Lietuva pabėgėlius priima greičiau už Estiją
 Lie­tu­va pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) prog­ra­mą pa­bė­gė­lius per­ke­lia san­ty­ki­nai grei­čiau už Es­ti­ją, bet lė­čiau už Lat­vi­ją, ro­do Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos duo­me­nys.

Iš įsi­pa­rei­go­tų maž­daug 1100 pa­bė­gė­lių Lie­tu­va iki šiol per­kė­lė 254 as­me­nis ir įvyk­dė be­veik ket­vir­ta­da­lį kvo­tos. Es­ti­ja iki šiol yra per­kė­lu­si 98 im­ig­ran­tus iš įsi­pa­rei­go­tų 550 as­me­nų.

Lat­vi­ja iš vi­so per­kė­lė 207 as­me­nų nuo ta­da, kai už­per­nai rug­sė­jį įsi­pa­rei­go­jo pri­im­ti apie 800 as­me­nų.

Sa­vo ruo­žtu kon­ser­va­ty­vio­ji Len­ki­jos vy­riau­sy­bė at­si­sa­kė pri­im­ti pa­bė­gė­lius pa­gal ES prog­ra­mą. Ji ne­priė­mė nė vie­no as­mens.

Pa­bė­gė­lių per­kė­li­mas van­giai vyks­ta vi­so­je ES. Per dau­giau nei me­tus į ES ša­lis iš Grai­ki­jos, Ita­li­jos ir Tur­ki­jos bu­vo per­kel­ti maž­daug 26 tūkst. mig­ran­tų iš 160 tūkst. as­me­nų, ku­riuos su­si­tar­ta pers­kirs­ty­ti.

„Pas­ta­rai­siais mė­ne­siais ma­tė­me pa­žan­gą, (...) ta­čiau jei­gu no­ri­me pa­siek­ti to­kį ly­gį, kaip abi mū­sų fron­to ša­lys na­rės (Grai­ki­ja ir Ita­li­ja), taip pat ir mū­sų kai­my­nai, tu­ri­me pa­da­ry­ti dau­giau ir grei­čiau“, – sa­kė už mig­ra­ci­ją at­sa­kin­gas eu­ro­ko­mi­sa­ras grai­kas Di­mi­tris Av­ra­mo­pu­las (Di­mi­tris Av­ra­mo­pou­los).

Pa­bė­gė­liai po ES ša­lis pa­skirs­to­mi, sie­kiant pa­leng­vin­ti 2015 me­tais Pie­tų Eu­ro­pos ša­lims te­ku­sią naš­tą, į jas iš Ar­ti­mų­jų Ry­tų at­vy­kus tūks­tan­čiams žmo­nių. Kri­ti­kai sa­ko, kad jų pri­ėmi­mas ga­li su­kel­ti sau­gu­mo ir so­cia­li­nes prob­le­mas.