Lietuva nenusilenks Rusijos karinei galiai
Mū­sų ša­lis nu­spren­dė ig­no­ruo­ti ge­gu­žės 9-ąją Mask­vo­je vyk­sian­tį ka­ri­nį par­adą. Tai, kad šia­me ren­gi­ny­je nie­kas Lie­tu­vai ne­ats­to­vaus, po­li­ti­kų ir eks­per­tų ver­ti­ni­mu, yra nuo­sek­li po­zi­ci­ja, ati­tin­kan­ti mū­sų dek­la­ruo­ja­mas už­sie­nio po­li­ti­kos nuo­sta­tas.

70-ąsias per­ga­lės An­tra­ja­me pa­sau­li­nia­me ka­re me­ti­nes ka­ri­niu par­adu Rau­do­no­jo­je aikš­tė­je mi­nė­sian­ti Ru­si­ja su­lauks ne­daug aukš­čiau­sio ran­go sve­čių iš už­sie­nio. Be­veik vi­si Va­ka­rų vals­ty­bių va­do­vai at­si­sa­kė at­vyk­ti į ren­gi­nį, jie vie­toj sa­vęs de­le­guos Mask­vo­je re­zi­duo­jan­čius am­ba­sa­do­rius. Ta­čiau Lie­tu­va žen­gė dar to­liau ir nu­spren­dė, kad par­ade ne­pa­si­ro­dys nei mū­sų ša­lies am­ba­sa­do­rius, nei ki­ti dip­lo­ma­tai.

Švęs ir Kry­mo aneksiją

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė va­kar sa­kė, kad Lie­tu­va ver­ti­na ir su­pran­ta An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro pa­bai­gos reikš­mę, to­dėl jo au­kas pa­gerbs ge­gu­žės 8 die­ną kar­tu su vi­sa Eu­ro­pa. Esą ne­de­ra siųs­ti at­sto­vų ste­bė­ti Mask­vo­je vyk­sian­čio ka­ri­nio par­ado. „Ne­ma­nau, kad rei­kia žiū­rė­ti ka­ri­nį par­adą, per ku­rį bus ne­ša­ma ir oku­puo­to Kry­mo vė­lia­va“, - pa­brė­žė ša­lies va­do­vė.

Anot prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus, ge­gu­žės 9-oji Lie­tu­vai nė­ra šven­tė. „Lie­tu­vos vals­ty­bė ne­da­ly­va­vo An­tra­ja­me pa­sau­li­nia­me ka­re, tad el­gia­mės ti­krai tei­sin­gai. Po ka­ro, kaip ži­no­te, mes 50 me­tų bu­vo­me oku­puo­ti. Kaip ga­li­me džiaug­tis lais­ve ir kar­tu mi­nė­ti šią die­ną kaip šven­tę? Jei­gu po An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro si­tua­ci­ja bū­tų bu­vu­si ki­to­kia ir mū­sų ne­bū­tų oku­pa­vę, be abe­jo, ver­ti­ni­mai bū­tų vi­sai ki­ti“, - tvir­ti­no jis.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius mi­nė­jo, kad Lie­tu­va vi­sų ren­gi­nių ne­boi­ko­tuos - mū­sų ša­lies am­ba­sa­do­rius Ru­si­jo­je Re­mi­gi­jus Mo­tu­zas pa­dės gė­lių prie Ne­ži­no­mo ka­rei­vio ka­po, da­ly­vaus mi­nė­ji­muo­se. „Jo ne­bus vie­nin­te­lia­me ren­gi­ny­je - ka­ri­nia­me par­ade. Ne­no­ri­me da­ly­vau­ti par­ade, per ku­rį bus šven­čia­ma ne tik per­ga­lė An­tra­ja­me pa­sau­li­nia­me ka­re, bet ir ne­tei­sė­ta Kry­mo anek­si­ja. Ja­me žy­giuos ta pa­ti ka­riuo­me­nė, ku­ri tai da­rė. To­kia yra mū­sų po­zi­ci­ja, ir ne­ma­ny­čiau, kad ji tu­rė­tų bū­ti la­bai dra­ma­ti­zuo­ja­ma“, - aiš­ki­no mi­nis­tras.

Kraš­tu­ti­nis sprendimas

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las ma­no, jog at­si­sa­ky­ti vyk­ti į ka­ri­nį par­adą - "nor­ma­lus spren­di­mas". Jis taip pat pa­ti­ki­no, kad mū­sų ša­lies at­sto­vai tin­ka­mai pa­gerbs žu­vu­sių­jų An­tra­ja­me pa­sau­li­nia­me ka­re at­mi­ni­mą, tie­siog ne­da­ly­vaus par­ade, ku­ria­me grei­čiau­siai „mar­ši­ruos Kry­mo nu­ga­lė­to­jai“. „Ži­no­ma, tai ga­na kraš­tu­ti­nis spren­di­mas. Ne­abe­jo­ti­na, jog Ru­si­ja į jį su­rea­guos“, - spė­jo po­li­ti­kas.

