Lietuva oficialiai priima NATO batalioną
Lie­tu­va an­tra­die­nį ofi­cia­liai pa­svei­ki­no Vo­kie­ti­jos va­do­vau­ja­mo tarp­tau­ti­nio NA­TO ba­ta­lio­no ka­rius, ku­rie at­siųs­ti rea­guo­jant į Ru­si­jos grės­mę.

Per ce­re­mo­ni­ją Ruk­lo­je pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė sa­kė, kad tarp­tau­ti­nės pa­jė­gos veiks kaip at­gra­sy­mo prie­mo­nė.

„Dar nie­ka­da Lie­tu­vo­je ne­bu­vo dis­lo­kuo­tos to­kios di­de­lės ir vien­ti­sos pa­jė­gos. Tai siun­čia aiš­kią ži­nią vi­siems: NA­TO sto­vi stip­ri ir vie­nin­ga“, – kal­bė­jo D.Gry­baus­kai­tė.

Pri­mi­nu­si so­vie­tų ir na­cių oku­pa­ci­jas, Vo­kie­ti­jos gy­ny­bos mi­nis­trė Ur­su­la von der Leyen sa­kė, kad „dau­giau nie­ka­da Lie­tu­vos lais­vės ir ne­prik­lau­so­my­bė ne­be­bus au­ko­ja­ma“.

Vo­kie­ti­jos va­do­vau­ja­mas ba­ta­lio­nas bus vie­nas iš ke­tu­rių to­kių ka­ri­nių vie­ne­tų ry­ti­nia­me NA­TO pa­kraš­ty­je. Ki­ti ba­ta­lio­nai įsi­kurs Len­ki­jo­je, Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je. Kiek­vie­na­me iš jų bus po maž­daug tūks­tan­tį ka­rių.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės at­sto­vai BNS in­for­ma­vo, kad iki šiol į Lie­tu­vą at­vy­ko 130 vo­kie­čių ka­rių iš pla­nuo­ja­mų 450. Prie jų taip pat de­da­si bel­gų ir olan­dų ka­riai, vė­liau at­vyks Liuk­sem­bur­go, Nor­ve­gi­jos, Pra­ncū­zi­jos ir Kroa­ti­jos pa­jė­gos.

Pa­gal at­ski­rą mi­si­ją Lie­tu­vo­je šie­met taip pat bus dis­lo­kuo­ti ke­li šim­tai JAV ka­rių, šiuo me­tu pra­ty­bo­se Lie­tu­vo­je da­ly­vau­ja ir Če­ki­jos ka­riai.

NA­TO tei­gia pa­jė­gas dis­lo­kuo­jan­ti dėl Ru­si­jos in­ter­ven­ci­nių veiks­mų Ukrai­no­je ir pa­si­kei­tu­sios sau­gu­mo si­tua­ci­jos. Lie­tu­vos par­ei­gū­nams ypač di­de­lį ne­ri­mą ke­lia Ka­ra­liau­čiaus sri­ties mi­li­ta­ri­za­vi­mas.

Mask­va ne­igia tu­rin­ti ko­kių nors te­ri­to­ri­nių am­bi­ci­jų Bal­ti­jos ša­ly­se ir ti­ki­na, kad NA­TO pa­jė­gos ke­lia grės­mę Ru­si­jos sau­gu­mui.

Šim­ta­me­tės tradicijos

Lie­tu­vos ir Vo­kie­ti­jos ka­ri­nis bend­ra­dar­bia­vi­mas ypač in­ten­sy­vus ta­po pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus. Per­nai rugp­jū­tį pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis dėl vo­kiš­kų „Bo­xer“ pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nų pir­ki­mo už 386 mln. eu­rų, tai di­džiau­sios ver­tės san­do­ris Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės is­to­ri­jo­je. Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė taip pat per­ka vo­kiš­kas sa­vaei­ges hau­bi­cas, su­nkve­ži­mius, ka­riai daug me­tų nau­do­ja vo­kiš­kus au­to­ma­ti­nius šau­tu­vus G-36.

Is­to­riš­kai dvi­ša­liai ka­ri­niai ry­šiai tu­ri šim­ta­me­tes tra­di­ci­jas. Nors da­lis vo­kie­čių vi­suo­me­nės dėl na­ciz­mo pa­tir­ties jau­triai žiū­ri į ka­ri­nes mi­si­jas, Lie­tu­vos is­to­ri­kai pa­brė­žia sak­sų sa­va­no­rių vaid­me­nį Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės ko­vo­se su bol­še­vi­kais 1919 me­tais.

„1919 me­tų pir­mo­je pu­sė­je kai tik kū­rė­si Lie­tu­vos vals­ty­bė ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė ne­tu­rė­jo jo­kių pa­jė­gu­mų ap­si­gin­ti nuo puo­lan­čių bol­še­vi­kų, nuo 4 iki 6 tūkst. sak­sų sa­va­no­rių bu­vo vie­na iš pa­grin­di­nių jė­gų, ku­ri lai­kė fron­tą“, – BNS an­tra­die­nį sa­kė is­to­ri­kas Al­gi­man­tas Kas­pa­ra­vi­čius.

Jo tei­gi­mu, na­cių vyk­dy­tas Ho­lo­kaus­tas ir ki­ti ka­ro nu­si­kal­ti­mai tu­rė­tų bū­ti ver­ti­na­mi at­sie­tai, nes tuo me­tu ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos vals­ty­bės ne­bu­vo.

„An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro epi­zo­das, ka­da Tre­čio­jo rei­cho ka­riuo­me­nė Lie­tu­vo­je įvyk­dė ka­ro nu­si­kal­ti­mus ir nu­si­kal­ti­mus žmo­niš­ku­mui, yra vi­sai ki­ta is­to­ri­ja, ku­ri nė­ra su­si­ju­si su Lie­tu­vos vals­ty­bin­gu­mu, nes tuo me­tu Lie­tu­vos vals­ty­bės de fac­to ne­bu­vo, o vie­nas ki­tą kei­tė trys oku­pan­tai – so­vie­tai, vo­kie­čiai ir vėl so­vie­tai. Šis kon­teks­tas iš­kren­ta iš nor­ma­lių Lie­tu­vos ir Vo­kie­ti­jos bend­ra­dar­bia­vi­mo san­ty­kių“, – tei­gė A.Kas­pa­ra­vi­čius.