Lietuva pirmauja Europoje pagal pareigūnų savižudybių skaičių
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (VRM) ke­ti­na steig­ti dau­giau psi­cho­lo­gų eta­tų vi­so­je vi­daus rei­ka­lų sis­te­mo­je. Tai mi­nis­te­ri­ja sie­kia pa­da­ry­ti rea­guo­da­ma į tai, kad Lie­tu­vo­je sta­tu­ti­nių par­ei­gū­nų nu­si­žu­do dau­giau­siai Eu­ro­po­je.

Tai pir­ma­die­nį mi­nis­te­ri­jo­je žur­na­lis­tams pa­tvir­ti­no vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro Sau­liaus Skver­ne­lio pa­ta­rė­jas sta­tu­ti­nės tar­ny­bos klau­si­mais Vy­tau­tas Ba­kas.

„Pir­mo­ji už­duo­tis, kad už­ti­krin­tu­mė­me kiek­vie­nam Lie­tu­vos par­ei­gū­nui psi­cho­lo­gi­nės pa­gal­bos prie­ina­mu­mą, bus įsteig­ti psi­cho­lo­gų eta­tai vi­so­je Lie­tu­vos vi­daus rei­ka­lų sis­te­mo­je. An­tra, bus par­eng­tas VRM prie­mo­nių pla­nas, kaip par­ei­gū­nams elg­tis kri­zės at­ve­ju“, - sa­kė V.Ba­kas.

Jo tei­gi­mu, mi­nis­te­ri­ja sieks, kad par­ei­gū­nams prie­ina­mes­nės tap­tų mi­nis­te­ri­jos svei­ka­tos prie­žiū­ros tar­ny­bos.

„Taip pat su­pap­ras­tin­si­me pa­te­ki­mo į mū­sų svei­ka­tos prie­žiū­ros sis­te­mą pro­ce­dū­ras. Ir, aiš­ku, mo­ky­mai, kaip at­pa­žin­ti sa­vi­žu­dy­bę, kaip at­pa­žin­ti stre­są ir ką da­ry­ti, kai tai įvyks­ta (...). Tam VRM tu­ri iš­tek­lių, ir šis klau­si­mas ar­ti­miau­siu me­tu bus spren­džia­mas“, - kal­bė­jo vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro pa­ta­rė­jas.

Mi­nis­te­ri­ja ža­da pir­mi­nius su tuo su­si­ju­sius spren­di­mus įgy­ven­din­ti per ar­ti­miau­sias sa­vai­tes.

Pa­sak V.Ba­ko, Lie­tu­vo­je vie­nas psi­cho­lo­gas ten­ka 600-tams par­ei­gū­nų. Jo tei­gi­mu, po­li­ci­jo­je dir­ba 26 psi­cho­lo­gai, Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bo­je - du, Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­te ir Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bo­je - po vie­ną, Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tas psi­cho­lo­go ne­tu­ri.

Anot VRM, per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus Lie­tu­vo­je nu­si­žu­dė 17 sta­tu­ti­nių par­ei­gū­nų. Mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, dau­giau­siai nu­si­žu­do po­li­ci­nin­kų, Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos bei Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to par­ei­gū­nų.