Lietuva pakviesta derėtis dėl narystės EBPO
Lie­tu­va pa­kvies­ta pra­dė­ti de­ry­bas dėl na­rys­tės Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­jo­je (EB­PO).

Apie tai Lie­tu­vos pre­zi­den­tę te­le­fo­nu in­for­ma­vo EB­PO ge­ne­ra­li­nis se­kre­to­rius An­ge­las Gur­ria, pra­ne­šė pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­ba.

„Tai – nuo­sek­lių Lie­tu­vos pa­stan­gų įver­ti­ni­mas, ku­ris at­vers dau­giau ga­li­my­bių gin­ti mū­sų vals­ty­bės in­te­re­sus. Na­rys­tė EB­PO su­stip­rins Lie­tu­vos pa­trauk­lu­mą už­sie­nio in­ves­tuo­to­jams, leis glau­džiau bend­ra­dar­biau­ti su pa­žan­giau­sio­mis pa­sau­lio vals­ty­bė­mis ir pri­si­dės prie mū­sų ša­lies au­gi­mo bei eko­no­mi­nės ge­ro­vės ska­ti­ni­mo“, – pra­ne­ši­me spau­dai sa­kė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

Ša­lies va­do­vė pa­brė­žė, kad de­ry­bų pra­džia taip pat yra ir įpa­rei­go­ji­mas Lie­tu­vai to­liau stip­rin­ti eko­no­mi­kos kon­ku­ren­cin­gu­mą ir dieg­ti ino­va­ci­jas, di­din­ti jau­ni­mo užim­tu­mą, ge­rin­ti vals­ty­bės įmo­nių val­dy­mą bei įgy­ven­din­ti ki­tas re­for­mas.

Va­sa­rio pa­bai­go­je bu­vo su­da­ry­ta Lie­tu­vos na­rys­tės EB­PO koor­di­na­vi­mo ko­mi­si­ja, ku­riai pir­mi­nin­kau­ja Vy­riau­sy­bės kanc­le­ris Al­mi­nas Ma­čiu­lis, į ją taip pat įei­na vi­ce­mi­nis­trai, Lie­tu­vos ban­ko, Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos, Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to bei Vals­ty­bi­nės duo­me­nų ap­sau­gos ins­pek­ci­jos at­sto­vai.

A.Ma­čiu­lis tuo­met tei­gė, kad Lie­tu­vos na­rys­tė EB­PO yra svar­bi, at­siž­vel­giant į pa­sta­ruo­sius Ru­si­jos veiks­mus.

Lie­tu­va da­bar ak­ty­viai da­ly­vau­ja EB­PO ko­mi­te­tuo­se ir dar­bo gru­pė­se. Lie­tu­vos at­sto­vai bend­ra­dar­biau­ja su EB­PO eks­per­tais kon­ku­ren­ci­jos stip­ri­ni­mo, eko­no­mi­kos li­be­ra­li­za­vi­mo ir ko­vos su ko­rup­ci­ja sri­ty­se. Ša­lis taip pat pri­si­de­da tei­kiant EB­PO par­amą Ukrai­nai.

Ofi­cia­lų pra­šy­mą tap­ti EB­PO na­re Lie­tu­va įtei­kė 2002 me­tais.

Pa­ge­rin­tų in­ves­ti­ci­nę aplinką

Lie­tu­vos įsto­ji­mas į Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ją (EB­PO) pa­dė­tų pa­ge­rin­ti ša­lies in­ves­ti­ci­nę ap­lin­ką, sa­ko ša­lies pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja. Prem­je­ras sa­ko, kad kvie­ti­mas de­rė­tis yra di­de­lis žings­nis į prie­kį - Lie­tu­va tu­rės il­ga­lai­kės nau­dos ir su­stip­rins sa­vo eko­no­mi­ką.

„Ma­nau, kad tai (na­rys­tė EB­PO -BNS) la­bai svar­bi už­ti­kri­nant in­ves­ti­ci­nę ap­lin­ką, na­rys­tė or­ga­ni­za­ci­jo­je taip pat ver­ti­na­ma kaip pliu­sas ver­ti­nant vers­lo ap­lin­ką“, - BNS tei­gė vy­riau­sio­ji pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja už­sie­nio po­li­ti­kos klau­si­mais Jo­vi­ta Ne­liup­šie­nė.

