Lietuva nepirks elektros iš Astravo
Sei­mas ket­vir­ta­die­nį pri­ėmė spren­di­mą ri­bo­ti elek­tros im­por­tą iš Bal­ta­ru­si­jo­je sta­to­mos As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės ir ki­tų ne­sau­gių tre­čių­jų ša­lių bran­duo­li­nių jė­gai­nių.

Par­la­men­ta­rai pri­ėmė Bū­ti­nų­jų prie­mo­nių, skir­tų ap­si­sau­go­ti nuo tre­čių­jų ša­lių ne­sau­gių bran­duo­li­nių elek­tri­nių ke­lia­mų grės­mių įsta­ty­mą. Už jį bal­sa­vo 87 Sei­mo na­riai, vie­nas su­si­lai­kė.

Ne­sau­gia bus va­di­na­ma kai­my­ni­nės ša­lies bran­duo­li­nė elek­tri­nė, ku­rią sta­tant ir jai vei­kiant ne­si­lai­ko­ma ap­lin­ko­sau­gos ar bran­duo­li­nės ir ra­dia­ci­nės sau­gos rei­ka­la­vi­mų, pa­žeis­ti tarp­tau­ti­niai su­si­ta­ri­mai bei kon­ven­ci­jos ir ku­ri dėl geog­ra­fi­nės pa­dė­ties ar tech­no­lo­gi­nių ypa­tu­mų ke­lia grės­mę Lie­tu­vos na­cio­na­li­niam sau­gu­mui, ap­lin­kai ir vi­suo­me­nės svei­ka­tai.

Įsta­ty­me įtvir­tin­ta, kad į Lie­tu­vos rin­ką ne­ga­li pa­tek­ti elek­tra iš to­kių elek­tri­nių, iš­sky­rus, jei ji bū­ti­na ša­lies ener­ge­ti­kos sis­te­mos pa­ti­ki­mu­mui, be to, Kruo­nio hid­roa­ku­mu­lia­ci­nė elek­tri­nė ne­ga­li bū­ti nau­do­ja­mi šių jė­gai­nių elek­tros aku­mu­lia­vi­mui.

Ener­ge­ti­kos mi­nis­tras Žy­gi­man­tas Vai­čiū­nas anks­čiau tei­gė, kad As­tra­vo at­omi­nė elek­tri­nė ir šiuo me­tu Ka­ra­liau­čiu­je su­stab­dy­tas AE pro­jek­tas ke­lia grės­mę Lie­tu­vai, pa­žei­džia Bran­duo­li­nės sau­gos kon­ven­ci­ją, rei­ka­lau­jan­čią de­rin­ti aikš­te­lių par­in­ki­mą su kai­my­ni­nė­mis vals­ty­bė­mis ir įver­tin­ti jų po­vei­kį bei ga­li­mą ža­lą jų žmo­nėms, gam­tai ir ur­ba­nis­ti­nei ap­lin­kai.

Per­nai bir­že­lį Vy­riau­sy­bė pri­ta­rė elek­tros, pa­ga­min­tos As­tra­vo AE ir ki­to­se tre­čio­se ša­ly­se, em­bar­go pla­nui, pa­gal ku­rį jos im­por­tas į Lie­tu­vą, o kar­tu ir į ki­tas ES ša­lis, bus ri­bo­ja­mas per elek­tros bir­žos „Nord Pool“ Lie­tu­vos zo­ną. Ne­se­niai prie Lie­tu­vos ini­cia­ty­vos par­eiš­kė pri­si­jun­gian­ti ir Len­ki­ja.

50 ki­lo­me­trų nuo Vil­niaus sta­to­mo­je As­tra­vo AE nuo­lat įvyks­ta įvai­rūs in­ci­den­tai, ku­rie Lie­tu­vai ke­lia abe­jo­nių dėl jė­gai­nės sau­gu­mo. Jė­gai­nė­je bus įreng­ti du reak­to­riai, ku­rių kiek­vie­no ga­lia – 1200 me­ga­va­tų. Pir­mą­jį reak­to­rių pla­nuo­ja­ma įjung­ti 2019-ai­siais, o an­trą­jį – 2020 me­tais.

Gab­rie­lius Lands­ber­gis: Lie­tu­va dar kar­tą įrodė

„Po bal­sa­vi­mo pri­tar­ta As­tra­vo įsta­ty­mui. 67.000 žmo­nių va­lia įvyk­dy­ta. Lie­tu­va ne­be­pirks elek­tros ener­gi­jos iš ne­sau­gių at­omi­nių elek­tri­nių. Pir­mo­ji ei­lė­je – Pu­ti­no Bal­ta­ru­si­jo­je sta­to­ma As­tra­vo AE. Ki­tas žings­nis – at­si­jun­gi­mas nuo so­vie­ti­nio elek­tros tink­lo ir pri­si­jun­gi­mas prie Va­ka­rų Eu­ro­pos tink­lų.

Spau­di­mas Bal­ta­ru­si­jai au­ga – kuo to­liau, tuo As­tra­vo at­ei­tis da­ro­si la­biau mig­lo­ta. Kol ne­vė­lu, Lu­ka­šen­ka tu­ri su­stab­dy­ti sta­ty­bas. Lie­tu­va dar sy­kį par­odė, kad yra pa­si­ren­gu­si gin­tis ne tik nuo prieš­iš­kos ka­riuo­me­nės, bet ir nuo prieš­iš­kų sta­ty­bų,“ – so­cia­li­nia­me tink­le feis­bu­ke pa­si­da­li­jo Gab­rie­lius Lands­ber­gis.