Lietuva pabėgėlius perkelia lėčiau nei Latvija ir Estija
Pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) pa­bė­gė­lių pa­skirs­ty­mo prog­ra­mą Lie­tu­va mig­ran­tus per­ke­lia lė­čiau nei Lat­vi­ja ir Es­ti­ja, ro­do Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­skelb­ti duo­me­nys.

Lie­tu­va yra per­kė­lu­si 11 pa­bė­gė­lių, Lat­vi­ja jau yra pri­ėmu­si 23 pa­bė­gė­lius, Es­ti­ja – 19.

„Lie­tu­va ti­krai ne­lenk­ty­niau­ja ir ne­ga­li­me sa­ky­ti, kad ta ša­lis, ku­ri dau­giau per­si­ke­lia, kad jai ge­riau se­ka­si įgy­ven­din­ti prog­ra­mą. Po įgy­ven­di­ni­mo, kuo­met žmo­nės in­teg­ruo­sis, ta­da bus ga­li­ma pa­ly­gin­ti“, – BNS sa­kė vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras El­vi­nas Jan­ke­vi­čius.

„Aš ma­nau, kad mes čia tu­rė­tu­mė­me ti­krai pir­mau­ti, nes sa­vo dar­bą at­lie­ka­me kruopš­čiai, nes ieš­ko­me pir­miau­sia šei­mų, o jų na­riai tu­ri įvai­rios dar­bo pa­tir­ties“, – pri­dū­rė jis.

Lie­tu­va iš Grai­ki­jos yra per­kė­lu­si pen­kių as­me­nų si­rų šei­mą, ke­tu­rių as­me­nų pa­bė­gė­lių šei­mą iš Ira­ko ir po­rą iš Si­ri­jos.

As­me­nų per­kė­li­mas van­giai vyks­ta vi­so­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je. Iki šiol po ES na­res bu­vo pa­skirs­ty­ti ne­pil­ni 8 tūkst. pa­bė­gė­lių, nors yra su­si­tar­ta dėl 160 tūkst. as­me­nų per­kė­li­mo.

Pa­sak E.Jan­ke­vi­čiaus, sek­ma­die­nį Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to par­ei­gū­nai iš­vy­ko į Grai­ki­ją nag­ri­nė­ti 30-ies as­me­nų, ku­rie ga­li bū­ti per­kel­ti į Lie­tu­vą, an­ke­tų.

„Bus ti­kri­na­ma, ar tų žmo­nių an­ke­to­je nu­ro­dy­ta in­for­ma­ci­ja apie kil­mės ša­lį ir ki­tus da­ly­kus ati­tin­ka ti­kro­vę“, – sa­kė vi­ce­mi­nis­tras.

Lie­tu­va per­nai įsi­pa­rei­go­jo per dve­jus me­tus pri­im­ti apie 1100 pa­bė­gė­lius, Lat­vi­ja – be­veik 800, o Es­ti­ja – maž­daug 550 žmo­nes.