Vis dėl­to tai, kad ge­gu­žės 9-osios ka­ri­nia­me par­ade nie­kas ne­ats­to­vaus Lie­tu­vai, anot G. Kir­ki­lo, ne­tu­rės di­des­nės įta­kos dvi­ša­liams san­ty­kiams su Ru­si­ja, nes jie ir taip šal­ti. Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko nuo­mo­ne, spren­di­mą ig­no­ruo­ti ka­ri­nį par­adą lė­mė ir įvy­kiai Ukrai­no­je, sie­kis par­ody­ti dar di­des­nį so­li­da­ru­mą su šia vals­ty­be ir skir­tin­gas is­to­ri­jos ver­ti­ni­mas. An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro pa­bai­ga Lie­tu­vai reiš­kė 50 me­tų tru­ku­sią so­vie­tų oku­pa­ci­ją.

Ne­ga­li­me sto­vė­ti šalia

Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to na­rys Kęs­tu­tis Ma­siu­lis pa­lai­ko spren­di­mą ig­no­ruo­ti ka­ri­nį par­adą. „Ku­riam iš par­ei­gū­nų de­rė­tų sto­vė­ti ša­lia Vla­di­mi­ro Pu­ti­no, kai jis vyk­do ag­re­sy­vią po­li­ti­ką Ukrai­no­je, fak­tiš­kai kei­čia vi­są po An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro Eu­ro­po­je nu­sis­to­vė­ju­sią tvar­ką? Dar ne­se­niai Ru­si­jos pre­zi­den­tas par­eiš­kė, kad Kry­mo anek­si­ją lai­ko vi­siš­kai tei­sin­gu ir nor­ma­liu da­ly­ku. Kaip ga­li­me at­sis­to­ti ša­lia jo ir ap­si­mes­ti, jog vis­kas ge­rai?“ - kal­bė­jo par­la­men­ta­ras.

K. Ma­siu­lis svars­tė, kad ki­tos vals­ty­bės, siun­čian­čios sa­vo at­sto­vus ste­bė­ti ka­ri­nio par­ado, ban­do iš­lai­ky­ti ge­rą to­ną, ne­už­trenk­ti Ru­si­jai du­rų. Jis ne­ma­no, kad Lie­tu­vai rei­kė­tų bai­min­tis ko­kių nors pa­pil­do­mų sank­ci­jų iš Ru­si­jos. „Mo­ra­lės di­men­si­ja mū­sų už­sie­nio po­li­ti­ko­je vi­sa­da bu­vo svar­bi. Džiau­giuo­si, kad ir val­dant so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vau­ja­mai koa­li­ci­jai be­veik nie­kas ne­si­kei­čia, ir šiuo po­žiū­riu ly­de­riau­ja­me. Lei­džia­me sau taip elg­tis ir su­lau­kia­me ne­ma­žai pa­gar­bos iš tų žmo­nių bei tau­tų, ku­rios ma­no, jog po­li­ti­ko­je gro­buo­niš­kas el­ge­sys ne­ga­li­mas“, - sa­kė K. Ma­siu­lis.

Ru­si­jos neįaudrins

Po­li­to­lo­gas Rai­mun­das Lo­pa­ta spren­di­mą ne­da­ly­vau­ti ka­ri­nia­me par­ade ver­ti­na kaip nuo­sek­lią po­zi­ci­ją, ati­tin­kan­čią mū­sų dek­la­ruo­ja­mas už­sie­nio po­li­ti­kos nuo­sta­tas.

Po­li­to­lo­gas To­mas Ja­ne­liū­nas taip pat ne­ma­to nie­ko ypa­tin­ga, kad Lie­tu­va boi­ko­tuos ka­ri­nį par­adą Rau­do­no­jo­je aikš­tė­je. Pa­grin­di­nis klau­si­mas bu­vo, ar šia­me ren­gi­ny­je da­ly­vaus Va­ka­rų vals­ty­bių ly­de­riai. Tai, kad dau­gu­ma jų nu­spren­dė ne­vyk­ti į Mask­vą, o ša­lims par­ade bus at­sto­vau­ja­ma že­mes­niu ly­giu, ro­do ne­pri­ta­ri­mą Ru­si­jos vyk­do­mai po­li­ti­kai. „Lie­tu­va tai ro­do pa­čiu aki­vaiz­džiau­siu bū­du - aps­kri­tai ne­svars­ty­da­ma, ko­kiu ly­giu jai tu­rė­tų bū­ti at­sto­vau­ja­ma“, - pa­žy­mė­jo po­li­to­lo­gas.

Anot T. Ja­ne­liū­no, spren­di­mas boi­ko­tuo­ti ka­ri­nį par­adą - aiš­kus dip­lo­ma­ti­nis ženk­las. Ta­čiau tai nė­ra kas nors to­kio, į ką Ru­si­ja ga­lė­tų aud­rin­gai su­rea­guo­ti. Dvi­ša­liai san­ty­kiai ir taip šal­ti, tad šis žings­nis nie­ko ne­pa­keis.