Lietuva pasiruošusi skirti kariuomenės sraigtasparnį miškų gaisrams Švedijoje gesinti
Lie­tu­va, rea­guo­da­ma į Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bėms skir­tą Šve­di­jos Vy­riau­sy­bės pra­šy­mą su­teik­ti pa­gal­bą ge­si­nant ša­ly­je siau­čian­čius miš­kų gais­rus, yra pa­si­ren­gu­si skir­ti Lie­tu­vos ka­ri­nių oro pa­jė­gų sraig­tas­par­nį Mi-8 su įgu­la, taip pat, esant po­rei­kiui į pa­gal­bą Šve­di­jai ga­lė­tų bū­ti siun­čia­mas ir or­lai­vis C-27J „Spar­tan“, pra­ne­šė KAM. 

Tik sulaukus iš Švedijos teigiamo patvirtinimo dėl siūlomų pajėgumų poreikio ir suderinus kitas pagalbos teikimo detales, Lietuvos sraigtasparnis Mi-8 su specialia gaisro gesinimo įranga jau artimiausiu metu galėtų prisijungti prie Švedijoje gaisrus gesinančių pajėgumų.

Miškų gaisrai Švedijoje kyla nuo vasaros pradžios, tačiau pastaruoju metu, atsiradus naujiems gaisrų židiniams, padėtis itin pablogėjo. Miškų gaisrai Švedijoje plinta dėl kritulių trūkumo.

Primename, kad dar vienas Lietuvos karinių oro pajėgų sraigtasparnis Mi-8 nuo liepos 18 d. dalyvauja gesinant gaisrus vakarinėje Latvijos dalyje. Kaimynams pagalba teikiama atsižvelgus į oficialų Latvijos prašymą.

Dėl pagalbos teikimo tiek Latvijai, tiek Švedijai, Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų atstovai informuoja, kad Lietuvoje budėjimo funkcijas toliau užtikrins kariuomenės sraigtasparniai AS365N3+ „Dauphin“. Šie sraigtasparniai taip pat skirti atlikti paieškos, gelbėjimo, evakuacijos ir gaisrų gesinimo darbus.