Lietuva pasirašė sutartį dėl vokiškų haubicų pirkimo
Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė an­tra­die­nį pa­si­ra­šė su­tar­tį dėl ke­lių de­šim­čių sa­vaei­gių hau­bi­cų pir­ki­mo iš Vo­kie­ti­jos ka­riuo­me­nės.

Už 16 mln. eu­rų Lie­tu­va per­ka 21 sa­vaei­gę hau­bi­cą „PzH2000“, 26 šar­vuo­tas va­do­va­vi­mo ma­ši­nas M577 V2 ir še­šis eva­kua­ci­nius tan­kus BPZ2. Vi­sa tech­ni­ka nau­do­ta Vo­kie­ti­jos gink­luo­to­sio­se pa­jė­go­se.

Pla­nuo­ja­ma, kad pir­mo­sios hau­bi­cos Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę pa­sieks ki­tais me­tais.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas po pa­si­ra­šy­mo ce­re­mo­ni­jos žur­na­lis­tams sa­kė, kad Lie­tu­va į Vo­kie­ti­ją dėl hau­bi­cų krei­pė­si va­sa­rio mė­ne­sį ir dė­ko­jo Vo­kie­ti­jai už „sup­ra­ti­mą ir la­bai grei­tą su­si­ta­ri­mo par­uo­ši­mą“.

Vo­kie­ti­jos am­ba­sa­do­rė Jut­ta Schmitz tei­gė, kad san­do­ris „pab­rė­žia bend­ra­dar­bia­vi­mo in­ten­sy­vu­mą ir jo svar­bą“. „Ti­kiuo­si, kad ir at­ei­ty­je šis bend­ra­dar­bia­vi­mas bus toks pat ge­ras ir toks pat sėk­min­gas“, - žur­na­lis­tams sa­kė am­ba­sa­do­rė.

Su­tar­tį pa­si­ra­šė Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, ka­riuo­me­nės ir Vo­kie­ti­jos gy­ny­bos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai.

Lie­tu­va pla­nuo­ja skir­ti per 40 mln. eu­rų mo­der­ni­zuo­ti gau­na­mą tech­ni­ką, su­mon­tuo­ti mū­šio val­dy­mo sis­te­mą, ry­šių ir va­do­va­vi­mo prie­mo­nes, nau­jo­sioms hau­bi­coms pri­tai­ky­ti ka­ri­nę inf­ras­truk­tū­rą bei ap­mo­ky­ti per­so­na­lą.

Lie­tu­vos val­džia ar­ti­miau­sio­mis sa­vai­tė­mis tu­rė­tų nu­spręs­ti ir dėl pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nų įsi­gi­ji­mo, ku­ris ga­li tap­ti di­džiau­siu san­do­riu Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės is­to­ri­jo­je. Tarp fa­vo­ri­tų šia­me san­do­ry­je taip pat mi­ni­ma vo­kiš­ka tech­ni­ka - šar­vuo­čiai „Bo­xer“.

J.Ole­kas an­tra­die­nį sa­kė, kad šie pir­ki­mai nė­ra su­si­ję. „Tai vi­siš­kai at­ski­ri pir­ki­mai, ma­nau, kad abu bus sėk­min­gi su ge­rom kai­nom“, - tei­gė mi­nis­tras.

Lie­tu­vos gy­ny­bos biu­dže­tas ki­tą­met tu­rė­tų aug­ti 35 proc. iki 574 mln. eu­rų.