Lietuva paragino užtikrinti atsakomybę už nusikaltimus prieš žurnalistus
Lap­kri­čio 2 die­ną Lie­tu­vos ir Grai­ki­jos nuo­la­ti­nės mi­si­jos Jung­ti­nė­se Tau­to­se (JT), bend­ra­dar­biau­da­mos su JT švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros or­ga­ni­za­ci­ja (UNES­CO), su­ren­gė eks­per­tų dis­ku­si­ją dėl ne­bau­džia­mu­mo už nu­si­kal­ti­mus, nu­kreip­tus prieš žur­na­lis­tus. 

Ši dis­ku­si­ja bu­vo skir­ta pa­mi­nė­ti tarp­tau­ti­nę ne­bau­džia­mu­mo už nu­si­kal­ti­mus prieš žur­na­lis­tus die­ną, ra­šo­ma Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me spau­dai.

„Žur­na­lis­tai, ki­ti ži­niask­lai­dos at­sto­vai, tink­la­raš­ti­nin­kai nuo­lat ri­zi­kuo­ja gy­vy­bė­mis, kad pa­ten­kin­tų mū­sų tei­sę ži­no­ti. Ti­ro­nai ir te­ro­ris­tai ypač bi­jo in­for­ma­ci­jos, žo­džio ir iš­raiš­kos lais­vės. UNES­CO duo­me­ni­mis, sta­tis­tiš­kai kas sa­vai­tę žū­va vie­nas žur­na­lis­tas. Net 95 pro­cen­tai kal­tų­jų už šiuos nu­si­kal­ti­mus lie­ka ne­nu­baus­ti“, – ren­gi­ny­je sa­kė Lie­tu­vos nuo­la­ti­nė at­sto­vė JT am­ba­sa­do­rė Rai­mon­da Mur­mo­kai­tė.

Lie­tu­vos nuo­la­ti­nė at­sto­vė pa­žy­mė­jo, kad JT pa­sta­rą­jį de­šimt­me­tį reikš­min­gai pri­si­dė­jo, kur­da­mos tei­si­nę žur­na­lis­tų ap­sau­gos ba­zę, ta­čiau rim­čiau­sia prob­le­ma iš­lie­ka šių tei­sės nor­mų įgy­ven­di­ni­mas.

„Ge­gu­žės mė­ne­sį JT Sau­gu­mo Ta­ry­ba vien­bal­siai pri­ėmė Lie­tu­vos par­eng­tą re­zo­liu­ci­ją dėl žur­na­lis­tų ap­sau­gos konf­lik­tų zo­no­se. Ši re­zo­liu­ci­ja įpa­rei­go­ja vals­ty­bes at­lik­ti ne­prik­lau­so­mus ir efek­ty­vius nu­si­kal­ti­mų prieš žur­na­lis­tus ty­ri­mus, ko­vo­ti su ne­bau­džia­mu­mu. Svar­bu, kad to­kios nuo­sta­tos bū­tų kiek­vie­nos ša­lies na­cio­na­li­nė­je tei­sė­je“, – dis­ku­si­jos da­ly­viams sa­kė Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rė. Ji pri­mi­nė, kad no­rint pa­da­ry­ti ga­lą ne­bau­džia­mu­mui, bū­ti­na ener­gin­ga ir nuo­sek­li par­ama tei­sės vir­še­ny­bės įtvir­ti­ni­mui, de­mo­kra­ti­nėms ins­ti­tu­ci­joms ir žmo­gaus tei­sėms.

Lie­tu­vos at­sto­vė pa­žy­mė­jo, kad tais at­ve­jais, kai vals­ty­bės pa­čios ne­ga­li už­ti­krin­ti at­sa­ko­my­bės už nu­si­kal­ti­mus prieš žur­na­lis­tus, ga­li bū­ti pa­si­telk­ti tarp­tau­ti­niai me­cha­niz­mai, pa­vyz­džiui, Tarp­tau­ti­nis bau­džia­ma­sis teis­mas.

Žur­na­lis­tų ap­sau­ga konf­lik­tuo­se yra vie­nas Lie­tu­vos na­rys­tės JT Sau­gu­mo Ta­ry­bo­je pri­ori­te­tų. Lie­tu­vos par­eng­tą re­zo­liu­ci­ją dėl žur­na­lis­tų ap­sau­gos (S/RES/2222 (2015) JT Sau­gu­mo Ta­ry­ba pri­ėmė ge­gu­žės 27 d. Ši re­zo­liu­ci­ja ra­gi­na vals­ty­bes dė­ti vi­sas pa­stan­gas, kad bū­tų tai­ko­ma at­sa­ko­my­bė už nu­si­kal­ti­mus, įvyk­dy­tus prieš žur­na­lis­tus ir ki­tus ži­niask­lai­dos at­sto­vus konf­lik­tų zo­no­se. Tai pir­mo­ji JT Sau­gu­mo Ta­ry­bos re­zo­liu­ci­ja, ku­rio­je pri­pa­žin­tas lais­vos ir ne­prik­lau­so­mos ži­niask­lai­dos vaid­muo, taip pat tei­sė rink­ti, gau­ti ir skleis­ti in­for­ma­ci­ją ir elek­tro­ni­nė­je erd­vė­je (angl. on­li­ne and off­li­ne).

Lie­tu­va JT Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­re yra 2014–2015 me­tais.