Lietuva paragino JAV televizijos transliuotojus neklaidinti žiūrovų
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos am­ba­sa­da Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se ir Jung­ti­nėms Mek­si­kos Vals­ti­joms at­krei­pė Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų re­gio­ni­nės ka­be­li­nės ir sa­te­li­ti­nės te­le­vi­zi­jos ir ra­di­jo aso­cia­ci­jos (MSG), Šiau­rės Ame­ri­kos Na­cio­na­li­nės krep­ši­nio aso­cia­ci­jos (NBA) ko­mi­sa­ro ir JAV krep­ši­nio ko­man­dos „Knicks“ va­do­vų dė­me­sį dėl trans­lia­ci­jų me­tu nu­ro­do­mos klai­di­nan­čios in­for­ma­ci­jos apie JAV žai­džian­čių lie­tu­vių krep­ši­nin­kų kil­mės ša­lį.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja pra­ne­šė, kad krei­pi­me­si am­ba­sa­da pa­brė­žė, kad vi­sai lie­tu­vių bend­ruo­me­nei pa­sau­ly­je su­kė­lė di­de­lį su­si­rū­pi­ni­mą tai, kad var­žy­bų trans­lia­ci­jos me­tu JAV krep­ši­nio ko­man­do­je „Knicks“ žai­džian­čio Min­dau­go Kuz­mins­ko gi­mi­mo vie­ta bu­vo nu­ro­dy­ta Vil­nius, So­vie­tų Są­jun­ga, ka­dan­gi So­vie­tų Są­jun­ga ne­beeg­zis­tuo­ja.

„Lie­tu­va ko­vo­jo už sa­vo lais­vę ir at­kū­rė ne­prik­lau­so­my­bę prieš 26-erius me­tus, 1990 me­tų ko­vo 11 die­ną. Am­ba­sa­da laiš­ke pri­mi­nė, kad Jung­ti­nės Ame­ri­kos Vals­ti­jos nie­ka­da ne­pri­pa­ži­no Lie­tu­vos oku­pa­ci­jos ir nie­ka­da ne­lai­kė Lie­tu­vos So­vie­tų Są­jun­gos da­li­mi“, – ra­šo­ma URM pra­ne­ši­me.

Tai ne pir­mas at­ve­jis, kai lie­tu­vių kil­mės krep­ši­nin­kai NBA nu­ro­do­mi kaip ki­lę iš So­vie­tų Są­jun­gos.

Lie­pą Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius JAV Ro­lan­das Kriš­čiū­nas pa­pra­šė NBA klu­bo Niu­jor­ko „Knicks“ iš­tai­sy­ti klai­dą apie Lie­tu­vos krep­ši­nin­ko Min­dau­go Kuz­mins­ko kil­mę. Klu­bas vė­liau pa­nai­ki­no M.Kuz­mins­ko pro­fi­ly­je esan­čią in­for­ma­ci­ją, kad jis žais­ti į klu­bą at­vy­ko iš SSRS. Da­bar ten įra­šy­ta Lie­tu­va.

2016 me­tų pra­džio­je spor­to in­ter­ne­to sve­tai­nė „Ya­hoo Sports“ bu­vu­sio Hjus­to­no „Roc­kets“ krep­ši­nin­ko Do­na­to Mo­tie­jū­no ap­ra­šy­me taip pat nu­ro­dė, kad šis gi­mė SSRS.

„Kau­nas, SSRS“ kaip D.Mo­tie­jū­no gi­mi­mo vie­ta bu­vo par­ody­ta ir per NBA rung­ty­nių trans­lia­ci­ją, o pra­šy­da­mas iš­tai­sy­ti šią si­tua­ci­ją į klu­bą taip pat krei­pė­si ir pats krep­ši­nin­kas, ir am­ba­sa­do­rius R.Kriš­čiū­nas. Šios klai­dos bu­vo iš­tai­sy­tos.