Lietuva pagausėjo 22 piliečiais
Šian­dien Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je (VRM) mū­sų ša­lies pi­lie­čiais ta­po 22 as­me­nys. Dau­gu­ma jų – už­sie­nie­čiai.

Lie­tu­vai pri­sie­ku­siems as­me­nims mū­sų ša­lies pi­lie­ty­bė bu­vo su­teik­ta ar grą­žin­ta pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės de­kre­tu. 9 as­me­nims pi­lie­ty­bė su­teik­ta na­tū­ra­li­za­ci­jos tvar­ka – mū­sų ša­ly­je gy­ve­nu­siems, bet iki šiol jo­kios pi­lie­ty­bės ne­tu­rė­ju­siems as­me­nims. Dar 13 as­me­nų anks­čiau tu­rė­jo ki­tos vals­ty­bės pi­lie­ty­bę, ku­rios ne­te­ko. Lie­tu­vai pri­sie­kė 4 bu­vę Ru­si­jos, po 2 – bu­vu­sius Bal­ta­ru­si­jos ir Ar­mė­ni­jos, po vie­ną bu­vu­sį Ka­zachs­ta­no, Veng­ri­jos, Tur­ki­jos, Uz­be­kis­ta­no ir Mek­si­kos pi­lie­tį.

Prie­sai­kos ce­re­mo­ni­jos me­tu mū­sų ša­lies pi­lie­čiais no­rė­ję tap­ti as­me­nys pri­sie­kė bū­ti iš­ti­ki­mi Lie­tu­vai, mū­sų Kons­ti­tu­ci­jai ir įsta­ty­mams, gin­ti vals­ty­bės ne­prik­lau­so­my­bę, te­ri­to­ri­jos vien­ti­su­mą ir kons­ti­tu­ci­nę sant­var­ką, gerb­ti Lie­tu­vos vals­ty­bi­nę kal­bą, kul­tū­rą ir pa­pro­čius, stip­rin­ti de­mo­kra­ti­jos ir tei­si­nės vals­ty­bės pa­grin­dus.

Per pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį Lie­tu­vos pi­lie­ty­bė bu­vo su­teik­ta 120 as­me­nų. Pra­ėju­siais me­tais mū­sų ša­lies pi­lie­čiais ta­po 245 as­me­nys.