Lietuva leis naują Raudonąją knygą
Lie­tu­va leis nau­ją Rau­do­ną­ją kny­gą, jo­je ga­li bū­ti ma­žiau sau­go­mų rū­šių nei da­bar­ti­nė­je.

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja iš Gam­tos ty­ri­mų cen­tro už dau­giau kaip ket­vir­tį mi­li­jo­no eu­rų per­ka kny­gos par­en­gi­mo pa­slau­gas. Šis cen­tras tu­rės iš nau­jo įver­tin­ti, ko­kios rū­šys sau­go­ti­nos Lie­tu­vo­je.

Kaip BNS sa­kė Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų stra­te­gi­jos sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas To­mas Tu­ka­čiaus­kas, nau­jo­ji kny­ga bus for­muo­ja­ma pa­gal pa­si­kei­tu­sius au­ga­lų ir gy­vū­nų ver­ti­ni­mo pri­nci­pus, ku­riuos yra pa­skel­bu­si Pa­sau­li­nė gam­tos ap­sau­gos or­ga­ni­za­ci­ja IUCN.

„Vi­sos rū­šys bus įver­tin­tos pa­gal nau­ją­ją IUCN me­to­di­ką, tie rei­ka­la­vi­mai iš­leis­ti 2012 me­tais ir jų es­mė – kad rū­šis ga­li bū­ti pa­skel­bia­ma sau­go­ma tik tuo­met, kuo­met yra moks­li­nių įro­dy­mų, kad rū­šies po­pu­lia­ci­ja ma­žė­ja. Prieš­in­gai nei bū­da­vo iki tol, re­tos rū­šys, ku­rios yra re­tos dėl sa­vo bio­lo­gi­nių ypa­ty­bių, ne­tu­rė­tų bū­ti sau­go­mos“, – pa­sa­ko­jo T.Tu­ka­čiaus­kas.

Anot jo, ti­kė­ti­na, nau­jo­jo­je Lie­tu­vos rau­do­no­jo­je kny­go­je dėl to bus ma­žiau sau­go­mų rū­šių nei da­bar­ti­nė­je, ku­rio­je jų yra per 700.

Gam­tos ty­ri­mų cen­trui už nau­jos kny­gos par­en­gi­mą nu­ma­to­ma su­mo­kė­ti 254 500 eu­rų (su PVM). Kny­gai reng­ti ski­ria­mos Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šos. Gam­tos ty­ri­mų cen­tras yra vals­ty­bi­nis moks­li­nių ty­ri­mų ins­ti­tu­tas.

Lie­tu­vos rau­do­no­ji kny­ga – tai ne tik re­tų ir nyks­tan­čių rū­šių są­ra­šai, ap­ra­šy­mai, bet ir tei­si­nis do­ku­men­tas, ku­riuo re­mian­tis ša­ly­je or­ga­ni­zuo­ja­ma šių rū­šių ap­sau­ga, su­da­ro­mi gam­tot­var­kos pla­nai joms iš­sau­go­ti.

Sau­go­mų gy­vū­nų, au­ga­lų ir gry­bų rū­šių įsta­ty­mas nu­ma­to, kad Lie­tu­vos rau­do­no­ji kny­ga lei­džia­ma ne re­čiau kaip kas de­šimt me­tų.