Lietuva neįsileido Aleksandrovo ansamblio
Alek­sand­ro­vo var­do an­samb­lio cho­ras, ge­riau ži­no­mas kaip Rau­do­no­sios ar­mi­jos, pri­ta­riant ba­la­lai­koms, trau­kia per­nai su­kur­tą him­ną „Man­da­gūs žmo­nės“. Jaus­min­gas prie­dai­nis skel­bia, kad: „Man­da­gūs žmo­nės iš­sau­gos Tė­vy­nės šlo­vę ir gar­bę.“ Tai odė iki dan­tų gink­luo­tiems ru­sų ka­riš­kiams, ku­rie per­nai prieš pat re­fe­ren­du­mą pa­si­ro­dė Kry­me.

„Man­da­gių žmo­nių“ ter­mi­ną nau­do­jo ir Ru­si­jos pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas, aiš­kin­da­mas, kad šie ka­riai – sa­vi­gy­nos bū­rių sa­va­no­riai, vė­liau pri­pa­ži­nęs, kad iš tie­sų Kry­me at­si­ra­dę „man­da­gūs žmo­nės“ – Ru­si­jos spe­cia­lių­jų pa­jė­gų ka­riai.

Šią ir daug Ru­si­jos pa­trio­ti­nę dva­sią ke­lian­čių dai­nų Rau­do­no­sios ar­mi­jos cho­ris­tai at­ve­žė į Eu­ro­pą. Or­ga­ni­za­to­riai skel­bia, kad ne­tru­kus at­eis ir Bal­ti­jos vals­ty­bių ei­lė.

Eks­per­to tei­gi­mu, pa­grin­di­nis Ru­si­jos ka­ri­nių ar­tis­tų tiks­las – kel­ti ru­sų ko­vi­nę dva­sią, o kai­my­nų – su­gniuž­dy­ti.

„Va­ka­ruo­se ši­tą pro­duk­tą ga­li­ma pra­kiš­ti kaip ne­va ko­kią eg­zo­ti­ką, ir gal­būt ko­mer­ci­niu pa­grin­du ten žmo­nės su­si­ren­ka pa­si­žiū­rė­ti ru­dų meš­kų ir ba­la­lai­kų. Tai ga­li­ma pa­va­din­ti kul­tū­ros mi­li­ta­ri­za­ci­ja. Iš es­mės minkš­to­sios ga­lios kla­si­ki­nis apib­rė­ži­mas reiš­kia, kad rei­kia po­zi­ty­vio­mis prie­mo­nė­mis sau prieš­iš­kas ar­ba ne­utra­lias au­di­to­ri­jas pa­vers­ti pa­lan­kias sau“, – aiš­ki­na Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos de­par­ta­men­to spe­cia­lis­tas Ka­ro­lis Zi­ka­ras.

Šią sa­vai­tę bū­ta įvai­rių spė­lio­nių, kas gi or­ga­ni­zuo­ja Ru­si­jos pa­si­ro­dy­mą Lie­tu­vo­je gruo­džio 6 d. Ru­si­jos dip­lo­ma­tai mums at­sklei­dė, kad vi­są tu­rą po Eu­ro­pą ren­gia du or­ga­ni­za­to­riai. Bal­ti­jos ša­lys iš­skir­tos.

„Po Bal­ti­jos ša­lis juos ve­žios lat­viai. Jie čia jau bu­vo, aiš­ki­no­si, klau­si­nė­jo. Lie­tu­vo­je tuo nie­kas ne­už­sii­ma“, – sa­ko Ru­si­jos am­ba­sa­dos Lie­tu­vo­je kul­tū­ros at­ašė And­re­jus Ga­siu­kas.

Aiš­kė­ja, kad iš­di­džiai An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro nu­ga­lė­to­jais pri­sis­ta­tan­tiems Ru­si­jos ka­riš­kiams Bal­ti­jos ša­ly­se drą­sa iš­ga­ra­vo – ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rius sa­ko, kad į Vil­nių, Ry­gą ir Ta­li­ną pla­na­vo at­vyk­ti ke­tu­ris kar­tus ma­žes­nė gru­pė, jų pa­si­ro­dy­mai – tik iš­rink­tie­siems.

