Lietuva nesulaukia kvietimo stebėti „Zapad 2017“
Prie mū­sų ša­lies sie­nos vyk­sian­tys bend­ri Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos ka­ri­niai mo­ky­mai „Za­pad 2017“ bus aky­lai ste­bi­mi ir ver­ti­na­mi tiek čia, tiek NA­TO. Nors ofi­cia­lu­sis Mins­kas ti­ki­na, kad už­sie­nio vals­ty­bių at­sto­vai ga­lės lais­vai ste­bė­ti pra­ty­bas, bent jau Lie­tu­va to­kio kvie­ti­mo kol kas ne­ga­vo.

Rug­sė­jo 14–20 die­no­mis į Bal­ta­ru­si­jos po­li­go­nus, esan­čius ir ne­to­li Lie­tu­vos vals­ty­bės sie­nos, su­si­rinks tūks­tan­čiai Ru­si­jos bei Bal­ta­ru­si­jos ka­rių, bus at­vež­ta šim­tai vie­ne­tų ka­ri­nės tech­ni­kos. Ti­kė­ti­na, kad per di­de­lio mas­to „Za­pad 2017“ mo­ky­mus vėl bus si­mu­liuo­ja­mas ka­ri­nis konf­lik­tas su NA­TO.

Pra­ty­boms, ku­rios ren­gia­mos kar­tą per ket­ve­rius me­tus, mū­sų ša­lis ir NA­TO ski­ria itin daug dė­me­sio. Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas (VSD) įspė­ja, kad ne­at­mes­ti­na ty­či­nių ar­ba at­si­tik­ti­nių in­ci­den­tų ti­ki­my­bė. Tei­gia­ma, jog Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė ir ki­tos sau­gu­mą už­ti­kri­nan­čios ins­ti­tu­ci­jos pa­si­ren­gu­sios rea­guo­ti į ne­ti­kė­tas si­tua­ci­jas, jei to­kių kil­tų. Kol vyks ka­ri­nės pra­ty­bos, Bal­ti­jos ša­ly­se, Len­ki­jo­je ir Bal­ti­jos jū­ro­je dis­lo­kuo­tas pa­jė­gas su­stip­rins ir mū­sų są­jun­gi­nin­kai.

Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė: „I­ki pra­ty­bų li­ko vos mė­nuo. Be abe­jo, kvie­ti­mai iš­siun­čia­mi ge­ro­kai anks­čiau.“

Pa­ža­do kol kas netesėjo

Kaip „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (KAM) at­sto­vai, pa­gal Vie­nos do­ku­men­te įtvir­tin­tus rei­ka­la­vi­mus Bal­ta­ru­si­ja per Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­ją (ES­BO) yra in­for­ma­vu­si apie „Za­pad 2017“, kaip apie di­džiau­sias vals­ty­bės te­ri­to­ri­jo­je šiais me­tais ren­gia­mas ka­ri­nes pra­ty­bas.

Kai­my­nė jau anks­čiau ofi­cia­liai bu­vo pa­skel­bu­si, kad Bal­ta­ru­si­jai akre­di­tuo­ti už­sie­nio vals­ty­bių gy­ny­bos at­ašė bus pa­kvies­ti į mo­ky­mus, taip pat pa­ža­dė­ju­si per­duo­ti kvie­ti­mus gre­ti­mų ša­lių ka­ri­niams eks­per­tams (Lie­tu­vos at­ve­ju – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Gink­luo­tės kon­tro­lės sky­riui) at­vyk­ti rug­sė­jo 14–20 die­no­mis ste­bė­ti pra­ty­bų ak­ty­vios fa­zės Bal­ta­ru­si­jos te­ri­to­ri­jo­je. „Lie­tu­va ti­ki­si, jog Bal­ta­ru­si­ja pa­kvies vi­sų kai­my­nių at­sto­vus ir pa­teiks iš­sa­mią in­for­ma­ci­ją, kai pra­ty­bos vyks. Lie­tu­va dar nė­ra ga­vu­si kvie­ti­mo ste­bė­ti Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos ka­ri­nių mo­ky­mų „Za­pad 2017“, – in­for­ma­vo KAM Stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos ir vie­šų­jų ry­šių de­par­ta­men­tas.