„Aš ma­nau, kad tai iš ti­krų­jų yra ke­lių me­tų Lie­tu­vos dar­bo re­zul­ta­to įver­ti­ni­mas. Pra­dė­ti de­ry­bas dėl na­rys­tės sie­kė­me jau ke­lis me­tus. Ma­ny­čiau, kad tai yra ge­ras sig­na­las, nes vals­ty­bės ver­ti­na­mos pa­gal jų pa­si­ren­gi­mą ir sie­kius“, - tei­gė J.Ne­liup­šie­nė.

Anot jos, pa­čios de­ry­bos dėl na­rys­tės ga­li už­truk­ti, ta­čiau tu­rint ome­ny­je, kad Lie­tu­va ak­ty­viai da­ly­va­vo EB­PO veik­lo­je, ti­ki­ma­si, jog jos bus trum­pes­nės nei įpras­tai.

Al­gir­das But­ke­vi­čius sa­ko, kad nuo­la­ti­niai su­si­ti­ki­mai su EB­PO at­sto­vais, ša­lių na­rių va­do­vais, po­kal­biai ir de­ry­bos bei Lie­tu­vos eko­no­mi­nė pa­žan­ga da­vė tei­gia­mų re­zul­ta­tų.

„Tai di­de­lis žings­nis į prie­kį. Pri­klau­sy­da­mi šiam so­li­džiam eko­no­miš­kai bran­džių ir pa­jė­gių vals­ty­bių klu­bui, tu­rė­si­me il­ga­lai­kės nau­dos ir dar la­biau su­stip­rin­si­me ša­lies eko­no­mi­ką“, - pra­ne­ši­me spau­dai sa­kė prem­je­ras.

Sto­ji­mo pro­ce­sas už­truks iki tre­jų metų

Lie­tu­vos sto­ji­mas į Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ją (EB­PO) už­truks apie dve­jus - tre­jus me­tus, sa­ko už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius.

„Sto­ji­mo pro­ce­sas už­truks ko­kius dve­jus - tre­jus me­tus, taip ro­do pra­kti­ka“, - ket­vir­ta­die­nį BNS te­le­fo­nu iš Bra­zi­li­jos sa­kė L.Lin­ke­vi­čius.

L.Lin­ke­vi­čius sa­ko, kad tai yra di­de­lis Vy­riau­sy­bės dar­bo įver­ti­ni­mas. Pa­sak jo, kai Vy­riau­sy­bė pra­dė­jo sa­vo ka­den­ci­ją 2012-ai­siais, Lie­tu­va tu­rė­jo ma­žai ga­li­my­bių pra­dė­ti pro­ce­są dėl sto­ji­mo į EP­BO.

„Mū­sų ti­krai ne­ver­ti­no rim­tai“, - tei­gė mi­nis­tras.

Jo tei­gi­mu, pa­sau­lio eko­no­mi­kų eli­ti­niu klu­bu va­di­na­mo­je EP­BO pri­klau­sy­ti yra ne tik pres­ti­žas, bet ir di­džiu­lis pri­pa­ži­ni­mas vals­ty­bei, jos vys­ty­mo­si rai­dai.

„Prik­lau­sy­mas EP­BO yra ga­li­my­bė su­teik­ti dar di­des­nius sver­tus, dar la­biau efek­ty­vin­ti eko­no­mi­ką, pri­klau­sy­mas ši­tai or­ga­ni­za­ci­jai taip pat su­ku­ria ge­ro­kai pa­trauk­les­nes są­ly­gas plė­to­tis vers­lui“, - kal­bė­jo L.Lin­ke­vi­čius.

Mi­nis­tro nuo­mo­ne, na­rys­tė EP­BO pri­trauk­tų į Lie­tu­vą dau­giau už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų, taip pat ga­lė­tų pa­kil­ti Lie­tu­vos sko­li­ni­mo­si rei­tin­gai.