„Tai vi­siš­kai už­da­ri ren­gi­niai ve­te­ra­nams, tė­vy­nai­niams ir Ru­si­jos am­ba­sa­dų dar­buo­to­jams. Tai tie­siog Alek­sand­ro­vo an­samb­lio do­va­na jiems“, – tei­gia „ART Mu­sic“ va­do­vas (Lat­vi­ja) Jev­ge­ni­jus So­ti­ko­vas.

Ta­čiau, pa­na­šu, kad Ru­si­jos gy­ny­bos mi­nis­te­ri­jai ne­pa­vyks pa­ma­lo­nin­ti sa­vo ger­bė­jų Lie­tu­vo­je – net ir toks – pa­gal kvie­ti­mus or­ga­ni­zuo­ja­mas – ren­gi­nys žlun­ga. Ne­pa­dė­jo dos­nus fi­nan­sa­vi­mas ir pla­tūs gar­saus lat­vių pro­diu­se­rio ry­šiai Lie­tu­vo­je.

„Mes nu­spren­dė­me Lie­tu­vo­je kon­cer­to ne­or­ga­ni­zuo­ti. Mums at­sa­kė „Pra­mo­gų ban­kas“, „Com­pen­sa“ ir vi­sos sa­lės Vi­sa­gi­ne“, – sa­ko J. So­ti­ko­vas.

Jis tvir­ti­na, kad su­tar­tis nu­ma­to, jog An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro sep­ty­nias­de­šimt­me­čio kon­cer­tai tu­ri vyk­ti tik „iš­va­duo­tų“ vals­ty­bių sos­ti­nė­se, ta­čiau ne­ra­dus sa­lės Vil­niu­je, ieš­ko­ta vie­tos bet kur. Tam pa­si­telk­tos vie­ti­nės pa­jė­gos.

„Krei­piau­si į sa­vo drau­gus, tuo už­siė­mė ma­no bi­čiu­lis Mask­vos na­mų di­rek­to­rius Alek­sand­ras Ma­ka­ro­vas“, – tei­gia „ART Mu­sic“ va­do­vas.

A. Ma­ka­ro­vas – už Ru­si­jos pi­ni­gus Vil­niu­je sta­to­mo kul­tū­ros cen­tro va­do­vas. Anks­čiau mer­dė­ju­sios sta­ty­bos da­bar, kai Ru­si­ja įsu­ko in­for­ma­ci­nį ka­rą, smar­kiai su­in­ten­sy­vė­jo.

A. Ma­ka­ro­vas ne­at­si­lie­pė į lai­dos „Sa­vai­tė“ žur­na­lis­tų skam­bu­čius.

Tuo me­tu Vi­sa­gi­ne jau be­veik bu­vo su­tar­ta dėl nuo­mos. Mies­to kul­tū­ros cen­tro va­do­vė Da­nu­tė Mor­kū­nie­nė sa­kė, kad vie­ną iš sa­lių gruo­džio 6 d. re­zer­va­vo vie­šo­ji įstai­ga me­no ga­le­ri­ja „Aukš­tai­ti­jos eže­rai“. Šios ga­le­ri­jos va­do­vė Ga­li­na Tig­ri­jev­na Udo­ven­ko yra ir Ru­si­jos tė­vy­nai­nių ta­ry­bos na­rė. Jos ga­le­ri­ja pa­lai­ko da­ly­ki­nius ry­šius su Ru­si­jos am­ba­sa­da, Sankt Pe­ter­bur­go vy­riau­sy­be. Kul­tū­ros cen­tro va­do­vė ti­ki­na ne­ži­no­ju­si, kon­kre­čiai ko­kiam tiks­lui iš­nuo­mo­ja­ma sa­lė, ta­čiau nuo­mi­nin­kė tai ne­igia.