Ru­si­ja su­ren­gė pristatymą

Ru­si­ja pra­ty­bų „Za­pad 2017“ at­ski­rai ne­dek­la­ra­vo. Mask­vos at­sto­vai lie­pos 13 die­ną NA­TO ir Ru­si­jos ta­ry­bos po­sė­dy­je Briu­se­ly­je su­ren­gė jų pri­sta­ty­mą. Ta­čiau ša­lis iki šiol nė­ra pa­skel­bu­si apie ke­ti­ni­mus kvies­ti ste­bė­to­jų į pra­ty­bų da­lį, vyk­sian­čią jos te­ri­to­ri­jo­je.

Lie­tu­vos gy­ny­bos at­ašė, re­zi­duo­jan­tys Ru­si­jo­je ir Bal­ta­ru­si­jo­je, ma­tė „Za­pad 2009“ ir „Za­pad 2013“ mo­ky­mus. Lie­tu­vos ka­ri­niai ve­ri­fi­ka­ci­jos spe­cia­lis­tai bu­vo kvie­čia­mi ste­bė­ti Bal­ta­ru­si­jos te­ri­to­ri­jo­je vy­ku­sių pra­ty­bų 2009 ir 2013 me­tais. „Lie­tu­vos ka­ri­niai eks­per­tai, ga­vę kvie­ti­mus, vyk­tų ste­bė­ti pra­ty­bų ir šiais me­tais“, – pa­žy­mė­jo KAM at­sto­vai.

Rasa Juknevičienė: "Iki pratybų liko vos mėnuo. Be abejo, kvietimai išsiunčiami gerokai anksčiau." Ritos Stankevičiūtės nuotrauka

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė pasiruošusi

VSD ir An­tro­jo ope­ra­ty­vi­nių tar­ny­bų de­par­ta­men­to prie KAM par­eng­ta­me grės­mių na­cio­na­li­niam sau­gu­mui ver­ti­ni­me nu­ro­do­ma, kad dėl pla­nuo­ja­mų gink­luo­tų­jų pa­jė­gų mo­ky­mų „Za­pad 2017“ šie­met Ru­si­jos ka­ri­nis ak­ty­vu­mas mū­sų re­gio­ne bus pa­di­dė­jęs. Pa­brė­žia­ma, jog pa­pras­tai prieš to­kio ly­gio pra­ty­bas Ru­si­jos gink­luo­to­sio­se pa­jė­go­se su­ren­gia­mas di­de­lio mas­to va­di­na­ma­sis ne­ti­kė­tas ko­vi­nės par­eng­ties pa­ti­kri­ni­mas. Prieš „Za­pad 2017“ taip pat ti­kė­ti­nas toks pa­ti­kri­ni­mas Va­ka­rų ka­ri­nė­je apy­gar­do­je. Į jį bus įtrauk­ta de­šim­tys tūks­tan­čių ka­rių.

Ofi­cia­liais Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos duo­me­ni­mis, „Za­pad“ lyg­mens mo­ky­muo­se da­ly­vau­ja apie 13 tūkst. ka­rių. Ga­li­mas da­ly­kas, kad ti­kra­sis jų skai­čius di­des­nis, o mo­ky­mų sce­na­ri­ju­je nu­ma­ty­tas ir gink­luo­tas konf­lik­tas su NA­TO.

Kai ku­rie pra­ty­bų ra­jo­nai yra vi­siš­kai gre­ta Lie­tu­vos vals­ty­bės sie­nos, to­dėl, kaip ra­šo­ma grės­mių na­cio­na­li­niam sau­gu­mui ver­ti­ni­me, ne­at­mes­ti­na ty­či­nių ar­ba at­si­tik­ti­nių in­ci­den­tų ti­ki­my­bė. Da­lis mo­ky­mų epi­zo­dų vyks Bal­ta­ru­si­jos po­li­go­nuo­se, to­dėl į jos te­ri­to­ri­ją bus per­dis­lo­kuo­ta daug Ru­si­jos gink­luo­tų­jų pa­jė­gų ka­rių ir ko­vi­nės tech­ni­kos. Mū­sų ša­lies sau­gu­mas ma­no, kad ar­tė­jant ka­ri­niams mo­ky­mams „Za­pad 2017“ ir per juos in­ten­sy­vės Ru­si­jos in­for­ma­ci­nės ope­ra­ci­jos Va­ka­rų at­žvil­giu.

„Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė kar­tu su NA­TO są­jun­gi­nin­kais nuo­lat ana­li­zuo­ja kai­my­nys­tė­je vyks­tan­čias pra­ty­bas ir ki­to­kia ka­ri­nę veik­lą. Šioms Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos pra­ty­boms ski­ria­ma ypač daug dė­me­sio. Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė bus pa­si­ren­gu­si rea­guo­ti į ne­ti­kė­tas si­tua­ci­jas, jei to­kių kil­tų, bend­ra­dar­biau­da­ma su ki­to­mis ša­lies sau­gu­mą už­ti­kri­nan­čio­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis. Daug dė­me­sio šioms pra­ty­boms ski­ria ir NA­TO. Al­jan­sas pla­nuo­ja pa­gal po­rei­kį su­stip­rin­ti Bal­ti­jos ša­ly­se, Len­ki­jo­je ir Bal­ti­jos jū­ro­je iš­skleis­tas pa­jė­gas“, – „Lie­tu­vos ži­nias“ pa­ti­ki­no KAM at­sto­vai.

Iš­puo­lis prieš par­ti­za­nus – ne atsitiktinis

Svars­ty­da­ma, ko­dėl Lie­tu­vos dar ne­pa­sie­kė kvie­ti­mas ste­bė­ti ka­ri­nių pra­ty­bų „Za­pad 2017“, Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to vi­ce­pir­mi­nin­kė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė sa­kė, kad Ru­si­ja vi­sa­da sle­pia ti­krą­ją pa­dė­tį. „Ga­li bū­ti, jog Aliak­sand­ras Lu­ka­šen­ka per­ne­lyg drą­siai pa­šne­kė­jo apie kvie­ti­mus. Gal Krem­lius ir Mask­va pa­sa­kė ki­taip. Bet čia tik ma­no spė­lio­ji­mai. Iki pra­ty­bų li­ko vos mė­nuo. Be abe­jo, kvie­ti­mai iš­siun­čia­mi ge­ro­kai anks­čiau“, – tvir­ti­no ji.

Dėl ar­tė­jan­čių „Za­pad“ pra­ty­bų R. Juk­ne­vi­čie­nė nu­si­tei­ku­si ra­miau, nei dėl vy­ku­sių anks­čiau, nes NA­TO yra kaip nie­ka­da pa­si­ren­gu­si. „Prieš ket­ve­rius me­tus jos bu­vo tur­būt ir­gi pa­na­šaus mas­to, su pa­na­šiu per­so­na­lo skai­čiu­mi, net bran­duo­li­nio gink­lo pa­nau­do­ji­mu pra­ty­bų sce­na­ri­ju­je, ir ly­giai tiek pat grės­min­gos. Ta­čiau tuo me­tu, jei ga­li­ma taip api­bū­din­ti, bu­vo­me pli­ki nuo­gi, nes čia ne­bu­vo dis­lo­kuo­ti mū­sų są­jun­gi­nin­kai. Šį kar­tą tos pra­ty­bos ki­to­kios. Tik ne­aiš­ku, ko­kių pro­vo­ka­ci­jų ga­li im­tis Krem­lius, kas nu­ma­ty­ta jo sce­na­ri­ju­je“, – svars­tė par­la­men­ta­rė.

R. Juk­ne­vi­čie­nė pri­mi­nė, kad prieš at­akuo­da­ma Gru­zi­ją 2008 me­tais ir Ukrai­ną 2014-ai­siais, Ru­si­ja bū­tent pra­ty­boms bu­vo su­tel­ku­si ka­rius prie šių vals­ty­bių sie­nų. Tai, kad pa­si­ren­gi­mams „Za­pad 2017“ jau pra­si­dė­jo, anot kon­ser­va­to­rės, ga­li ro­dy­ti ir mū­sų is­to­ri­jos, par­ti­za­nų pul­di­nė­ji­mas, pri­ly­gi­ni­mas fa­šis­tams. Vi­sa tai vyk­do­ma tie­siai iš Krem­liaus.

