Lietuva nepriims antro afganistaniečio
Lie­tu­va nu­spren­dė ne­priim­ti an­tro­jo af­ga­nis­ta­nie­čio, ku­rio pra­šy­mas su­teik­ti prie­globs­tį bu­vo pa­tal­pin­tas įra­šų sve­tai­nė­je you­tu­be.com.

„Mes pri­ėmė­me spren­di­mą ne­igia­mą jo at­žvil­giu“, – BNS tre­čia­die­nį sa­kė vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras El­vi­nas Jan­ke­vi­čius.

Af­ga­nis­ta­nie­čio Na­zi­ro Ho­na­ro krei­pi­mą­si ang­lų kal­ba į Lie­tu­vą vaiz­do įra­šų sve­tai­nė­je you­tu­be.com pa­skel­bė JAV žur­na­lis­tas Jos­has Fried­ma­nas (Džo­šas Frid­ma­nas). Pa­sak vi­ce­mi­nis­tro, pa­ti­kri­nus jo skel­bia­mus fak­tus pa­aiš­kė­jo, kad da­lis jų ne­ati­tin­ka rea­lios si­tua­ci­jos.

„To­kia pra­kti­ka, kai de­da­ma in­for­ma­ci­ja į „You­tu­be“ ir kaž­ko pra­šo­ma, ji nė­ra ofi­cia­li. Mes pa­ti­kri­no­me ir in­for­ma­ci­ja apie jo žyg­dar­bius ir dar­bus ne­pa­sit­vir­ti­no“, – sa­kė E.Jan­ke­vi­čius.

Af­ga­nis­ta­nie­tis įra­še tei­gė dir­bęs Jung­ti­nių Tau­tų re­mia­mo­je tai­kos ir in­teg­ra­ci­jos prog­ra­mo­je, kur ar­ti­mai bend­ra­dar­bia­vo su Lie­tu­vos ka­riais, o jo už­duo­tis bu­vo tar­pi­nin­kau­ti tarp Lie­tu­vos gink­luo­tų­jų pa­jė­gų ir Ta­li­ba­no – tai, anot jo, vė­liau at­sig­rę­žė prieš jo sau­gu­mą. Pa­sak vi­ce­mi­nis­tro, šiuo­se tei­gi­niuo­se yra da­lis tie­sos, ta­čiau šio af­ga­nis­ta­nie­čio in­dė­lis „bu­vo ga­nė­ti­nai ma­žas“.

Ko­vo pa­bai­go­je J.Frid­ma­nas pa­skel­bė ki­tą įra­šą iš tos pa­čios pa­bė­gė­lių sto­vyk­los, ku­ria­me lie­tu­viams ka­riams Af­ga­nis­ta­ne Go­ro pro­vin­ci­jo­je ver­tė­ja­vęs Ab­dul Ba­sir You­su­si (Ab­dul Ba­si­ras Ju­su­sis) krei­pė­si lie­tu­viš­kai, pra­šy­da­mas prie­globs­čio. Į ži­niask­lai­do­je ir so­cia­li­niuo­se tink­luo­se iš­pli­tu­sį įra­šą grei­tai su­rea­ga­vo Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bės at­sto­vai – af­ga­nis­ta­nie­tis jau po sa­vai­tės at­skri­do į Lie­tu­vą, šiuo me­tu jo prie­globs­čio pra­šy­mas svars­to­mas.

Pa­sak E.Jan­ke­vi­čiaus, po šios is­to­ri­jos pa­si­ro­dė dar ke­li pa­na­šūs pra­šy­mai, ku­riuo­se as­me­nys tei­gia dir­bę su Lie­tu­vos ka­riais.

„To­kie ban­dy­mai ir pra­šy­mai bu­vo ir iš ki­tų as­me­nų – jau ne vie­na in­for­ma­ci­ja, o daug dau­giau dėl to­kių pra­šy­mų ne­pa­sit­vir­ti­no“, – sa­kė vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras.