Lietuvą papiktino Serbijos draudimas ESBO atidaryti parodą apie Krymą
Lie­tu­vą pa­pik­ti­no Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jai (ES­BO) pir­mi­nin­kau­jan­čios Ser­bi­jos drau­di­mas Vie­no­je ati­da­ry­ti par­odą apie Kry­mą, ku­ria lie­tu­viai su ukrai­nie­čiais ke­ti­no pa­žy­mė­ti re­gio­no anek­si­jos me­ti­nes.

Pa­sak Lie­tu­vos dip­lo­ma­tų, vyks­tant ES­BO nuo­la­ti­nės ta­ry­bos po­sė­džiui Lie­tu­vos nuo­la­ti­nės at­sto­vy­bė Vie­no­je kar­tu su Ukrai­nos nuo­la­ti­ne at­sto­vy­be pla­na­vo ati­da­ry­ti ir eks­po­nuo­ti am­ba­sa­do­riaus Pe­tro Vai­tie­kū­no nuo­trau­kų par­odą apie Kry­mą. Par­odos ati­da­ry­mo me­tu bu­vo nu­ma­ty­tas žy­maus Kry­mo to­to­rių džia­zo mu­zi­kan­to pa­si­ro­dy­mas.

„ES­BO pir­mi­nin­kau­jan­ti Ser­bi­ja ir ES­BO ge­ne­ra­li­nis se­kre­to­rius ne­da­vė lei­di­mo to­kią par­odą eks­po­nuo­ti ES­BO pa­sta­te. Tai pir­mas kar­tas ES­BO is­to­ri­jo­je, ka­da užd­rau­džia­ma par­oda, skir­ta at­kreip­ti dė­me­sį į šiurkš­čius žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mus“, - BNS ket­vir­ta­die­nį sa­kė mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas spau­dai Kęs­tu­tis Vaš­ke­le­vi­čius.

Pa­sak dip­lo­ma­to, šia par­oda ke­tin­ta pa­mi­nė­ti Kry­mo oku­pa­ci­jos me­ti­nes.

Vė­liau iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me spau­dai Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja nu­ro­dė, kad „nep­riim­ti­na, jog vi­sa or­ga­ni­za­ci­ja tam­pa vie­nos de­le­ga­ci­jos, Ru­si­jos už­gai­dų įkai­te“.

Pa­sak URM pra­ne­ši­mo, P.Vai­tie­kū­no nuo­trau­ko­se už­fik­suo­ta ka­ri­nė tech­ni­ka be at­pa­ži­ni­mo ženk­lų, „ža­lie­ji žmo­ge­liu­kai“, uži­man­tys vals­ty­bi­nius pa­sta­tus, Kry­mo vie­ny­bės su Ukrai­na mi­tin­gai ir ag­re­sy­vi Ru­si­jos in­for­ma­ci­nė kam­pa­ni­ja.

„To­kia par­oda bu­vo sie­kia­ma at­kreip­ti ES­BO at­sto­vų dė­me­sį į ne­tei­sė­tą Kry­mo pu­sia­sa­lio oku­pa­ci­ją ir anek­si­ją ir su tuo su­si­ju­sius žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mus“, - tei­gia­ma par­eiš­ki­me.

ES­BO spau­dos tar­ny­ba Vie­no­je trum­pa­me ko­men­ta­re BNS nu­ro­dė, kad „pa­ro­da bu­vo ne užd­raus­ta, bet ati­dė­ta, lau­kiant kon­sul­ta­ci­jų su vi­so­mis da­ly­vau­jan­čio­mis ša­li­mis“.