Lietuva padės Baltarusijai tvarkyti Radvilų mauzoliejų
Mū­sų ša­lis ke­ti­na pa­dė­ti Bal­ta­ru­si­jai tir­ti Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės (LDK) di­di­kų Rad­vi­lų mau­zo­lie­jaus rū­sius, pa­gel­bė­ti res­tau­ruo­jant sar­ko­fa­gus bei su­tvar­kant di­di­kų pa­lai­do­ji­mo vie­tą. Tai nu­ma­ty­ta Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos pri­sta­ty­to­je bend­ra­dar­bia­vi­mo su Bal­ta­ru­si­ja kul­tū­ros sri­ty­je 2016–2018 me­tais prog­ra­mo­je.

Mi­nės P. Sko­ri­nos spaus­tu­vės jubiliejų

Nu­ma­to­ma, kad Lie­tu­va pa­gal ga­li­my­bes skirs eks­per­tus LDK di­di­kų Rad­vi­lų mau­zo­lie­jaus Ne­svy­žiaus baž­ny­čios rū­siuo­se ty­ri­mams, tvar­ky­mo dar­bams ir ap­lin­kos pri­tai­ky­mui lan­ky­to­jams. Pa­si­nau­do­jant Lie­tu­vos pa­tir­ti­mi ža­da­ma įgy­ven­din­ti bend­ras prie­mo­nes res­tau­ruo­jant Rad­vi­lų gi­mi­nės mau­zo­lie­jaus sar­ko­fa­gus.

Mū­sų ša­lis taip pat ke­ti­na pa­dė­ti Bal­ta­ru­si­jai res­tau­ruo­jant LDK kanc­le­rio Jo­ki­mo Liu­tau­ro Chrep­ta­vi­čiaus dva­rą Ščor­suo­se (Nau­gar­du­ko ra­jo­nas).

Res­tau­ra­to­riai iš Bal­ta­ru­si­jos bus kvie­čia­mi į kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo kur­sus, mo­ky­mus Pra­no Gu­dy­no res­tau­ra­vi­mo cen­tre. Mū­sų ša­lies ar­cheo­lo­gai, is­to­ri­kai, kul­tū­ros pa­vel­do spe­cia­lis­tai ir eks­per­tai tu­rė­tų da­ly­vau­ti va­sa­ros mo­kyk­los „Nes­vy­žiaus aka­de­mi­ja“ ren­gia­muo­se kur­suo­se.

Ki­tą­met ruo­šian­tis mi­nė­ti spaus­tu­vi­nin­ko Pra­nciš­kaus Sko­ri­nos įkur­tos pir­mo­sios spaus­tu­vės Lie­tu­vo­je 500-me­tį, pla­nuo­ja­ma, kad Lie­tu­va ir Bal­ta­ru­si­ja teiks pa­gal­bą vie­na ki­tai or­ga­ni­zuo­jant pro­gi­nius ren­gi­nius, mi­nė­ji­mo prog­ra­mas.

Rems mu­zie­jų bendradarbiavimą

Prog­ra­mos pro­jek­te taip pat už­fik­suo­ti Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos pla­nai ska­tin­ti mu­zie­jų ypač Lie­tu­vos dai­lės mu­zie­jaus ir Bal­ta­ru­si­jos na­cio­na­li­nio dai­lės mu­zie­jaus, Na­cio­na­li­nio mu­zie­jaus LDK val­do­vų rū­mai ir mu­zie­jaus My­ro pi­lies komp­lek­sas, vals­ty­bi­nės įstai­gos „Bal­ta­ru­si­jos na­cio­na­li­nis is­to­ri­nis kul­tū­ri­nis mu­zie­jus-draus­ti­nis „Nes­vy­žius“, Gar­di­no vals­ty­bi­nio is­to­ri­jos ir ar­cheo­lo­gi­jos mu­zie­jaus bei Bal­ta­ru­si­jos na­cio­na­li­nio is­to­ri­jos mu­zie­jaus tie­sio­gi­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą.

Pa­gal ga­li­my­bes ža­da­ma rem­ti Lie­tu­vos tea­tro, mu­zi­kos ir ki­no mu­zie­jaus bend­ra­dar­bia­vi­mą su Mar­ko Ša­ga­lo mu­zie­ju­mi Vi­tebs­ke ir Vals­ty­bi­niu li­te­ra­tū­ri­niu Jan­kos Ku­pa­los mu­zie­ju­mi, ska­tin­ti par­odų bei me­no edu­ka­ci­jos prog­ra­mų mai­nus.

Kvies į ki­no dienas

Bus ple­čia­mas ir bend­ra­dar­bia­vi­mas ki­ne­ma­tog­ra­fi­jos sri­ty­je. Bal­ta­ru­si­jo­je no­ri­ma or­ga­ni­zuo­ti Lie­tu­vos ki­no, o Lie­tu­vo­je – Bal­ta­ru­si­jos ki­no die­nas.

Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja ža­da rem­ti Lie­tu­vos ki­ne­ma­tog­ra­fi­nin­kų da­ly­va­vi­mą pri­sta­tant fil­mus Mins­ko tarp­tau­ti­nia­me ki­no fes­ti­va­ly­je „Lis­ta­pad“ (kas­met lap­kri­čio mė­ne­sį), tarp­tau­ti­nia­me ani­ma­ci­nių fil­mų fes­ti­va­ly­je „A­ni­ma­jev­ka“ (kas­met rug­sė­jo mė­ne­sį) ir Bal­ta­ru­si­jos ki­ne­ma­tog­ra­fi­nin­kų da­ly­va­vi­mą Vil­niaus tarp­tau­ti­nia­me ki­no fes­ti­va­ly­je „Ki­no pa­va­sa­ris“ (kas­met ko­vo-ba­lan­džio mė­ne­siais).