Lietuva pagal konkurencingumą – 35 pasaulyje
Lie­tu­va pa­gal kon­ku­ren­cin­gu­mą yra 35 vie­to­je pa­sau­ly­je – vie­na vie­ta aukš­čiau nei per­nai, ro­do nau­jau­sias Pa­sau­lio eko­no­mi­kos fo­ru­mo ty­ri­mas. Pa­sak jo, Lie­tu­vos 2016–2017 me­tų kon­ku­ren­cin­gu­mo in­dek­sas sie­kia 4,6 ba­lo.

Pa­gal pa­grin­di­nių rei­ka­la­vi­mų in­dek­są, ku­ria­me skai­čiuo­ja­ma ins­ti­tu­ci­nė ap­lin­ka, inf­ras­truk­tū­ra, ma­kroe­ko­no­mi­nė ap­lin­ka, svei­ka­tos ap­sau­ga bei švie­ti­mas, Lie­tu­va užė­mė 35 vie­tą. Blo­giau­siai šia­me rei­tin­ge bu­vo įver­tin­ta ins­ti­tu­ci­nė ap­lin­ka (51 vie­ta), o ge­riau­siai – svei­ka­ta ir švie­ti­mas (32 vie­ta).

Pa­gal na­šu­mą ska­ti­nan­čius veiks­nius Lie­tu­va yra 36 vie­to­je – čia blo­giau­siai įver­tin­tas ša­lies rin­kos dy­dis (77 vie­ta), o ge­riau­siai – aukš­ta­sis iš­si­la­vi­ni­mas ir pro­fe­si­nis mo­ky­mas (26). Pa­gal ino­va­ci­jas Lie­tu­va uži­ma 43 vie­tą.

„In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“: smu­ko pa­gal 50 ro­dik­lių

Už­sie­nio in­ves­ti­ci­jas ša­ly­je ska­ti­nan­ti agen­tū­ra „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ sa­ko, kad Lie­tu­va Pa­sau­lio eko­no­mi­kos fo­ru­mo kon­ku­ren­cin­gu­mo rei­tin­ge, nors ir pa­ki­lu­si vie­na vie­ta aukš­tyn, per me­tus smu­ko net pa­gal 50 ro­dik­lių, o pa­grin­di­nė ša­lies kon­ku­ren­tė ko­vo­je dėl tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų Len­ki­ja spar­čiai ve­ja­si Lie­tu­vą.

„Nors rei­tin­ge pa­ki­lo­me vie­na vie­ta, svar­biau­sio­se sri­ty­se per vie­ne­rius me­tus kri­to­me. Aukš­to­jo moks­lo ir mo­ky­mų sri­ty­je Lie­tu­va uži­ma aukš­tą po­zi­ci­ją, ta­čiau 7 iš 8 ro­dik­lių šio­je sri­ty­je Lie­tu­va per me­tus pa­blo­gi­no. Ryš­kes­nis pro­ver­žis, bū­ti­nas ruo­šian­tis ket­vir­ta­jai pra­mo­nės re­vo­liu­ci­jai, ne­pas­te­bi­mas ir ino­va­ci­jų sri­ty­je, kur smu­ki­mas sie­kia 6 vie­tas. Tuo tar­pu pa­grin­di­nė kon­ku­ren­tė ko­vo­je dėl tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų Len­ki­ja ve­ja­si di­de­liais žings­niais“, – BNS tei­gė „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Man­tas Ka­ti­nas.

Anot agen­tū­ros, Lie­tu­va pa­ki­lo pa­gal 52 ty­ri­mo ro­dik­lius, 10 jų ne­pa­ki­to, ta­čiau ša­lis smu­ko pa­gal 50 ro­dik­lių.

Lie­tu­va pa­gal kon­ku­ren­cin­gu­mą yra 35 vie­to­je pa­sau­ly­je ro­do nau­jau­sias Pa­sau­lio eko­no­mi­kos fo­ru­mo ty­ri­mas.

Pa­gal na­šu­mą ska­ti­nan­čius veiks­nius Lie­tu­va yra 36 vie­to­je – čia blo­giau­siai įver­tin­tas ša­lies rin­kos dy­dis (77 vie­ta), o ge­riau­siai – aukš­ta­sis iš­si­la­vi­ni­mas ir pro­fe­si­nis mo­ky­mas (26). Pa­gal ino­va­ci­jas Lie­tu­va uži­ma 43 vie­tą.

Že­miau­sias vie­tas tarp 138 pa­sau­lio ša­lių Lie­tu­va uži­ma pa­gal mo­kes­čių po­vei­kį ska­ti­ni­mui dirb­ti – 121 vie­ta (2015 me­tais – 123), įdar­bi­ni­mo ir at­lei­di­mo iš dar­bo tvar­ką – 116 (120), ša­lies ge­bė­ji­mą pri­trauk­ti ta­len­tin­gus spe­cia­lis­tus – 111 (116), ge­bė­ji­mą iš­lai­ky­ti ta­len­tin­gus spe­cia­lis­tus – 106 (108), at­lei­di­mo iš dar­bo iš­lai­das – 105 (109), tei­si­nės sis­te­mos efek­ty­vu­mą – 99 (93) ir val­džios re­gu­lia­vi­mo naš­tą – 92 vie­tą (103).

Es­ti­ja su 4,78 ba­lo pa­gal kon­ku­ren­cin­gu­mą iš­li­ko 30 vie­to­je, Lat­vi­ja su 4,45 ba­lo iš 44 vie­tos nu­si­lei­do į 49 vie­tą, Len­ki­ja iš 41 pa­ki­lo į 36 vie­tą, o Ru­si­ja iš 45 pa­ki­lo į 43 vie­tą.

Kon­ku­ren­cin­giau­sia ša­li­mi Pa­sau­lio eko­no­mi­kos fo­ru­mas, kaip ir per­nai, pri­pa­ži­no Švei­ca­ri­ją, an­tro­je vie­to­je iš­li­ko Sin­ga­pū­ras, tre­čio­je – Jung­ti­nės Ame­ri­kos Vals­ti­jos. Ny­der­lan­dai iš penk­tos vie­tos pa­ki­lo į 4-tą, o Vo­kie­ti­ja iš ket­vir­to­sios nu­si­lei­do į 5-tą.

Blo­giau­siai įver­tin­tos Ma­la­vis (134 vie­ta), Bu­run­dis (135), Ča­das (136), Mau­ri­ta­ni­ja (137) ir Je­me­nas (138).