Lietuva oficialiai atšaukė gynybos atašė Rusijoje
Lie­tu­va penk­ta­die­nį ofi­cia­liai at­šau­kė gy­ny­bos at­ašė Ru­si­jo­je pul­ki­nin­ką Sau­lių Pik­tur­ną dėl jo san­tuo­kos su Ru­si­jos anek­suo­to Kry­mo gy­ven­to­ja.

„Jis nuo šios die­nos at­šau­kia­mas iš at­ašė. (...) Nuo ry­to­jaus jis yra per­ve­da­mas į Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės re­zer­vą“, – BNS sa­kė kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas.

Pa­aiš­kė­jus S.Pik­tur­nos šei­my­ni­nei pa­dė­čiai, pra­ėju­sią sa­vai­tę jis bu­vo grą­žin­tas į Lie­tu­vą kon­sul­ta­ci­joms.

Dėl ka­ri­nin­ko mi­nis­te­ri­ja yra krei­pu­sis į Lie­tu­vos ka­ri­nę žval­gy­bą, kad bū­tų iš­siaiš­kin­tos vi­sos ap­lin­ky­bės.

„At­liks An­tra­sis ope­ra­ty­vi­nių tar­ny­bų de­par­ta­men­tas ty­ri­mą ir ta­da mes gau­si­me at­sa­ky­mą, kaip bus dėl to­li­mes­nės jo tar­ny­bos, ar jis tu­ri vi­sas tei­ses tar­nau­ti“, – sa­kė J.Ole­kas.

Anot jo, kai S.Pik­tur­na bu­vo siun­čia­mas dirb­ti į Ru­si­ją, jis bu­vo ve­dęs lie­tu­vę.