Lietuva padės Ukrainai pertvarkyti seržantų korpusą
Lie­tu­vos ka­riai kon­sul­tuos Ukrai­ną dėl ser­žan­tų kor­pu­so pert­var­kos ir Spe­cia­lių­jų ope­ra­ci­jų pa­jė­gų vys­ty­mo.

Tai nu­ma­to pir­ma­die­nį pa­si­ra­šy­tas Lie­tu­vos bei Ukrai­nos gy­ny­bos mi­nis­te­ri­jų su­si­ta­ri­mas dėl mo­ky­mų ir pa­ta­ria­mų­jų prog­ra­mų vys­ty­mo ir įgy­ven­di­ni­mo, pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Su­si­ta­ri­mą pa­si­ra­šė Ukrai­no­je su ofi­cia­liu vi­zi­tu vie­šin­tis Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas ir Ukrai­nos gy­ny­bos mi­nis­tras ar­mi­jos ge­ne­ro­las Ste­pa­nas Pol­to­ra­kas.

„Pa­si­ra­šy­da­mi šį su­si­ta­ri­mą to­liau stip­ri­na­me dvi­ša­lį Lie­tu­vos ir Ukrai­nos bend­ra­dar­bia­vi­mą gy­ny­bos sri­ty­je, kon­kre­čiai ka­ri­nio ren­gi­mo klau­si­mais. Šis su­si­ta­ri­mas bus pa­grin­das vys­ty­ti ir įgy­ven­din­ti to­kias ka­ri­nio ren­gi­mo ir pa­ta­ria­mą­sias prog­ra­mas, ku­rios da­bar ak­tua­lios Ukrai­nos ka­riuo­me­nei stip­rin­ti“, – tei­gia mi­nis­tras J.Ole­kas.

Su­si­ta­ri­mas taip pat apims ka­rių in­di­vi­dua­lų bei spe­cia­lis­tų ren­gi­mą, ku­riuo jau da­bar už­sii­ma Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ins­truk­to­riai kar­tu su JAV ir Ka­na­dos ka­riuo­me­nių at­sto­vais. Jis apib­rėš Lie­tu­vos ka­rių – ins­truk­to­rių ir ka­ri­nių pa­ta­rė­jų – dar­bo Ukrai­nos gy­ny­bos ins­ti­tu­ci­jo­se są­ly­gas ir sta­tu­są, su­si­ta­ri­mo pa­grin­du Lie­tu­va ir Ukrai­na ga­lės grei­čiau pri­im­ti spren­di­mus dėl rei­ka­lin­gų Lie­tu­vos eks­per­tų sky­ri­mo į par­ei­gas Ukrai­nos gy­ny­bos ins­ti­tu­ci­jo­se, tei­gia mi­nis­te­ri­ja.

J.Ole­kas Ukrai­no­je taip pat da­ly­va­vo NA­TO sa­vai­tės Ukrai­no­je ati­da­ry­mo ren­gi­ny­je Ukrai­nos na­cio­na­li­nia­me gy­ny­bos uni­ver­si­te­te, su­si­ti­ko su NA­TO ry­šių biu­ro Ki­je­ve va­do­vu Alek­san­de­riu Vin­ni­ko­vu (Alek­sand­ru Vi­ni­ko­vu), su ku­riuo ap­ta­rė NA­TO par­amą Ukrai­nos gy­ny­bos sis­te­mos re­for­moms. Ta­ra­so Šev­čen­kos Ki­je­vo na­cio­na­li­nia­me uni­ver­si­te­te mi­nis­tras J.Ole­kas skai­tė pa­skai­tą apie NA­TO at­sa­ką į ky­lan­čius sau­gu­mo iš­šū­kius Ru­si­jos ag­re­si­jos Ukrai­no­je aki­vaiz­do­je.

An­tra­die­nį mi­nis­tras Char­ko­ve lan­ky­sis Ukrai­nos gy­ny­bos pra­mo­nės įmo­nė­se, skai­tys pa­skai­tas Ukrai­nos Na­cio­na­li­nės gvar­di­jos ir Ukrai­nos ka­ri­nių oro pa­jė­gų uni­ver­si­te­to stu­den­tams.

Kar­tu su mi­nis­tro J.Ole­ko de­le­ga­ci­ja į Ukrai­ną Lie­tu­vos ka­ri­nių pa­jė­gų lėk­tu­vu „Spar­tan“ iš­skri­do po rea­bi­li­ta­ci­jos Lie­tu­vo­je pa­svei­kę pen­ki ukrai­nie­čių ka­riai, ku­rie bu­vo su­žeis­ti per su­si­rė­mi­mus su Ru­si­jos re­mia­mais se­pa­ra­tis­tais. De­le­ga­ci­jai grįž­tant į Lie­tu­vą kar­tu rea­bi­li­ta­ci­jai ir gy­dy­mui at­vyks ki­ti 11 Ry­tų Ukrai­no­je su­žeis­tų ka­rių. Še­ši su­žeis­ti ukrai­nie­čiai vyks rea­bi­li­ta­ci­jai į Ka­rių rea­bi­li­ta­ci­jos cen­trą Drus­ki­nin­kuo­se, ki­tiems pen­kiems su­žeis­tie­siems bus at­lie­ka­mas to­li­mes­nis gy­dy­mas Lie­tu­vos ci­vi­li­nė­se svei­ka­tos įstai­go­se.

Pla­nuo­ja­ma, kad iš vi­so šie­met rea­bi­li­ta­ci­jai iš vi­so at­vyks 50 ukrai­nie­čių ka­rių.