Lietuva pagerbia Antrojo pasaulinio karo aukas
Šie­met pa­sau­lis mi­ni 70-ąsias An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro pa­bai­gos me­ti­nes. Lie­tu­va, kaip ir vi­sa tarp­tau­ti­nė bend­ruo­me­nė, reiš­kia di­džiau­sią pa­gar­bą vi­siems, žu­vu­siems šia­me ka­re, ku­ris par­ei­ka­la­vo dau­giau­siai gy­vy­bių žmo­ni­jos is­to­ri­jo­je‎.

Ta­čiau ne­už­ten­ka vien pa­gerb­ti au­kų, tu­ri­me siek­ti, kad pa­na­šios tra­ge­di­jos dau­giau nie­ka­da ne­pa­si­kar­to­tų. Reikš­da­mi di­džiau­sią pa­gar­bą vi­siems, ko­vo­ju­siems su hit­le­ri­niu na­ciz­mu ir ati­da­vu­siems sa­vo gy­vy­bes, pa­kar­to­ja­me sa­vo tvir­tą pa­si­ry­ži­mą šian­dien ne­si­taiks­ty­ti su ra­si­ne dis­kri­mi­na­ci­ja, kse­no­fo­bi­ja, ne­ona­ciz­mu. Tu­ri­me pa­da­ry­ti vis­ką, kad na­ciz­mas bet ko­kio­mis for­mo­mis ne­bū­tų to­le­ruo­ja­mas, ra­šo­ma Lie­tu­vos Res­pub­li­kos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me spau­dai.

Su ypa­tin­gu skaus­mu at­min­si­me Lie­tu­vos ir vi­sos Eu­ro­pos žy­dų bend­ruo­me­nės na­rius, ta­pu­sius Ho­lo­kaus­to au­ko­mis – žvė­riš­ko ma­si­nio nu­si­kal­ti­mo, ku­riam nė­ra ir ne­ga­li bū­ti jo­kio pa­tei­si­ni­mo ir dėl ku­rio kal­ti po­li­ti­niai už­sa­ko­vai, tie­sio­gi­niai vyk­dy­to­jai, jų par­an­ki­niai ir – nors ir ne­tie­sio­giai – tie, ku­rie tai ma­ty­da­mi ty­lė­jo ir nie­ko ne­da­rė.

Ko­vo­je prieš na­ciz­mą vie­nas di­džiau­sių ne­tek­čių pa­ty­rė Ukrai­nos žmo­nės, ku­rie šian­dien ko­vo­ja su iš­orės ag­re­si­ja. Lie­tu­va so­li­da­ri­zuo­ja­si su lais­ve gi­nan­čiais Ukrai­nos žmo­nė­mis ir ra­gi­na ne­pa­mirš­ti skau­džių An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro Eu­ro­po­je pa­mo­kų.

Lie­tu­va pa­gerbs vi­sas ka­ro au­kas, ne­prik­lau­so­mai, ar žu­vo ka­riai, ar ci­vi­liai gy­ven­to­jai, ar po­ka­rio Lie­tu­vo­je vy­ku­sių rep­re­si­jų au­kos.

Ka­ro au­koms at­min­ti ge­gu­žės 8 die­ną bus lai­ko­mos eku­me­ni­nės pa­mal­dos Vil­niaus šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo ir šv. Jo­no Apaš­ta­lo ir Evan­ge­lis­to baž­ny­čio­je, pa­ger­bi­mo ren­gi­niai vyks Pa­ne­rių me­mo­ria­le, An­ta­kal­nio ir Vil­niaus Vin­gio ka­rių ka­pi­nė­se. Vil­niaus Ka­ted­ros aikš­tė­je bus ren­gia­ma vi­suo­me­ni­nė pi­lie­ti­nė jau­ni­mo ak­ci­ja „Už­dek žva­ke­lę An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro au­kų at­mi­ni­mui“.