Lietuva palaiko siūlymą kuo greičiau pradėti derybas su Didžiąja Britanija
Lie­tu­va pa­lai­ko še­šių Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­lių-stei­gė­jų no­rą kuo grei­čiau pra­dė­ti de­ry­bas su Di­džią­ja Bri­ta­ni­ja dėl jos iš­sto­ji­mo iš Bend­ri­jos, tei­gia už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius. Anot jo, tai pa­dė­tų su­ma­žin­ti rin­ko­se tvy­ran­čią ne­ži­no­my­bę.

„Ta ne­ži­nia, ku­ri da­bar yra, ji vei­kia ne tik po­li­ti­nes nuo­tai­kas, bet ir eko­no­mi­ką, fi­nan­sų rin­kas. Ir vei­kia kon­kre­čių nuo­sto­lių pa­vi­da­lu, to­dėl tas tem­pi­mas lai­ko ne­at­ne­ša dau­giau aiš­ku­mo. To­dėl no­ri­ma, kad kiek įma­no­ma grei­čiau vyk­tų pro­ce­sas, aiš­ku, kons­truk­ty­viai, pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos su­tar­ties 50 straips­nį, bet tam rei­ka­lin­ga no­ti­fi­ka­ci­ja iš Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės vy­riau­sy­bės“, – BNS sa­kė L.Lin­ke­vi­čius.

„Dau­gu­ma ES ša­lių kal­ba apie tai. Tai nė­ra no­ras grei­čiau juos (Jung­ti­nę Ka­ra­lys­tę – BNS) iš­va­ry­ti (....) no­ri­si grei­čiau aiš­ku­mo, są­ly­gų, no­ri­si pa­ga­liau ži­no­ti iš Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės, kaip jie ke­ti­na iš­ei­ti, nes tų iš­ėji­mo va­rian­tų ir­gi yra įvai­rių“, – pri­dū­rė L.Lin­ke­vi­čius.

Pa­sak jo, šiuo at­ve­ju daug kas pri­klau­sys nuo Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės, ku­rios prem­je­ras Da­vi­das Ca­me­ro­nas (Dei­vi­das Ka­me­ro­nas) pa­skelb­da­mas apie ke­ti­ni­mą at­sis­ta­ty­din­ti par­eiš­kė, kad de­ry­bas dėl iš­sto­ji­mo tu­rės ves­ti jo įpė­di­nis, ku­ris ge­riau­siu at­ve­ju ga­li pa­aiš­kė­ti tik spa­lio mė­ne­sio pra­džio­je.

„To­dėl vi­si ir dis­ku­tuo­ja, kaip šio­je ne­apib­rėž­to­je si­tua­ci­jo­je, to­kia­me ne­aiš­ku­me rei­kės to­liau gy­ven­ti. Tai da­ro įta­ką ne tik Jung­ti­nei Ka­ra­lys­tei ir jos eko­no­mi­kai, kur ža­la jau da­bar ma­to­si, bet ir vi­sai Eu­ro­pai“, – tvir­ti­no L.Linkevičius

Jo tei­gi­mu, da­bar­ti­nę pa­dė­tį Bal­ti­jos ša­lių už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trai te­le­fo­ni­nės kon­fe­ren­ci­jos me­tu jau ap­ta­rė su Vo­kie­ti­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tru Fran­ku-Wal­te­riu Stein­meie­riu (Fran­ku Val­te­riu Štein­me­je­riu), ku­ris in­for­ma­vo apie ES še­šių ša­lių-stei­gė­jų dis­ku­si­ją.

„Mes vi­si ak­cen­ta­vo­me, kad da­bar jau 27 ES ša­lių dar­bas tu­ri bū­ti la­bai efek­ty­vus. Mes vi­si pa­brė­žė­me, kaip tai yra svar­bu, ne tik po­li­tiš­kai, bet ir pra­ktiš­kai. Mes tu­ri­me su­si­telk­ti, įver­tin­ti kas įvy­ko ir vie­ny­bė tu­ri bū­ti ne žo­džiais, o la­bai kon­kre­čiais spren­di­mais“, – pa­brė­žė L.Lin­ke­vi­čius.

Še­šios ES ša­lys ša­lys-stei­gė­jos šeš­ta­die­nį par­eiš­kė no­rin­čios, kad Bri­ta­ni­ja pa­si­trau­ki­mo iš Bend­ri­jos pro­ce­są pra­dė­tų „kaip ga­li­ma grei­čiau“, o Pra­ncū­zi­ja pa­brė­žė, kad nau­jas JK mi­nis­tras pir­mi­nin­kas tu­ri bū­ti iš­rink­tas ne­del­siant.

„Mes su­ta­ria­me, kad šis pro­ce­sas pri­va­lo pra­si­dė­ti kaip ga­li­ma grei­čiau, kad ne­įs­trig­tu­me il­gai trun­kan­čio­je ne­ži­no­my­bės bū­se­no­je, o ga­lė­tu­me su­telk­ti vi­są dė­me­sį į Eu­ro­pos at­ei­tį ir dirb­ti ta link­me“, – sa­kė F.-W.Stein­meie­ris, po su­si­ti­ki­mo su Pra­ncū­zi­jos, Ny­der­lan­dų, Ita­li­jos, Bel­gi­jos ir Liuk­sem­bur­go už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trais.

Dėl šo­ką su­kė­lu­sio Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­sau­li­nės ak­ci­jų rin­kos penk­ta­die­nį ne­te­ko 2,1 trln. JAV do­le­rių ver­tės, nes in­ves­tuo­to­jai su­pa­ni­ka­vo dėl nau­jos grės­mės pa­sau­lio eko­no­mi­kai. Tarp­tau­ti­nė rei­tin­gų agen­tū­ra „Moo­dy's“ penk­ta­die­nį pa­blo­gi­no Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos sko­li­ni­mo­si rei­tin­go pers­pek­ty­vą iki ne­igia­mos.