Lietuva paragino ESBO šalis dekriminalizuoti šmeižto bylas
Š.m. rug­sė­jo 1 d. Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO) Žmo­giš­ko­sios di­men­si­jos ko­mi­te­te Vie­no­je bu­vo su­reng­ta Lie­tu­vos sa­va­no­riš­ka pre­zen­ta­ci­ja dėl ES­BO įsi­pa­rei­go­ji­mų įgy­ven­di­ni­mo žo­džio lais­vės sri­ty­je, ku­rią par­en­gė Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos pir­mi­nin­kas ir Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jos na­rys Dai­nius Ra­dze­vi­čius. Pre­zen­ta­ci­jos te­ma – šmei­ži­mo vei­kų de­kri­mi­na­li­za­vi­mas ir ko­va su pro­pa­gan­dos sklai­da Ru­si­jos ag­re­si­jos prieš Ukrai­ną kon­teks­te.

Sa­vo pra­ne­ši­me D. Ra­dze­vi­čius iš­sa­miai pri­sta­tė įžei­di­mo ir šmei­ži­mo vei­kų de­kri­mi­na­li­za­vi­mo Lie­tu­vo­je ei­gą, taip pat pri­va­taus kal­ti­ni­mo by­lų, su­si­ju­sių su šio­mis vei­ko­mis, pro­ce­so ypa­tu­mus. Ak­cen­tuo­ta bū­ti­ny­bė dėl šmei­ži­mo ir įžei­di­mo by­lų de­kri­mi­na­li­za­vi­mo vi­sa­me ES­BO re­gio­ne, pa­brė­žiant bau­džia­mų­jų by­lų dėl įžei­di­mo ir šmei­ži­mo ne­ga­ty­vų po­vei­kį žo­džio ir sa­vi­raiš­kos bei ži­niask­lai­dos lais­vėms.

Vis­gi šian­dien, pa­sak D. Ra­dze­vi­čiaus, di­džiau­sią iš­šū­kį žo­džio lais­vei ir de­mo­kra­ti­jai tu­ri ka­ro pro­pa­gan­dos ir ne­san­tai­kos kurs­ty­mas ži­niask­lai­do­je, ku­ri ne­si­lai­ko tarp­tau­ti­nių pro­fe­sio­na­lios žur­na­lis­ti­kos ir ži­niask­lai­dos stan­dar­tų. Iki šiol ne­san­tai­kos kurs­ty­mas net ir de­mo­kra­ti­nė­se ša­ly­se yra drau­džia­mas ir už tai bau­džia­ma. Taip pat drau­džia­ma pla­tin­ti to­kį tu­ri­nį. Ta­čiau nau­jos ko­mu­ni­ka­ci­jos for­mos ir plat­for­mos šian­dien ke­lia es­mi­nį iš­šū­kį ir tei­si­niam re­gu­lia­vi­mui – na­cio­na­li­niam ir tarp­tau­ti­niam. To­dėl svar­bu ieš­ko­ti nau­jų tarp­tau­ti­nių su­ta­ri­mų mi­nė­tų grės­mių žo­džio lais­vei spren­di­mui.

2015 m. lie­pos 9 d. Vie­no­je ES­BO at­sto­vė ži­niask­lai­dos lais­vei Dun­ja Mi­ja­to­vič pa­svei­ki­no Lie­tu­vos spren­di­mą de­kri­mi­na­li­zuo­ti įžei­di­mą bei taip pat iš nu­si­kals­ta­mų vei­kų są­ra­šo iš­brauk­ti vals­ty­bės tar­nau­to­jo ar vie­šo­jo ad­mi­nis­tra­vi­mo funk­ci­jas at­lie­kan­čio as­mens įžei­di­mą. D. Mi­ja­to­vič ak­ty­viai se­kė šių vei­kų de­kri­mi­na­li­za­vi­mą Lie­tu­vo­je ir 2013 m. da­ly­va­vo Sei­mo su­reng­to­je kon­fe­ren­ci­jo­je dėl šmei­ži­mo by­lų de­kri­mi­na­li­za­vi­mo. Anot ES­BO at­sto­vės, įžei­di­mo de­kri­mi­na­li­za­ci­ja yra tei­gia­mas žings­nis ir Lie­tu­va tu­rė­tų to­liau da­ry­ti re­for­mas, ku­rio­mis bū­tų pil­nai de­kri­mi­na­li­zuo­tas šmei­ži­mas.