Lietuva pakviesta pradėti stojimo į EBPO procesą
Par­yžiu­je su LR Mi­nis­tro Pir­mi­nin­ko de­le­ga­ci­ja vie­šin­tis už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas  Lin­ke­vi­čius bir­že­lio 4 die­ną da­ly­va­vo Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­jos (EB­PO) Mi­nis­trų ta­ry­bo­je, ku­rios bai­gia­mo­jo­je se­si­jo­je Lie­tu­va bu­vo ofi­cia­liai pa­kvies­ta pra­dė­ti sto­ji­mo į EB­PO pro­ce­są.

Po Lie­tu­vos de­le­ga­ci­jos su­si­ti­ki­mo su EB­PO Ge­ne­ra­li­niu se­kre­to­riu­mi An­ge­liu Gurr­ía, mi­nis­tras pa­si­ra­šė LR Vy­riau­sy­bės ir EB­PO Su­si­ta­ri­mą dėl Or­ga­ni­za­ci­jai su­tei­kia­mų pri­vi­le­gi­jų, im­uni­te­tų ir leng­va­tų. L. Lin­ke­vi­čius pa­brė­žė ver­ti­nan­tis šį su­si­ta­ri­mą kaip pir­mą kon­kre­tų žings­nį į Lie­tu­vos na­rys­tę EB­PO. Su­si­ta­ri­mu Lie­tu­va su­teiks EB­PO at­sto­vams to­kius pa­čius im­uni­te­tus ir pri­vi­le­gi­jas, ko­kie yra pri­im­ti EB­PO ša­ly­se na­rė­se. Jis taps su­dė­ti­ne da­li­mi sto­ji­mo do­ku­men­tų, ku­riuos, bai­gu­si su EB­PO na­rys­tės de­ry­bas, tu­ri ra­ti­fi­kuo­ti ša­lis kan­di­da­tė.

„La­bai džiau­gia­mės Ta­ry­bos spren­di­mu, nes tai – mū­sų at­kak­liai siek­tas tiks­las, už­sie­nio ir eko­no­mi­kos po­li­ti­kos stra­te­gi­nis pri­ori­te­tas, – kal­bė­da­mas EB­PO Mi­nis­trų Ta­ry­bos bai­gia­mo­jo­je se­si­jo­je sa­kė prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius. – Vy­riau­sy­bė ir dip­lo­ma­ti­nės ins­ti­tu­ci­jos nuo­sek­liai ir at­sa­kin­gai dir­bo pert­var­ky­da­mos at­ski­rų ša­lies ūkio sri­čių val­dy­mo mo­de­lį, kad ati­tik­tų aukš­čiau­sio ly­gio tarp­tau­ti­nius stan­dar­tus. Esa­me pa­si­ren­gę ei­ti link vi­sa­tei­sės na­rys­tės or­ga­ni­za­ci­jo­je“, – pa­brė­žė jis. Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas pa­dė­ko­jo už EB­PO se­kre­to­ria­to pa­gal­bą ir ša­lių-na­rių pri­ta­ri­mą Lie­tu­vai sie­kiant na­rys­tės or­ga­ni­za­ci­jo­je.

Prem­je­ras A. But­ke­vi­čius to­les­nę de­ry­bų ei­gą ap­ta­rė su EB­PO ge­ne­ra­li­niu se­kre­to­riu­mi An­ge­lu Gur­ria. Po­kal­bio me­tu Vy­riau­sy­bės va­do­vas pa­dė­ko­jo už as­me­ni­nę par­amą ir pa­svei­ki­no su per­rin­ki­mu va­do­vau­ti or­ga­ni­za­ci­jai an­trą­ją ka­den­ci­ją. Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas ak­cen­ta­vo, kad jo va­do­vau­ja­ma Vy­riau­sy­bė dės vi­sas pa­stan­gas, siek­da­ma tin­ka­mai ir lai­ku įgy­ven­din­ti Lie­tu­vos-EB­PO veiks­mų pla­ną. „Ren­gia­mės bū­ti­noms per­žiū­roms vals­ty­bės val­do­mų įmo­nių, ino­va­ci­jų po­li­ti­kos, eko­no­mi­nio ver­ti­ni­mo, jau­ni­mo užim­tu­mo ir rin­kos at­vi­ru­mo sri­ty­se“, – pa­ti­ki­no prem­je­ras.

A. But­ke­vi­čius tei­gė, kad Lie­tu­va, pri­klau­sy­da­ma pres­ti­ži­niam eko­no­miš­kai bran­džių ir pa­jė­gių vals­ty­bių klu­bui, dar la­biau su­stip­rins sa­vo eko­no­mi­ką, už­ti­krins in­ves­ti­ci­nį pa­trauk­lu­mą ir di­des­nį ša­lies kon­ku­ren­cin­gu­mą, to­les­nę val­dy­mo re­for­mų sėk­mę. „Na­rys­tė EB­PO yra vi­sos Lie­tu­vos žmo­nių in­te­re­sas“, – ak­cen­ta­vo Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas.

2015 me­tais EB­PO Mi­nis­trų ta­ry­bos pa­kvie­ti­mas vai­ni­ka­vo be­veik du de­šimt­me­čius tru­ku­sias Lie­tu­vos pa­stan­gas tap­ti EB­PO na­re. To­liau Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jų lauks in­ten­sy­vus tech­ni­nis sto­ji­mo pro­ce­sas, ku­rį ti­ki­ma­si už­baig­ti maž­daug per dve­jus me­tus.

EB­PO – uni­ka­li tarp­tau­ti­nė or­ga­ni­za­ci­ja, vie­ni­jan­ti po­li­ti­nį at­sto­va­vi­mą su gi­lios eks­per­ti­nės ana­li­zės pa­jė­gu­mais, sie­kiant ras­ti efek­ty­vius spren­di­mus glo­ba­liems eko­no­mi­niams ir so­cia­li­niams pro­ce­sams. Šios or­ga­ni­za­ci­jos na­rė­mis yra kol kas tik 34 aukš­to eko­no­mi­nio iš­si­vys­ty­mo pa­sie­ku­sios vals­ty­bės. Dau­giau kaip 250 EB­PO ko­mi­te­tų ir dar­bo gru­pių su­tei­kia ga­li­my­bę ša­lių na­rių par­ei­gū­nams ver­tin­ti par­tne­rių at­lie­ka­mas re­for­mas, da­lin­tis pa­tir­ti­mi ir na­muo­se tai­ky­ti ge­riau­siai pa­si­tei­si­nu­sias pa­sau­li­nes pra­kti­kas. Tarp­tau­ti­nė­je bend­ruo­me­nė­je na­rys­tė EB­PO yra pri­pa­žįs­ta­ma kaip ša­lies eko­no­mi­nio sta­bi­lu­mo ga­ran­tas, į ją at­siž­vel­gia­ma tei­kiant vy­riau­sy­bėms pa­sko­las, pla­nuo­jant il­ga­lai­kes in­ves­ti­ci­jas.