Lietuva kritikuojama dėl vaikų padėties ir mažumų diskriminacijos
Lie­tu­vai kol kas su­nkiai se­ka­si už­ti­krin­ti vai­kų tei­ses ir ko­vo­ti su ma­žu­mų dis­kri­mi­na­ci­ja, pers­pė­jo Jung­ti­nės Vals­ti­jos kas­me­ti­nė­je at­as­kai­to­je apie žmo­gaus tei­sių si­tua­ci­ją pa­sau­ly­je.

„Rim­čiau­sios žmo­gaus tei­sių prob­le­mos yra su­si­ju­sios su tei­sin­gu­mo sis­te­ma, vai­kų ge­ro­ve ir ne­to­le­ran­ci­ja ma­žu­moms“, – ra­šo­ma šią sa­vai­tę pa­skelb­ta­me do­ku­men­te, ku­ria­me Va­šing­to­nas ne­ven­gė kri­ti­kuo­ti ir sa­vo są­jun­gi­nin­kų.

Jung­ti­nių Vals­ti­jų par­ei­gū­nų ver­ti­ni­mu, kai ku­riuo­se ka­lė­ji­muo­se ir su­lai­ky­mo įstai­go­se Lie­tu­vo­je są­ly­gos ne­ati­tin­ka nu­sta­ty­tų stan­dar­tų, to­liau iš­lie­ka il­ga­lai­kio iki­teis­mi­nio lais­vės at­ėmi­mo prob­le­ma.

„Vai­kai pa­ti­ria iš­nau­do­ji­mą ir šei­mo­se, ir ins­ti­tu­ci­jo­se, į ku­rias jie vis dar pa­ten­ka, ne­pai­sant pa­vo­jaus jų svei­ka­tai ir pa­di­dė­ju­sios ne­pil­na­me­čių nu­si­kals­ta­mu­mo, pre­ky­bos žmo­nė­mis ir pros­ti­tu­ci­jos ri­zi­kos“, – tei­gia JAV Vals­ty­bės de­par­ta­men­tas.

Anot Va­šing­to­no, Lie­tu­vo­je ne­to­le­ran­ci­ja pa­si­reiš­kia kse­no­fo­bi­ja, an­ti­se­mi­tiz­mu, iš­anks­ti­niu nu­sis­ta­ty­mu prieš et­ni­nes ma­žu­mas ir prieš les­bie­tes, gė­jus, bi­sek­sua­lus, trans­ly­čius as­me­nis ir her­maf­ro­di­tus.

Do­ku­men­te at­krei­pia­mas dė­me­sys, kad Lie­tu­vo­je ga­lio­ja Ne­pil­na­me­čių ap­sau­gos nuo ne­igia­mo vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos po­vei­kio įsta­ty­mas, ri­bo­jan­tis in­for­ma­ci­ją, ku­ria „nie­ki­na­mos šei­mos ver­ty­bės, ska­ti­na­ma ki­to­kia, ne­gu Kons­ti­tu­ci­jo­je ir Ci­vi­li­nia­me ko­dek­se įtvir­tin­ta san­tuo­kos su­da­ry­mo ir šei­mos kū­ri­mo samp­ra­ta“. Ho­mo­sek­sua­lų tei­sių gy­nė­jai tei­gia, kad šis įsta­ty­mas ri­bo­ja in­for­ma­ci­jos sklai­dą apie sek­sua­li­nes ma­žu­mas.

At­as­kai­to­je taip pat nu­ro­do­ma, kad ša­ly­je ro­mai gy­ve­na itin var­gin­go­mis są­ly­go­mis, daž­nai di­de­liu nu­si­kals­ta­mu­mu pa­si­žy­min­čiuo­se ra­jo­nuo­se, ar­ba su­si­du­ria su so­cia­li­ne at­skir­ti­mi ir dis­kri­mi­na­ci­ja.

At­as­kai­ta, ku­rią JAV dip­lo­ma­tai par­en­gė iš­nag­ri­nė­ju­si pa­dė­tį kiek­vie­no­je at­ski­ro­je ša­ly­je, ne­tu­ri jo­kių tei­si­nių pa­sek­mių JAV po­li­ti­kai.