Pa­sak R. Juk­ne­vi­čie­nės, ka­ri­nės pra­ty­bos „Za­pad“ vi­sa­da bu­vo puo­la­mo­jo po­bū­džio ir jas rei­kia ver­tin­ti kar­tu su si­tua­ci­ja, ku­rią Ru­si­ja su­kū­rė ap­link mū­sų sie­nas. Ši ša­lis maž­daug nuo 2009 me­tų ėmė­si stip­rin­ti sa­vo Va­ka­rų ka­ri­nę apy­gar­dą. Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je, prie Psko­vo, Šiau­rės ra­jo­nuo­se, Bal­ta­ru­si­jo­je ji dis­lo­ka­vo di­džiu­les pa­jė­gas. „Tos pra­ty­bos tur­būt yra pa­si­ren­gi­mas ka­da nors tes­tuo­ti NA­TO. Bent jau iki Kry­mo anek­si­jos, Mai­da­no, ma­nau, Ru­si­ja tu­rė­jo to­kį sce­na­ri­jų. Kai dar dir­bau mi­nis­tre, esa­me kal­bė­ję apie tai su ame­ri­kie­čiais. Ta­da bu­vo ma­ty­mas, kad per šią va­di­na­mą­ją silp­ną NA­TO te­ri­to­ri­jos gran­dį, Bal­ti­jos ša­lis, ku­rios geog­ra­fiš­kai yra su­dė­tin­ges­nė­je pa­dė­ty­je nei ki­tos vals­ty­bės, Mask­va ga­li tes­tuo­ti Al­jan­są. Ta­čiau, ko ge­ro, ukrai­nie­čiai sa­vo au­ko­mis iš­gel­bė­jo mus nuo to­kio Blitzkriego, nuo to­kio NA­TO pa­ti­kri­ni­mo ne­pa­si­ruo­šus. Šian­dien NA­TO pa­si­ren­gu­si, to­dėl ma­nau, si­tua­ci­ja yra ki­to­kia. „Za­pad“ pra­ty­bos vyks vi­sai ki­to­kio­je ap­lin­ko­je nei prieš ket­ve­rius me­tus“, – pa­brė­žė po­li­ti­kė.

Mo­ky­sis nai­kin­ti prieš­ų taikinius

Lie­tu­vo­je iki me­tų pa­bai­gos taip pat bus ren­gia­mos pla­ni­nės įvai­raus po­bū­džio ir lyg­mens ša­lies bei čia dis­lo­kuo­tų są­jun­gi­nin­kų ka­rių pra­ty­bos. KAM at­sto­vų tei­gi­mu, iš pla­nuo­ja­mų mo­ky­mų ga­li­ma pa­mi­nė­ti spa­lio mė­ne­sį vyk­sian­čias prieš­tan­ki­nių vie­ne­tų pra­ty­bas „Me­džio­to­jas“ ir bend­ras NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ba­ta­lio­no Lie­tu­vo­je bei me­cha­ni­zuo­to­sios pės­ti­nin­kų bri­ga­dos „Ge­le­ži­nis Vil­kas“ pra­ty­bas.

„Pra­ty­bo­se „Me­džio­to­jas“ spa­lio pra­džio­je tre­ni­ruo­sis apie 1200 ka­rių iš Lie­tu­vos, JAV, Ka­na­dos, Lat­vi­jos, Len­ki­jos ir Vo­kie­ti­jos. Jie at­liks prieš­tan­ki­nes ope­ra­ci­jas iden­ti­fi­kuo­da­mi ir nai­kin­da­mi prieš­iš­kų pa­jė­gų tai­ki­nius. NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ba­ta­lio­no ko­vi­nės gru­pės ka­riai kar­tu su bri­ga­dos „Ge­le­ži­nis Vil­kas“ Di­džio­sios ku­ni­gaikš­tie­nės Bi­ru­tės ulo­nų ba­ta­lio­nu tre­ni­ruo­sis an­tro­je spa­lio pu­sė­je“, – pra­ne­šė KAM.