Lietuva kovos su išpirkos reikalaujančiais virusais ne viena
Try­li­ka ša­lių pri­si­jun­gė prie pa­sau­li­nės ko­vos su iš­pir­kos rei­ka­lau­jan­čiais kom­piu­te­rio vi­ru­sais. Šian­dien jau dau­giau kaip 2 500 as­me­nų, nu­ken­tė­ju­sių nuo šių vi­ru­sų, pa­si­nau­do­ję „No Mo­re Ran­som“ tink­la­la­pio tei­kia­mais įran­kiais, at­ko­da­vo už­šif­ruo­tą in­for­ma­ci­ją.

Pra­ėjus vos trims mė­ne­siams nuo uni­ka­laus pro­jek­to „No Mo­re Ran­som“ pra­džios, try­li­kos vals­ty­bių tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos iš­reiš­kė no­rą ko­vo­ti su duo­me­nis šif­ruo­jan­čiais ir už tai iš­pir­kos rei­ka­lau­jan­čiais kom­piu­te­rio vi­ru­sais, ra­šo­ma Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos pra­ne­šim spau­dai.

Pro­jek­to me­tus bus su­kur­ta ne­mo­ka­mų įran­kių, lei­sian­čių kom­piu­te­ri­nio vi­ru­so au­koms ne­mo­ka­mai at­si­šif­ruo­ti sa­vo įren­gi­nius ir at­blo­kuo­ti in­for­ma­ci­ją. Taip sie­kia­ma su­duo­ti „smū­gį“ į pa­žei­džia­miau­sią, pa­na­šaus po­bū­džio nu­si­kals­ta­mas vei­kas vyk­dan­čių as­me­nų, vie­tą – jų pi­ni­gi­nes.

Prie pro­jek­to jau pri­si­jun­gė Ai­ri­jos, Bos­ni­jos ir Her­ce­go­vi­nos, Bul­ga­ri­jos, Is­pa­ni­jos, Ita­li­jos, Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės, Ko­lum­bi­jos, Lat­vi­jos, Lie­tu­vos, Por­tu­ga­li­jos, Pra­ncū­zi­jos, Švei­ca­ri­jos ir Veng­ri­jos da­ly­viai.

In­ter­ne­to por­ta­lo www.no­mo­re­ran­som.org tiks­las – pa­dė­ti nu­ken­tė­ju­siems nuo duo­me­nis šif­ruo­jan­čių kom­piu­te­rio vi­ru­sų. Ja­me skel­bia­ma in­for­ma­ci­ja apie vi­ru­sus, jų vei­ki­mą ir svar­biau­sia – apie tai, kaip nuo jų ap­si­sau­go­ti.

Šiuo me­tu tin­ka­la­py­je pa­tal­pin­ti pen­ki duo­me­nų at­šif­ra­vi­mo įran­kiai, ku­rie yra nuo­lat at­nau­ji­na­mi ir pa­pil­do­mi.

Duo­me­nis šif­ruo­jan­tys kom­piu­te­rio vi­ru­sai, rei­ka­lau­jan­tys iš­pir­kos už duo­me­nų at­šif­ra­vi­mą, vis dar ke­lia ne­ri­mą ES tei­sė­sau­gai kaip vie­na pa­grin­di­nių grės­mių in­ter­ne­te. Eu­ro­po­lo at­lik­ta­me 2016 m. or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo grės­mių in­ter­ne­te įver­ti­ni­me (IOC­TA – In­ter­net Or­ga­ni­sed Cri­me Threat As­ses­ment) pa­žy­mi­ma, kad per pra­ėju­sius me­tus duo­me­nis šif­ruo­jan­čių ir iš­pir­kos rei­ka­lau­jan­čių vi­ru­sų rū­šių skai­čius pa­dvi­gu­bė­jo.

Nu­si­kals­ta­mą vei­ką vyk­dan­čių as­me­nų tai­ki­niais tam­pa tiek pa­vie­nių var­to­to­jų įren­gi­niai, tiek ir pra­mo­nės, svei­ka­tos ap­sau­gos ar net vals­ty­bės sek­to­riaus kom­piu­te­rių tink­lai. Pla­tų au­kų ra­tą at­spin­di ir Pro­jek­to „No Mo­re Ran­som“ tink­la­la­pio lan­ky­to­jų sta­tis­ti­ka. Nuo Pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo pra­džios tink­la­la­py­je ap­si­lan­kė virš 24,5 mln. lan­ky­to­jų, t. y. be­veik 0,4 mln. ap­si­lan­ky­mų per die­ną.

Duo­me­nis šif­ruo­jan­tys kom­piu­te­rių vi­ru­sai „už­ra­ki­na“ au­kų kom­piu­te­rius ir už­šif­ruo­ja juo­se esan­čius duo­me­nis, už ku­rių at­šif­ra­vi­mą pra­šo­ma su­mo­kė­ti iš­pir­ką. Ši grės­mė yra vie­nas pa­grin­di­nių ES ša­lių tei­sė­sau­gos pri­ori­te­tų: ty­ri­mai dėl to­kių nu­si­kal­ti­mų at­lie­ka­mi dve­juo­se treč­da­liuo­se ES ša­lių na­rių. Ke­lis to­kio po­bū­džio ty­ri­mus yra at­li­kęs ir at­lie­ka Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ras, ku­riam ko­va su nu­si­kal­ti­mais vyk­do­mais elek­tro­ni­nė­je erd­vė­je yra vie­nas pa­grin­di­nių veik­los pri­ori­te­tų.

Įver­ti­nu­sios šias grės­mes, tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos ir ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo sek­to­riaus įmo­nės bend­ro­mis jė­go­mis sie­kia grei­tai į jas rea­guo­ti tiek vyk­dy­da­mos pre­ven­ci­ją, tiek reng­da­mos bend­ras ope­ra­ci­jas, ku­rių tai­ki­niai yra šiuos nu­si­kal­ti­mus vyk­dan­čios nu­si­kal­tė­lių gru­pės bei tam nau­do­ja­ma in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų inf­ras­truk­tū­ra.