Lietuva pareikalavo stabdyti Astravo atominės elektrinės statybas
Ko­vo 31 die­ną Bran­duo­li­nės sau­gos kon­ven­ci­jos (BSK) apž­val­gi­nia­me su­si­ti­ki­me Vie­no­je Lie­tu­vos de­le­ga­ci­ja da­ly­va­vo Bal­ta­ru­si­jos na­cio­na­li­nės at­as­kai­tos pri­sta­ty­me ir iš­reiš­kė di­de­lį su­si­rū­pi­ni­mą dėl As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės (AE) pro­jek­to grės­mių ir sau­gos prob­le­mų.

At­siž­velg­da­ma į tai, kad Bal­ta­ru­si­ja jau dau­ge­lį me­tų vys­to As­tra­vo AE pro­jek­tą pa­žeis­da­ma Tarp­tau­ti­nės at­omi­nės ener­gi­jos agen­tū­ros (TA­TE­NA) stan­dar­tus ir BSK nuo­sta­tas, Lie­tu­va par­ei­ka­la­vo, kad Bal­ta­ru­si­ja stab­dy­tų As­tra­vo AE sta­ty­bos dar­bus, įver­tin­tų aikš­te­lės tin­ka­mu­mą re­mian­tis TA­TE­NA rei­ka­la­vi­mais, už­baig­tų kon­sul­ta­ci­jas su kai­my­ni­nė­mis ša­li­mis, nu­ma­ty­tų pa­pil­do­mas sau­gos prie­mo­nes, ku­rios už­ti­krin­tų šiuo­lai­ki­nių sau­gos rei­ka­la­vi­mų įgy­ven­di­ni­mą (įver­tin­tų As­tra­vo AE kons­truk­ci­jų at­spa­ru­mą su­nkaus lėk­tu­vo kri­ti­mui, at­lik­tų AE pro­jek­to ri­zi­kų ir at­spa­ru­mo ver­ti­ni­mo tes­tus). Lie­tu­vos de­le­ga­ci­ja pa­brė­žė že­mą sau­gos kul­tū­ros ly­gį pro­jek­tą įgy­ven­di­nan­čio­se or­ga­ni­za­ci­jo­se, ką ro­do As­tra­vo AE sta­ty­bų aikš­te­lė­je nuo­lat pa­si­kar­to­jan­tys in­ci­den­tai, ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

Su­si­ti­ki­me Lie­tu­vos de­le­ga­ci­ja ak­cen­ta­vo, kad Bal­ta­ru­si­ja aikš­te­lę AE sta­ty­bai pa­si­rin­ko ne­si­lai­ky­da­ma tarp­tau­ti­nių stan­dar­tų: ne­įver­ti­nu­si bran­duo­li­nio ob­jek­to ke­lia­mos ri­zi­kos tarp­vals­ty­bi­niu mas­tu, ne­si­kon­sul­tuo­da­ma su ar­ti­miau­sia kai­my­ne Lie­tu­va ir tik 40 km at­stu­mu nuo Lie­tu­vos sos­ti­nės Vil­niaus. Lie­tu­va dar kar­tą par­agi­no Bal­ta­ru­si­ją pa­sik­vies­ti vi­sos apim­ties TA­TE­NA SEED mi­si­ją, ku­ri apim­tų vi­sus aikš­te­lės ver­ti­ni­mo ir pa­si­rin­ki­mo bei po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo mo­du­lius.