Lietuva laukia NATO karininkų
NA­TO nu­spren­dus Lie­tu­vo­je ir ki­to­se Bal­ti­jos ša­ly­se, taip pat Len­ki­jo­je, Ru­mu­ni­jo­je ir Bul­ga­ri­jo­je, įkur­ti tarp­tau­ti­nius šta­bus, Vil­niu­je jau pa­si­reng­ta pri­im­ti są­ju­nin­gi­nin­kų ka­ri­nin­kus. Va­sa­ros pra­džio­je pra­dė­sian­čia­me veik­ti šta­be kar­tu su lie­tu­viais tu­rė­tų dirb­ti ame­ri­kie­čiai, bri­tai, vo­kie­čiai.

Tei­gia­ma, kad Lie­tu­vo­je įsi­kur­sian­tis NA­TO šta­bas su­stip­rins Al­jan­so pa­si­ren­gi­mą gin­ti mū­sų vals­ty­bę, pa­dės pa­lai­ky­ti glau­des­nius ry­šius su są­jun­gi­nin­kais, pa­si­tar­naus grei­tes­niam kei­ti­mui­si in­for­ma­ci­ja tarp skir­tin­gų va­da­vie­čių.

Pu­sę šta­bo su­da­rys lietuviai

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas tvir­ti­no, kad iš Lie­tu­vos pu­sės „jau be­veik vis­kas par­uoš­ta“ tam, kad NA­TO šta­bas ga­lė­tų pra­dė­ti veik­lą. Įreng­tos pa­tal­pos, pri­sta­ty­ta rei­kia­ma įran­ga ir pan. „Lau­kia­me ga­lu­ti­nių spren­di­mų, kaip tas įgy­ven­di­ni­mas vyks pra­ktiš­kai. Mes pa­si­ruo­šę pri­im­ti at­vyk­sian­čius ko­le­gas. Bet bu­vo kal­ba, kad tai įvyks maž­daug va­sa­ros pra­džio­je“, - tei­gė jis.

Pla­nuo­ja­ma, kad NA­TO šta­be dirbs apie 40 ka­ri­nin­kų ir pus­ka­ri­nin­kių ko­man­da. Pu­sę jos su­da­rys lie­tu­viai, ki­ta pu­sė at­vyks iš ki­tų NA­TO ša­lių. Anot J. Ole­ko, su­lauk­ta pa­ti­ki­ni­mo, kad dirb­ti į Lie­tu­vą at­vyks JAV, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos, Vo­kie­ti­jos ka­riai. Lau­kia­ma ka­riš­kių ir iš ki­tų są­jun­gi­nin­kų ša­lių. Pa­sak mi­nis­tro, kol kas ta­ria­ma­si, kas iš mū­sų ša­lies bus pa­skir­ti dirb­ti į šta­bą. „Da­bar – pa­si­ta­ri­mo, at­ran­kos lai­kas“, - ti­ki­no jis.

Pa­di­dins saugumą

J. Ole­ko tei­gi­mu, NA­TO šta­bas koor­di­nuos, or­ga­ni­zuos ka­ri­nes pra­ty­bas, bend­ra­dar­biaus su aukš­tes­nio ly­gio Al­jan­so šta­bais. Anks­čiau skelb­ta, kad jis ga­li bū­ti pa­val­dus NA­TO Jung­ti­nių pa­jė­gų va­da­vie­tėms Brun­su­me (Ny­der­lan­dai) ar­ba Šče­ci­ne (Len­ki­ja). Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras sa­kė, kad ga­lu­ti­nis spren­di­mas dėl to dar ne­priim­tas.

J. Ole­kas ti­ki­si, kad Lie­tu­vo­je įsi­kū­ręs NA­TO šta­bas su­ak­ty­vins bend­rą Al­jan­so pa­si­ren­gi­mą gin­ti mū­sų vals­ty­bę, pa­dės pa­lai­ky­ti glau­des­nius ry­šius su są­jun­gi­nin­kais, pa­si­tar­naus grei­tes­niam kei­ti­mui­si in­for­ma­ci­ja tarp va­da­vie­čių. „Šta­bas Lie­tu­vo­je yra vie­nas iš tri­jų svar­bes­nių bū­dų, ku­rie nu­ma­ty­ti NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­me Vel­se. Įgy­ven­di­na­mi spren­di­mai pa­di­dins mū­sų sau­gu­mą“, - pa­brė­žė J. Ole­kas.

No­rė­tų ir su­nkio­sios gink­luo­tės dislokavimo

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to na­rys Ar­vy­das Anu­šaus­kas pa­žy­mė­jo, kad di­des­nis NA­TO bu­vi­mas Lie­tu­vo­je ir mū­sų re­gio­no vals­ty­bė­se – ten, kur Ru­si­ja yra iš­si­kė­lu­si pa­kan­ka­mai ag­re­sy­vius tiks­lus ir vyk­do mi­li­ta­ris­ti­nę po­li­ti­ką – vei­kia kaip pre­ven­ci­nė, at­gra­san­ti prie­mo­nė. „Tai rei­ka­lin­ga sau­gu­mo di­di­ni­mui. NA­TO šta­bas – val­dy­mo struk­tū­ra, ga­lin­ti ope­ra­ty­viai su­ge­ne­ruo­ti ir val­dy­ti pa­jė­gas, rei­ka­lin­gas grės­mių ma­ži­ni­mui. Tai – ne­pap­ras­tai svar­bi prie­mo­nė“, - įsi­ti­ki­nęs par­la­men­ta­ras.

A. Anu­šaus­ko nuo­mo­ne, NA­TO są­jun­gi­nin­kai ne­ma­žai pa­da­rė steng­da­mie­si pa­di­din­ti sau­gu­mą mū­sų re­gio­ne. Vis tik no­rė­tų­si ir dar dau­giau. „Vi­si pui­kiai su­pran­ta, kad tam ti­kros gink­luo­tės net ir pa­di­di­nu­si kraš­to ap­sau­gos biu­dže­tą iki 2 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to Lie­tu­va ne­su­ge­bės įsi­gy­ti dėl jos kai­nos. To­dėl mums no­rė­tų­si, kad Lie­tu­vo­je bū­tų iš anks­to dis­lo­kuo­ta ir su­nkio­ji gink­luo­tė, kad jos ne­rei­kė­tų ga­ben­ti, už­tek­tų tik at­vež­ti žmo­nes. Lū­kes­čių yra įvai­riau­sių“, - kal­bė­jo jis.