Lietuva nepritaria naujai iniciatyvai dėl pabėgėlių perkėlimo
Lie­tu­va ir ki­tos Vi­du­rio bei Ry­tų Eu­ro­pos ša­lys ne­pri­ta­ria nau­jai Briu­se­lio ini­cia­ty­vai dėl pa­pil­do­mo pa­bė­gė­lių per­kė­li­mo iš Tur­ki­jos.

Ap­tar­ti nau­ją ini­cia­ty­vą Briu­se­ly­je penk­ta­die­nį Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pa­kvie­tė Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vals­ty­bių ir vy­riau­sy­bių at­sto­vus, va­di­na­muo­sius „šer­pas“.

Anot dip­lo­ma­tų, reikš­da­mi ne­igia­mą nu­sis­ta­ty­mą, Lie­tu­vos ir dau­gu­mos ki­tų re­gio­no ša­lių at­sto­vai nu­spren­dė de­le­guo­ti že­mes­nio ran­go dip­lo­ma­tus.

„Lie­tu­va jau yra nu­spren­du­si per­kel­ti 70 pa­bė­gė­lių iš Tur­ki­jos pa­gal anks­tes­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus. Jo­kio­se nau­jo­se sche­mo­se da­ly­vau­ti šia­me eta­pe ne­pla­nuo­ja­me, to­dėl Ko­mi­si­jos ini­ci­juo­ta­me su­si­ti­ki­me Lie­tu­vai at­sto­vau­ja dip­lo­ma­tas iš Lie­tu­vos at­sto­vy­bės prie ES“, – BNS penk­ta­die­nį pa­tvir­ti­no pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės pa­ta­rė­jas Re­nal­das Vaisb­ro­das.

Briu­se­lis siū­lo nau­ją pla­ną dėl pa­bė­gė­lių per­kė­li­mo iš Tur­ki­jos pri­sta­ty­ti ES ly­de­rių su­si­ti­ki­me gruo­džio 17–18 die­no­mis. Dip­lo­ma­tų tei­gi­mu, nau­ja prog­ra­ma kol kas nu­ma­to­ma kaip sa­va­no­riš­ka sche­ma, dėl nau­jo pri­ima­mo pa­bė­gė­lių skai­čiaus dar ne­nusp­ręs­ta.

Pa­grin­di­ne ini­cia­ty­vos rė­mė­ja lai­ko­ma Vo­kie­ti­ja, sa­kan­ti, kad to­kiu bū­du ne­le­ga­lią mig­ra­ci­ją ga­li­ma pa­keis­ti le­ga­lia. Ini­cia­ty­vos au­to­riai ti­ki­si, kad pri­im­da­ma pa­bė­gė­lius ES įti­kin­tų Tur­ki­ją griež­čiau sau­go­ti vals­ty­bės sie­ną ir su­ma­žin­ti mig­ran­tų srau­tą į Grai­ki­ją. Nau­jie­nų agen­tū­ros „Reu­ters“ tei­gi­mu, ga­li­my­bę da­ly­vau­ti nau­jo­je sche­mo­je taip pat svars­to Pra­ncū­zi­ja, Bel­gi­ja, Liuk­sem­bur­gas, Aus­tri­ja, Šve­di­ja, Grai­ki­ja, gal­būt Ny­der­lan­dai ir Suo­mi­ja.

ES ša­lys anks­čiau su­si­ta­rė pers­kirs­ty­ti 160 tūkst. prie­globs­čio pra­šy­to­jų iš Ita­li­jos ir Grai­ki­jos į ki­tas ša­lis. Šiai ini­cia­ty­vai griež­čiau­siai prieš­ino­si Len­ki­ja, Veng­ri­ja ir Slo­va­ki­ja, o Lie­tu­va lai­kė­si nuo­sai­kes­nės po­zi­ci­jos ir su­ti­ko su Briu­se­lio siū­ly­mu pri­im­ti 1105 pa­bė­gė­lius per dve­jus me­tus.

Tur­ki­jo­je yra dau­giau nei 2 mln. pa­bė­gė­lių iš Si­ri­jos.