Lietuva nesitiki Baltarusijos keršto dėl Astravo AE
Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė ne­si­ti­ki, kad Bal­ta­ru­si­ja ga­lė­tų im­tis at­sa­ko­mų­jų prie­mo­nių Lie­tu­vos at­žvil­giu, ša­liai ban­dant blo­kuo­ti As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės pro­jek­tą, pir­ma­die­nį pa­skelb­ta­me in­ter­viu par­eiš­kė ener­ge­ti­kos mi­nis­tras Ro­kas Ma­siu­lis.

Mi­nis­tro tei­gi­mu, bal­ta­ru­siš­kų pre­kių tran­zi­tas per Klai­pė­dos uos­tą ir at­omi­nės elek­tri­nės sta­ty­bos „nė­ra su­si­ję klau­si­mai“.

„Teig­ti, kad bal­ta­ru­siai tam ti­kra pra­sme ga­lė­tų ker­šy­ti Lie­tu­vai ki­to­se sri­ty­se, ne­ma­nau, kad yra pa­grįs­ta“, – sa­kė R.Ma­siu­lis Eu­ro­pos hu­ma­ni­ta­ri­nio uni­ver­si­te­to Me­di­jų cen­trui duo­ta­me in­ter­viu, ku­ris par­eng­tas bend­ra­dar­biau­jant su BNS.

Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė tei­gia, kad Bal­ta­ru­si­ja ne­si­lai­ko sau­gu­mo ir ap­lin­ko­sau­gos stan­dar­tų, sta­ty­da­ma at­omi­nę elek­tri­nę As­tra­ve 50 ki­lo­me­trų nuo Vil­niaus. Šiuo me­tu svars­to­mos ini­cia­ty­vos blo­kuo­ti šio­je jė­gai­nė­je pa­ga­min­tos elek­tros im­por­tą į Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) rin­ką.

Kro­vi­niai iš Bal­ta­ru­si­jos su­da­ro apie treč­da­lį Klai­pė­dos uos­te per­krau­na­mų kro­vi­nių. Bal­ta­ru­si­jos pre­zi­den­tas Alek­sand­ras Lu­ka­šen­ka pa­sta­rai­siais me­tais ke­le­tą kar­tų skir­tin­go­mis pro­go­mis bu­vo par­eiš­kęs, kad jog Mins­kas svars­to su­ma­žin­ti bal­ta­ru­siš­kų kro­vi­nių tran­zi­tą per Klai­pė­dą, jį per­ke­liant į Ru­si­jos uos­tus.

R.Ma­siu­lio tei­gi­mu, Lie­tu­va sie­kia, kad elek­tri­nė bū­tų sta­to­ma ki­to­je vie­to­je, nes at­omi­nio įvy­kio at­ve­ju, Vil­nius „pa­ten­ka į pa­tį karš­čiau­sią epi­cen­trą“. Anot mi­nis­tro, ne­ri­mą ke­lia tai, kad prieš sta­ty­bą ne­bu­vo at­lik­ti seis­mi­niai ty­ri­mai, nors per pa­sta­ruo­sius 150 me­tų to­je vie­to­je yra įvy­kę pen­ki že­mės dre­bė­ji­mai nuo 5 iki 7 ba­lų pa­gal Rich­te­rio ska­lę. Lie­tu­va taip pat ne­ri­mau­ja dėl to, kad au­ši­ni­mui bū­tų nau­do­ja­mas Ne­ries upės van­duo.

„Jei­gu jė­gai­nė ne­ga­li bū­ti pa­trauk­ta, ji tu­rė­tų bū­ti pa­sta­ty­ta pa­gal tarp­tau­ti­nius stan­dar­tus“, – kal­bė­jo R.Ma­siu­lis.

R.Ma­siu­lis ne­se­niai krei­pė­si į Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Suo­mi­jos ir Len­ki­jos mi­nis­trus, ra­gin­da­mas „pa­siųs­ti aiš­kų sig­na­lą, kad ES ne­bus pri­ima­ma elek­tra, ku­ri ga­mi­na­ma pa­žei­džiant tarp­tau­ti­nius bran­duo­li­nės sau­gos re­gu­lia­vi­mus“.

Opo­zi­ci­jo­je esan­tys kon­ser­va­to­riai ti­ki­na, kad to­kių prie­mo­nių ne­pa­kan­ka sie­kiant už­kirs­ti ke­lią As­tra­vo pro­jek­tui. Jie siū­lo pa­sie­ny­je įreng­ti kon­ver­te­rius, kad bū­tų už­kirs­tas ke­lias elek­tros srau­tui iš Bal­ta­ru­si­jos.

Tiek ne­par­ti­nis R.Ma­siu­lis, ku­rį į par­ei­gas de­le­ga­vo Dar­bo par­ti­ja, tiek kon­ser­va­to­riai dėl šio pro­jek­to siū­lo pa­si­ra­šy­ti po­li­ti­nių par­ti­jų su­si­ta­ri­mą.

At­omi­nę elek­tri­nę Bal­ta­ru­si­jo­je sta­to Ru­si­jos bran­duo­li­nės ener­ge­ti­kos kor­po­ra­ci­ja „Ro­sa­tom“. Bal­ta­ru­si­ja tei­gia, kad pir­ma­sis As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės blo­kas ga­li bū­ti pa­leis­tas 2018 me­tais.

Mins­kas ne kar­tą at­me­tė Lie­tu­vos prie­kaiš­tus, sa­ky­da­mas, kad at­omi­nė­je elek­tri­nė­je už­ti­krins aukš­čiau­sius sau­gu­mo stan­dar­tus.