Lietuva nebesikrato šimtų pabėgėlių
Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės siū­ly­mas į Lie­tu­vą per­kel­ti iki 250 pa­bė­gė­lių po­li­ti­kams ne­atro­do itin gąs­di­nan­tis. Da­lis jų įsi­ti­ki­nę, kad bū­tu­me pa­jė­gūs pa­si­rū­pin­ti prie­globs­čio pra­šy­to­jais, ypač jei­gu pa­pil­do­mą fi­nan­sa­vi­mą skir­tų Eu­ro­pos Są­jun­ga (ES).

D. Gry­baus­kai­tės tei­gi­mu, mū­sų ša­lies skai­čia­vi­mais, ku­rie pa­teik­ti Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai (EK), Lie­tu­vo­je bū­tų ga­li­ma pri­im­ti iki 250 pa­bė­gė­lių. Esą to­kie skai­čia­vi­mai gau­ti su­da­rius for­mu­lę, į ku­rią įtrauk­tas gy­ven­to­jų skai­čius ir ša­lies bend­ra­sis vi­daus pro­duk­tas (BVP). To­kį ga­li­mą pri­im­ti pa­bė­gė­lių skai­čių pre­zi­den­tė siū­lys Vy­riau­sy­bei įtvir­tin­ti nu­ta­ri­mu.

Vi­sos Af­ri­kos neperkelsime

EK siū­lo Lie­tu­vo­je ap­gy­ven­din­ti per 700 pa­bė­gė­lių. Ta­čiau D. Gry­baus­kai­tei to­kia for­mu­lė yra su­nkiai su­pran­ta­ma. Kar­tu pre­zi­den­tė pa­žy­mė­jo, kad pa­skirs­ty­ti pa­bė­gė­lius po ES ša­lis yra ne­tei­sin­gas ir ne­tiks­lin­gas im­ig­ra­ci­jos prob­le­mos spren­di­mo bū­das. „Vi­sos Af­ri­kos vis tiek į Eu­ro­pą ne­per­kel­si­me. Ma­to­me aiš­kius kon­tra­ban­dos vers­lo po­žy­mius, to­dėl, pa­sy­viai rea­guo­da­mi ir tik skirs­ty­da­mi žmo­nes po Eu­ro­pą, ska­tin­tu­me to­kio vers­lo kles­tė­ji­mą“, - sa­kė ji.

Prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus at­sto­vė spau­dai Eve­li­na But­ku­tė-Laz­daus­kie­nė tei­gė, kad Vy­riau­sy­bė svars­tys pre­zi­den­tės siū­ly­mą. Pa­bė­gė­lių pa­skirs­ty­mo po ES ša­lis klau­si­mas bus spren­džia­mas ir ki­tą sa­vai­tę Briu­se­ly­je vyk­sian­čio­je Bend­ri­jos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trų ta­ry­bo­je.

E. But­ku­tė-Laz­daus­kie­nė pa­kar­to­jo Vy­riau­sy­bės po­zi­ci­ją, jog bū­tų ge­riau­sia, kad kiek­vie­na ša­lis sa­va­no­riš­ku­mo pri­nci­pu ga­lė­tų pa­si­rink­ti pri­ima­mų pa­bė­gė­lių skai­čių. Be to, bū­ti­na at­siž­velg­ti į vals­ty­bės ga­li­my­bes. „Jei­gu kal­ba­me apie 250 pa­bė­gė­lių, mums rei­kė­tų kel­ti klau­si­mą dėl pa­pil­do­mo fi­nan­sa­vi­mo“, - sa­kė prem­je­ro at­sto­vė spau­dai.

Rei­kės pa­pil­do­mų lėšų

Sei­mo Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to (ERK) pir­mi­nin­kas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las ma­no, kad Lie­tu­va ga­li pri­im­ti iki 250 pa­bė­gė­lių. Jis pa­žy­mė­jo, kad tu­ri­me so­li­da­ri­zuo­tis su Pie­tų Eu­ro­pos ša­li­mis, pa­ti­rian­čio­mis di­džiu­lį pa­bė­gė­lių antp­lū­dį. „Kri­zė yra rim­ta. Vien Ita­li­jo­je šiuo me­tu yra apie 100 tūkst. to­kių žmo­nių. ES ša­lys pa­gal įvai­rius kri­te­ri­jus - gy­ve­ni­mo ly­gį, BVP ir ki­tus - tu­ri da­ly­tis šia naš­ta“, - aiš­ki­no jis.

G. Kir­ki­las svars­tė, kad 250 pa­bė­gė­lių į Lie­tu­vą ga­lė­tų at­vyk­ti pa­ma­žu per po­rą me­tų. Mū­sų ša­lis jiems tu­rė­tų su­teik­ti būs­tą, pa­si­rū­pin­ti pra­gy­ve­ni­mu ir ga­li­ma in­teg­ra­ci­ja, jei­gu jie no­rės lik­ti čia gy­ven­ti. Pa­sak po­li­ti­ko, vie­nam pa­bė­gė­liui ES ski­ria 6 tūkst. eu­rų dve­jiems me­tams. „Kal­bos nė­ra, kad ir Lie­tu­va tu­rės pri­si­dė­ti. Tu­ri­me pa­bė­gė­lių cen­trus ir sa­vi­val­dy­bės tu­ri įsi­pa­rei­go­ji­mų juos pri­im­ti. Ti­krai esa­me pa­jė­gūs pri­im­ti apie 250 pa­bė­gė­lių“, - ti­ki­no jis.

