de­ra­li­nio pro­ku­ro­ro par­ei­gas ei­nan­tį Joo­ną H.Ki­mą (Džu­ną H.Ki­mą).

Pa­sak jo, da­lis pa­vog­tų lė­šų JAV kom­pa­ni­joms grą­žin­ta.

Lie­tu­vis bu­vo įre­gis­tra­vęs įmo­nę Lat­vi­jo­je, ku­rios pa­va­di­ni­mas bu­vo ana­lo­giš­kas Azi­jo­je vei­kian­čiai kom­piu­te­ri­nių įran­gos ga­min­to­jai. Bend­ro­vės Lat­vi­jo­je var­du E.Ri­ma­šaus­kas val­dė ke­lias ban­ko sąs­kai­tas.

Lie­tu­vis įta­ria­mas siun­tęs elek­tro­ni­nius laiš­kus į dvi JAV kom­pa­ni­jas, ku­rios re­gu­lia­riai per­ves­da­vo dau­gia­mi­li­jo­ni­nes su­mas Azi­jo­je re­gis­truo­tai kom­pa­ni­jai. Pri­si­deng­da­mas su­klas­to­tais laiš­kais, su­da­riu­siais įspū­dį, kad jie siun­čia­mi Azi­jos bend­ro­vės dar­buo­to­jų, E.Ri­ma­šaus­kas gal­būt nu­krei­pė pi­ni­gų srau­tus į sa­vo val­do­mas ban­ko sąs­kai­tas.

Par­ei­gū­nai tei­gia, kad lie­tu­vis vė­liau per­ves­da­vo gau­tus pi­ni­gus į ban­ko sąs­kai­tas Lat­vi­jo­je, Kip­re, Slo­va­ki­jo­je, Lie­tu­vo­je, Veng­ri­jo­je ir Hon­kon­ge. Jis taip pat įta­ria­mas nau­do­jęs su­klas­to­tus če­kius, su­tar­tis ir laiš­kus, kad su­klai­din­tų ban­kų dar­buo­to­jus ir pa­grįs­tų di­džiu­lius pi­ni­gų per­ve­di­mus.