Lietuva, Lenkija ir Ukraina pasirašė susitarimą dėl bendros brigados
Lie­tu­vos, Len­ki­jos ir Ukrai­nos gy­ny­bos mi­nis­trai penk­ta­die­nį Lvo­ve pa­si­ra­šė su­si­ta­ri­mą dėl bend­ros ka­ri­nės bri­ga­dos stei­gi­mo.

Tech­ni­nis su­si­ta­ri­mas dėl ka­ri­nio vie­ne­to ir va­do­va­vi­mo jam pri­nci­pų pa­pil­do ir de­ta­li­zuo­ja rug­sė­jį pa­si­ra­šy­tą su­tar­tį.

„Vis­kas pa­si­ra­šy­ta“, - BNS te­le­fo­nu iš Lvo­vo sa­kė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vė Vik­to­ri­ja Cie­mi­ny­tė.

Su­si­ta­ri­me nu­ma­ty­ta, kad per pus­me­tį po pa­si­ra­šy­mo bri­ga­dos va­do­vy­bė pa­sieks pir­mi­nius pa­jė­gu­mus, o per me­tus po to, kai bus pa­siek­ti pir­mi­niai ope­ra­ci­niai pa­jė­gu­mai, ji bus vi­siš­kai pa­si­ren­gu­sį va­do­vau­ti vie­ne­tui. Bri­ga­dos va­do­vy­bės pa­jė­gu­mai dar tu­rės bū­ti pa­ti­krin­ti tarp­tau­ti­niu ser­ti­fi­ka­vi­mu.

Su­tar­ta, kad bri­ga­dos va­du taps Len­ki­jos ka­ri­nin­kas, jo pa­va­duo­to­ju - lie­tu­vis. Bri­ga­dos šta­bui va­do­vaus ukrai­nie­tis. Pa­gal ro­ta­ci­jos pri­nci­pą jie šias par­ei­gas užims tre­jus me­tus.

Pa­sak Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro Juo­zo Ole­ko, pir­ma­die­nį į bri­ga­dos šta­bą Liub­li­ne iš­vyks aš­tuo­ni Lie­tu­vos ka­ri­nin­kai.

„Kon­kre­čiai ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, ka­da bus pir­mos lau­ko pra­ty­bos, bet, ma­tyt, il­gai ne­truks“, - BNS sa­kė J.Ole­kas.

Bri­ga­da for­muo­ja­ma pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos dau­gia­na­cio­na­li­nių ko­vai su kri­zė­mis skir­tų ko­vi­nių gru­pių pa­vyz­dį. Bri­ga­dą su­da­rys tarp­tau­ti­nis šta­bas, trys ba­ta­lio­nai ir spe­cia­li­zuo­ti pa­da­li­niai.

Pa­sak J.Ole­ko, Lie­tu­va, Len­ki­ja ir Ukrai­na bri­ga­dai skirs po pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­ną. Bri­ga­dai ski­ria­mas ba­ta­lio­nas iš Lie­tu­vos bus su­for­muo­tas iš Di­džio­sios ku­ni­gaikš­tie­nės Bi­ru­tės ulo­nų ba­ta­lio­no ka­rių.

Bri­ga­dai pri­skir­ti ka­riai da­ly­vaus bend­ro­se pra­ty­bo­se ir mo­ky­muo­se. Pri­rei­kus, bri­ga­da ar at­ski­ri jos ele­men­tai ga­lės bū­ti siun­čia­mi į tarp­tau­ti­nes ope­ra­ci­jas, ku­rioms su­teik­tas Jung­ti­nių Tau­tų Sau­gu­mo Ta­ry­bos man­da­tas. Spren­di­mą dėl bri­ga­dos pa­nau­do­ji­mo tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se tu­rė­tų pri­im­ti bri­ga­do­je da­ly­vau­jan­čios ša­lys bend­ru su­ta­ri­mu.