Lietuva perveda įnašą į Europos stabilumo mechanizmo fondą
Lie­tu­vai va­sa­rio pra­džio­je ta­pus Eu­ro­pos sta­bi­lu­mo me­cha­niz­mo (ESM) na­re, Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį­su­mo­kė­jo pir­mą­jį įna­šą į jo fon­dą, BNS pra­ne­šė Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja. Pa­sak jos, pi­ni­gų šal­ti­nis yra vals­ty­bės biu­dže­tas.

Įmo­kai prieš sa­vai­tę pri­ta­rė Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas. Į ESM fon­dą da­bar per­ves­ta 65,44 mln. eu­rų, o iš vi­so per pen­ke­rius me­tus bus per­ves­ta 327,2 mln. eu­rų.

Fi­nan­sų mi­nis­tras Ri­man­tas Ša­džius prieš sa­vai­tę sa­kė, kad ope­ra­ci­ją rei­kia at­lik­ti sku­biai - iki va­sa­rio vi­du­rio. Anot mi­nis­tro, tai yra ne iš­lai­dos, o in­ves­ti­ci­ja į fi­nan­si­nį ka­pi­ta­lą: „ Tai nė­ra iš­leis­ti ir ne­grįž­ta­mai iš­ėję iš Lie­tu­vos pi­ni­gai, tai yra mū­sų tur­tas. Jis bu­vo tur­tas ir juo liks“.

Po 2027 me­tų Lie­tu­va tu­rės su­mo­kė­ti dar vie­ną įna­šą - 159,4 mln. eu­rų, ku­rie yra Lie­tu­vai da­bar su­teik­ta leng­va­ta. Pa­sak R.Ša­džiaus, ji su­teik­ta, nes Lie­tu­vos iš­si­vys­ty­mo ly­gis dar ne­sie­kia 75 proc. eu­ro zo­nos vi­dur­kio, ta­čiau po 12 me­tų už ją rei­kės at­sis­kai­ty­ti: „Ma­tyt, tuo­met (2027 me­tais - BNS) ši su­ma ne­bea­tro­dys to­kia di­de­lė, kaip gal ga­lė­tų pa­si­ro­dy­ti da­bar“.

Eu­ro­pos sta­bi­lu­mo me­cha­niz­mas - pa­gal­bos fi­nan­si­nių su­nku­mų iš­tik­toms eu­ro zo­nos na­rėms fon­das. Jis su­kur­tas po to, kai ES 2008-2010 me­tais iš­ti­ko eko­no­mi­nė kri­zė. 2010 me­tais nu­spręs­ta, kad eu­ro zo­nos na­res bus ga­li­ma gel­bė­ti be­veik 500 mlrd. eu­rų sie­kian­čiu fon­du.