Lietuva pradeda oficialias derybas dėl narystės EBPO
Prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus va­do­vau­ja­ma de­le­ga­ci­ja tre­čia­die­nį iš­vyks­ta į Par­yžių pra­dė­ti de­ry­bas dėl Lie­tu­vos na­rys­tės Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­jo­je (EB­PO).

Prem­je­ras ke­ti­na su­si­tik­ti su EB­PO ge­ne­ra­li­niu se­kre­to­riu­mi An­ge­lu Gur­ria. Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bės var­du su EB­PO pa­si­ra­šys su­si­ta­ri­mą dėl or­ga­ni­za­ci­jai su­tei­kia­mų pri­vi­le­gi­jų, im­uni­te­tų ir leng­va­tų.

Mi­nis­tro pir­mi­nin­ko tei­gi­mu, na­rys­tė šiuo me­tu 34 ša­lis vie­ni­jan­čio­je or­ga­ni­za­ci­jo­je sa­vo svar­ba pri­lyg­tų eu­ro įve­di­mui ir įsto­ji­mui į Eu­ro­pos Są­jun­gą.

„Aš ma­nau, tai bū­tų dar vie­nas lai­mė­ji­mas Lie­tu­vai, dar vie­nas di­de­lis ša­lies žings­nis, kaip ir pa­brė­žia­me tarp­tau­ti­nė­se or­ga­ni­za­ci­jo­se, pri­lygs­tan­tis, ma­nau, eu­ro įve­di­mui ar įsto­ji­mui į Eu­ro­pos Są­jun­gą. Tai yra ti­krai reikš­min­ga or­ga­ni­za­ci­ja, sa­vo­tiš­kas klu­bas vals­ty­bių, ku­rios yra įgi­ju­sios pa­si­ti­kė­ji­mą tiek kal­bant apie tų ša­lių eko­no­mi­nę plė­trą, tiek apie so­cia­li­nę pa­dė­tį. Tos ša­lys, ku­rios yra ta­me klu­be, ga­li ir pi­giau sko­lin­tis“, - LRT ra­di­jui an­tra­die­nį sa­kė prem­je­ras.

Anot Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos, ofi­cia­liai apie de­ry­bų pra­džią EB­PO ke­ti­na pa­skelb­ti ket­vir­ta­die­nį. Pa­sak dip­lo­ma­tų, sto­ji­mo pro­ce­sas ga­li už­truk­ti iki tre­jų me­tų.

Tre­čia­die­nį Par­yžiu­je L.Lin­ke­vi­čius taip pat lan­ky­sis Jung­ti­nių Tau­tų švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros or­ga­ni­za­ci­jos (UNES­CO) būs­ti­nė­je, kur in­for­muos or­ga­ni­za­ci­jos par­ei­gū­nus apie Lie­tu­vos kan­di­da­ta­vi­mą į UNES­CO Vyk­do­mą­ją Ta­ry­bą 2015-2019 me­tais bei pri­sta­tys Lie­tu­vos dar­bą JT Sau­gu­mo Ta­ry­bo­je.

Vi­zi­to me­tu taip pat nu­ma­ty­tas L.Lin­ke­vi­čiaus su­si­ti­ki­mas su Pra­ncū­zi­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tru Lau­ren­tu Fa­biu­su. Su juo L.Lin­ke­vi­čius pla­nuo­ja ap­tar­ti bend­ra­dar­bia­vi­mo sau­gu­mo ir gy­ny­bos sri­ty­je klau­si­mus, Ry­tų par­tne­rys­tės vir­šū­nių su­si­ti­ki­me Ry­go­je pri­im­tus spren­di­mus, si­tua­ci­ją Ukrai­no­je ir san­ty­kius su Ru­si­ja, ener­ge­ti­nio sau­gu­mo, mig­ra­ci­jos, ko­vos su te­ro­riz­mu, kli­ma­to kai­tos te­mas.