Lietuva perka prieštankines sistemas „Javelin“ už 7 mln. eurų
Lie­tu­va už maž­daug 7 mln. eu­rų per­ka ame­ri­kie­tiš­kas vi­du­ti­nio nuo­to­lio prieš­tan­ki­nes sis­te­mas „Ja­ve­lin“ ir joms šau­dy­ti skir­tas ra­ke­tas.

„Mes at­nau­ji­no­me su­tar­tį su Jung­ti­nė­mis Vals­ti­jo­mis dėl pa­pil­do­mų prieš­tan­ki­nių ra­ke­tų ir sis­te­mų „Ja­ve­lin“ įsi­gi­ji­mo“, – BNS an­tra­die­nį sa­kė kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas.

„No­ri­me ap­rū­pin­ti Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę šio­mis ra­ke­to­mis ir gink­luo­te ir tam ski­ria­me apie 8 mln. JAV do­le­rių (7,09 mln. eu­rų). Ra­ke­tos ir sis­te­mos tu­rė­tų pa­siek­ti mus šiais ir ki­tais me­tais“, – pri­dū­rė jis.

Mi­nis­tras „sau­gu­mo su­me­ti­mais“ ne­skel­bė, ko­kį kie­kį šios gink­luo­tės įsi­gis Lie­tu­va.

Lie­tu­va vyk­do dau­giau įsi­gi­ji­mų sau­gu­mo sri­ty­je po to, kai pa­sta­rai­siais me­tais pra­dė­jo spar­čiai di­din­ti fi­nan­sa­vi­mą gy­ny­bai. Ša­lis tai da­ro rea­guo­da­ma į Ru­si­jos veiks­mus Ukrai­no­je ir ka­ri­nį ak­ty­vu­mą Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne.

Šiais me­tais Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos biu­dže­tas sie­kia 575 mln. eu­rų ar­ba 1,48 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to (BVP). Ki­tą­met iš­lai­das kraš­to ap­sau­gai nu­ma­to­ma pa­di­din­ti 150 mln. eu­rų.