„Aš nuo jos nie­ko ne­slė­piau. Man skam­bi­no iš an­samb­lio di­rek­ci­jos, bend­ra­vau su So­ti­ko­vu. Tai už­da­ras ren­gi­nys sta­ty­bi­nin­kams. Vi­si „Va­ka­rų sta­ty­bos“ val­dy­bos sta­ty­bi­nin­kai yra Ru­si­jos tė­vy­nai­niai, ku­rie at­va­žia­vo iš vi­sos So­vie­tų są­jun­gos, tuš­čio­je vie­to­je pa­sta­tė at­omi­nę ir Snieč­kų“, – me­no ga­le­ri­jos „Aukš­tai­ti­jos eže­rai“ di­rek­to­rė G. Udo­ven­ko.

Ru­si­jos in­for­ma­ci­nius ka­rus ty­ri­nė­jan­tis po­li­to­lo­gas Ne­ri­jus Ma­liu­ke­vi­čius svars­to, kad Mask­va da­bar ga­li ban­dy­ti su­kel­ti ažio­ta­žą, Lie­tu­vo­je pa­tir­tą fias­ko iš­nau­do­ti pro­pa­gan­di­niais tiks­lais su­prie­ši­nant Lie­tu­vą su Eu­ro­pos vals­ty­bė­mis, ku­rios įsi­lei­do uni­for­muo­tus Ru­si­jos ar­tis­tus.

„A­ki­vaiz­du, kad tą ažio­ta­žą ban­do­ma pa­nau­do­ti ir po­li­ti­niais tiks­lais, jį kaip tik de­mons­truo­ti, to skan­da­lo gal­būt net ir siek­ti“, – ti­ki­na VU Tarp­tau­ti­nių moks­lų ir po­li­ti­kos ins­ti­tu­to dės­ty­to­jas dr. Ne­ri­jus Ma­liu­ke­vi­čius.

Lie­tu­vos pra­mo­gų sa­les val­dan­tys vers­li­nin­kai sa­ko, kad su Ru­si­jos at­li­kė­jais dirb­ti vis su­nkiau – ne­ga­li prog­no­zuo­ti, ko­kias ne­ma­lo­nias staig­me­nas pa­teiks. Prieš mė­ne­sį sos­ti­nė­je Ru­sų šan­so­no fest­va­ly­je gru­pės „Vla­di­mir“ vo­ka­lis­tas ne­ti­kė­tai už­trau­kė: „Kry­mas mū­sų!“

„Mes ne­ga­lė­jo­me nie­kaip su­stab­dy­ti tos dai­nos ir pa­tys bu­vom šo­ki­ruo­ti ir ne­ti­kė­tai nu­ste­bin­ti. Nors jų bu­vo pri­myg­ti­nai pra­šy­ta bū­ti po­li­tiš­kai ko­rek­tiš­kiems, jie vis tiek pa­da­rė ant sce­nos tai, ką no­rė­jo“ kon­cer­tų sa­lės „Com­pen­sa“ va­dy­bi­nin­kė Gin­ta­rė Bin­ke­vi­čiū­tė.

Ru­si­jos šou žvaigž­dės sa­vo tė­vy­nė­je daž­nai vie­to­je puo­šnaus rū­bo vil­ki ka­riš­ką mi­li­nę. Štai ne­se­niai Lie­tu­vo­je kon­cer­ta­vu­si Je­le­na Vaen­ga drau­ge su Alek­sand­ro­vo an­samb­liu ra­gi­na ei­ti į „šven­tą­jį ka­rą“. Duo­klę ati­da­vė net sek­sua­lu­sis Di­ma Bi­la­nas, per­nai anek­suo­ta­me Kry­me fil­ma­vęs sa­vo kli­pą. Pa­sta­ro­jo kon­cer­tas su­pla­nuo­tas Vil­niu­je va­sa­rio 23 d., kaip tik per Ru­si­jos ka­riuo­me­nės die­ną.