Lietuva, Lenkija ir Ukraina ketina priimti pareiškimą dėl tragiškų istorinių įvykių
Lie­tu­vos, Len­ki­jos ir Ukrai­nos par­la­men­tų va­do­vai svars­to ga­li­my­bę par­eng­ti bend­rą par­eiš­ki­mą dėl tra­giš­kų is­to­ri­nių įvy­kių.

„Čia dau­giau lies­tų is­to­ri­nę te­ma­ti­ką. Kaip ži­no­te, yra Len­ki­jos pri­im­ti tie­sės ak­tai Ukrai­nos klau­si­mu. Mes tu­ri­me kal­bė­ti žvelg­da­mi iš šių die­nų rea­li­jų“, – BNS ket­vir­ta­die­nį sa­kė Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė.

Ji tei­gė penk­ta­die­nį ke­ti­nan­ti apie mi­nė­tą par­eiš­ki­mą te­le­fo­nu kal­bė­ti su Ukrai­nos Aukš­čiau­sio­sios Ra­dos pir­mi­nin­ku And­re­ju­mi Par­ubi­ju­mi. Anot L.Grau­ži­nie­nės, bus ap­tar­tas ir par­eiš­ki­mo tu­ri­nys, ir for­ma.

„Da­bar dar ne­ma­tau nei teks­to, nei do­ku­men­to. Dar pir­mi­nis eta­pas“, – tvir­ti­no ji.

Ukrai­nos Aukš­čiau­sio­sios Ra­dos spau­dos tar­ny­ba pra­ne­šė, kad Lie­tu­vos, Len­ki­jos ir Ukrai­nos par­la­men­tų va­do­vai yra su­ta­rę pri­im­ti bend­rą par­eiš­ki­mą apie tra­giš­kus sa­vo is­to­ri­jos įvy­kius. Do­ku­men­tą pla­nuo­ja­ma pa­skelb­ti iki rug­sė­jo 17-osios.

„E­su įsi­ti­ki­nęs, jei­gu at­gai­vin­si­me tra­di­ci­ją pa­teik­ti bend­rus ver­ti­ni­mus, ieš­ko­ti ir nu­sta­ty­ti bend­rą grės­mės mū­sų ša­lims šal­ti­nį, tai ir Len­ki­ja, ir Lie­tu­va, ir Ukrai­na taps stip­res­nės, ga­lin­ges­nės, su­ge­bės įveik­ti ne­sup­ra­ti­mą ir ne­su­ta­ri­mus, ku­rie ky­la is­to­ri­nė­se dis­ku­si­jo­se“, – pra­ne­ši­me spau­dai tei­gė A.Par­ubi­jus.

Lie­tu­vos Sei­mo pir­mi­nin­kės tei­gi­mu, kol kas ne­aiš­ku, ar tai bū­tų par­la­men­tų va­do­vų, ar vi­sų par­la­men­tų par­eiš­ki­mas.

„Ry­toj tur­būt bus ap­tar­tas tas klau­si­mas, ko­kia for­ma. Teks­tai tu­ri bū­ti su­de­ri­na­mi. Tu­rės nuo­mo­nę iš­sa­ky­ti ir Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tas, jei­gu rei­kės, ir ki­ti“, – kal­bė­jo L.Grau­ži­nie­nė.

Pra­ėju­sį mė­ne­sį tarp Var­šu­vos ir Ki­je­vo ki­lo įtam­pa, kai Len­ki­jos Sei­mas ge­no­ci­du pa­va­di­no An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais ukrai­nie­čių na­cio­na­lis­tų vyk­dy­tas len­kų žu­dy­nes.

At­sa­ky­da­mi į tai, kai ku­rie Ukrai­nos po­li­ti­kai pa­siū­lė par­la­men­tui Ki­je­ve pa­skelb­ti, kad len­kai vyk­dė ukrai­nie­čių ge­no­ci­dą.

Iš vi­so nuo 1943 iki 1944 me­tų ukrai­nie­čių na­cio­na­lis­tai nu­žu­dė nuo 30 iki 100 tūkst. len­kų Vo­lui­nė­je ir ry­ti­nė­je Ga­li­ci­jo­je, tuo­me­ti­nė­se Len­ki­jos, bet da­bar Ukrai­nai pri­klau­san­čio­se že­mė­se.

Tų pa­čių me­tų pa­bai­go­je len­kų bū­riai su­ren­gė at­sa­ko­mą­sias at­akas. Skir­tin­gais duo­me­ni­mis, žu­vo nuo 2 tūkst, iki 24 tūkst. ukrai­nie­čių.

Lie­tu­vos ir Len­ki­jos san­ty­kius taip pat kar­tais sle­gia XX am­žiaus įvy­kių in­terp­re­ta­ci­jos, ypač kal­bant apie Vil­niaus kraš­to anek­si­ją, „Ar­mi­jos Kra­jo­vos“ veik­lą Lie­tu­vo­je ar Pa­ne­riuo­se vyk­dy­tas len­kų žu­dy­nes.