G. Kir­ki­las ma­no, kad dau­gu­mai pa­bė­gė­lių Lie­tu­va grei­čiau­siai taps tar­pi­ne sto­te­le pa­ke­liui į Va­ka­rų Eu­ro­pos ša­lis.

Bū­ti­nas in­teg­ra­ci­jos planas

Sei­mo ERK vi­ce­pir­mi­nin­ko Li­no Bal­sio tei­gi­mu, kol kas vie­šu­mo­je pa­si­ro­dan­tys skai­čiai, kiek pa­bė­gė­lių Lie­tu­va ga­lė­tų pri­im­ti, nie­ko ne­reiš­kia. „Da­bar ta sta­di­ja, kai ES vals­ty­bės tu­ri su­si­tar­ti dėl kri­te­ri­jų. Sei­mo ERK kons­ta­ta­vo­me, kad so­li­da­ru­mo pri­nci­pas bū­tų grin­džia­mas skaid­riais, aiš­kiais ir vi­soms na­rėms pri­im­ti­nais kri­te­ri­jais. Taip pat siū­lo­me, kad bū­tų įtrauk­tas sa­va­no­riš­ku­mo pri­nci­pas. Šiuo me­tu sa­ky­ti, 250 ar 710 pa­bė­gė­lių ga­li­me pri­im­ti, nė­ra pra­smės, nes tiek dėl EK for­mu­lės, tiek dėl pre­zi­den­tės pa­siū­ly­to skai­čiaus ga­li bū­ti dis­ku­tuo­ja­ma. Eks­per­tams, vals­ty­bėms na­rėms rei­kia su­sės­ti ir su­si­tar­ti“, - kal­bė­jo jis.

Sei­mo ERK pa­pra­šė, kad Vy­riau­sy­bė per sa­vai­tę pa­teik­tų siū­lo­mo ap­gy­ven­din­ti pa­bė­gė­lių skai­čiaus pa­grin­di­mą, skai­čia­vi­mo me­to­di­ką ir ki­tą sa­vai­tę jau šį klau­si­mą bū­tų ga­li­ma svars­ty­ti iš es­mės. L. Bal­sio nuo­mo­ne, taip pat Vy­riau­sy­bė tu­rė­tų par­eng­ti efek­ty­vų prie­globs­čio pra­šy­to­jų in­teg­ra­ci­jos prie­mo­nių pla­ną, į ku­rį bū­tų įtrauk­tos ap­gy­ven­di­ni­mo są­ly­gos, įsi­trau­ki­mas į mū­sų ša­lies po­li­ti­nį, so­cia­li­nį gy­ve­ni­mą, dar­bo rin­ką, lie­tu­vių kal­bos mo­ky­mas. „Kol šių vi­sų da­ly­kų ne­tu­rė­si­me, kal­bos apie pli­kus skai­čius yra spe­ku­lia­ty­vios“, - pa­brė­žė par­la­men­ta­ras.

Bė­ga nuo ka­ro ir žiaurumų

Jung­ti­nių Tau­tų vy­riau­sio­jo pa­bė­gė­lių ko­mi­sa­ro at­sto­vė Lie­tu­vo­je Re­na­ta Ku­leš pa­brė­žė, jog la­bai svar­bu, kad Lie­tu­va ir ki­tos ES ša­lys pri­si­dė­tų prie pa­bė­gė­lių per­kė­li­mo. „Grai­ki­ja ir Ita­li­ja šiuo me­tu pa­ti­ria di­džiu­lį spau­di­mą, ku­rio be ki­tų ša­lių pa­gal­bos ne­su­ge­bės iš­lai­ky­ti. So­li­da­ru­mas yra la­bai rei­ka­lin­gas“, - sa­kė ji.

R. Ku­leš pa­žy­mė­jo, kad pa­bė­gė­liai, užp­lū­dę Pie­tų Eu­ro­pą, dau­giau­sia at­vyks­ta iš Si­ri­jos ir Eri­trė­jos. Si­ri­jo­je nuo 2011 me­tų vyks­ta ka­ras, o Eri­trė­jo­je fik­suo­ja­mi šiurkš­tūs žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mai. „Kal­ba­me ne apie šiaip mig­ran­tus, ku­rie at­va­žiuo­tų ne­aiš­kiais ar eko­no­mi­niais tiks­lais. Kal­ba­me apie žmo­nes, ku­riems rei­ka­lin­ga tarp­tau­ti­nė ap­sau­ga. So­li­da­ru­mas yra bū­ti­nas. Mū­sų or­ga­ni­za­ci­ja ra­gi­na Lie­tu­vą pri­si­dė­ti prie eu­ro­pi­nio pla­no ir pa­dė­ti per­kel­ti tuos žmo­nes“, - sa­kė ji.

Taip pat rei­kia ša­lin­ti prie­žas­tis, dėl ku­rių pa­bė­gė­liai plūs­ta į Eu­ro­pą. Anot R. Ku­leš, ES tu­ri ieš­ko­ti po­li­ti­nio spren­di­mo siek­da­ma, kad si­tua­ci­ja to­kio­se ša­ly­se kaip Si­ri­ja ir Eri­trė­ja pa­ge­rė­tų.